I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB

Pôsobnosť Rádiologickej kliniky je naprieč celou UNB. Poskytuje široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiologických výkonov.

Klinika vznikla 1. 12. 2012 zlúčením I. rádiodiagnostickej kliniky LFUK a UNB Nemocnice Staré Mesto a Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Rádiologického oddelenia UNB Nemocnice Ružinov, Rádiodiagnostickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera a Kliniky rádiodiagnostiky ŠGN Podunajské Biskupice.
Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Poskytuje podmienky pre pregraduálne vzdelávanie domácich a zahraničných študentov medicíny, postraduálne vzdelávanie lekárov a praktickú výučba rádiologických technikov.
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Sekretariát prednostu: 02/57290 412, radiologia@sm.unb.sk
Sekretariát zástupcu prednostu: 02/57290 789, rdgsekretariat@sm.unb.sk

Pre nemocnicu akademika L. Dérera: 
Vedúci lekár: MUDr. Anton Šoka
Vedúca RTG asistentka: Bc. Beata Kočišková

02/59 542 663 - CT
02/59 542 629 - MR
02/59 542 331 - mamo
02/59 542 470 - USG
02/59 542 489 - RTG
02/59 544 597 - centrálna karta

Pracovisko pre nemocnicu Staré mesto: 

Vedúca lekárka: MUDr. Magdaléna Mižičková
Vedúci RDG technik: Michal Halanda

Kontakt:
02/57290 111

Diagnostické výkony
• Kompletné klasické RTG vyšetrenia
• Ultrasonografické vyšetrenia - kompletná paleta vyšetrení a dopplerovské vyšetrenia arteriálneho i venózneho systému horných a dolných končatín, dopllerovské vyšetrenia renálnych artérií, portálneho systému, karotických a vertebrálnych artérií
• CT - Computerová tomografia - diagnostické a intervenčné metódy, CT angiografie
• Angiografia - periférna, brušná, hrudná, mozgová
• Bioptické vyšetrenia na cytolológiu, histológiu alebo kultiváciu pod skiaskopickou, USG a CT kontrolou v oblasti hrudníka, abdomenu, retroperitonea, malej panvy, prsníkov, muskuloskeletárneho systému, krku a mäkkých častí a pod.
• Diagnostika v oblasti hepatobiliárneho systému - PTC (perkutánna transhepatálna cholangiografia)
• Mamografické vyšetrenia - kompletné diagnostické a intervenčné výkony na prsníku

Terapeutické výkony
• Cievny systém
- rekanalizačné a embolizačné metódy,
- angioplastiky,
- implantácia stentov,
- trombolýza,
- aspirácia,
- embolizácie nádorov a krvácaní – pseudoaneuryzmy postraumatické.
• Uropoetický systém
- embolizácia varikokély,
- embolizačné výkony pri inoperabilných TU obličiek, krvácaní.
• Hepatobiliárny systém
- PTD (perkutánna transhepatálna drenáž pri obštrukčných procesoch),
- drenáž abscesov intrahepatálnych.
• Drenáže kolekcií tekutín v oblasti abdomenu, retroperitonea, malej panvy pod USG, CT kontrolou
• Chemické sympatektómie pod CT kontrolou
- lumbálna sympatektómia,
- coeliakálna sympatektómia
• Punkcie a drenáže kolekcií tekutiny v oblasti hrudníka
• PRT (periradikulárna terapia)
• Embolizácie v oblasti a bázy lebky, krku, končatín
- embolizácie vaskularizovaných TU v oblasti bázy lebky, krku,
- embolizácie vaskularizovaných TU kostí, mäkkých častí,
- embolizácie cievnych malformácií a krvácavých stavov v oblasti tváre.
• Embolizácie intrakraniálnych nádorov
- embolizácie meningeómov
• Embolizácie v oblasti abdomenu
- pseudoaneuryziem viscerálnych tepien,
- cievnych malformácií, angiodysplázií GIT-u.


Pre nemocnicu Ružinov:

Vedúca lekárka: MUDr. Irena Haluzová
Vedúca RDG technička: Justína Pokorná

Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06Bratislava
1. posch.
02/ 48234 415 (centrálna karta)


Výkony
• výkony konvenčnej rádiológie,
• ultrazvukové vyšetrenia,
• vyšetrenia prsníkov,
• CT vyšetrenia.


Pre nemocnicu akademika L. Dérera: 

Vedúci lekár: MUDr. Anton Šoka
Vedúca RTG asistentka: Margita Micháleková

02/59 542 663 - CT
02/59 542 629 - MR
02/59 542 331 - mamo
02/59 542 470 - USG
02/59 542 489 - RTG
02/59 544 597 - centrálna karta

Výkony
I. Konvenčná rádiodiagnostika
• skiagrafia,
• skiaskopia,
• USG (spojovacia chodba medzi poliklinikou a monoblokom)
II. CT (+1. poschodie v monobloku)
• Angiografia
• Chemoembolizácia
• PTA
III. Magnetická rezonancia (-1. poschodie - pavilón pri vchode do areálu)

Popri poskytovaní základnej rádiologickej diagnostiky má niekoľko prvenstiev pri zavádzaní moderných zobrazovacích metód do praxe v rámci Slovenska.
- 1976 prvá koronárografia na Slovensku.
- 1982/3 prvé CT na Slovensku (spoločné pracovisko s Výskumným ústavom lekárskej bioniky).
- 1992 prvé MR pracovisko na Slovensku.


Pre nemocnicu sv. Cyrila a Metoda: 

Vedúci lekár: MUDr. Pavol Lesný
Vedúca RDG technička: Bc. Magdaléna Judínyová

Kontakt
02/6867 3517 (centrálna karta)
Výkony
I. Konvenčná rádiodiagnostika
• skiagrafia,
• skiaskopia,
• mamografia


Pre špecializovanú geriatrickú nemocnicu Podunajské Biskupice: 

Vedúca lekárka: MUDr. Helena Jobbágyová
Vedúca RDG technička: Jana Kršáková

Kontakt:
0918 379 605 (centrálna karta)
Výkony
I. Konvenčná rádiodiagnostika
• skiagrafia,
• USG

späť