Kariéra

                                                                                                    

Ak máte záujem informovať sa na voľné pracovné pozície v UNB, alebo zaslať nám Vaše údaje,
využite prosím webformulár - Mám záujem pracovať v UNB.
 
 Výberové konania na obsadenie pracovných pozícií riaditeľ nemocnice

    Rada riaditeľov Univerzitnej nemocnice Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:
RIADITEĽ:
-     Nemocnice Ružinov, 
-     Nemocnice akad. L. Dérera, 
-     Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, 
-     Nemocnice Staré Mesto, 
-     ŠGN Podunajské Biskupice

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

-     VŠ II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo ekonomického alebo právnického smeru, 
-     dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
-     odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
-     projekt stratégie a rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi, 
    
Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:
-    projekt stratégie a rozvoja organizácie,
-    vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
-    odborná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

-     písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
-     profesijný štruktúrovaný životopis,
-     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-     úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
-     projekt stratégie a rozvoja organizácie v písomnej forme v rozsahu minimálne 10 strán.

Súčasťou výberového konania je absolvovanie psychologických testov.
Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť všetky požadované doklady, zasielajte do 22.06.2017 na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, na obálku uveďte meno odosielateľa a heslo „VK UNB - neotvárať“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava.

                                        
                                        
 


Ponuky práce v UNB nájdete aj na:


logo profesia.sk        karierask    LinkedIn logo