Kariéra

                                                                                                    

Ak máte záujem informovať sa na voľné pracovné pozície v UNB, alebo zaslať nám Vaše údaje,
využite prosím webformulár - Mám záujem pracovať v UNB.


Rada riaditeľov UNB vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:
1.     zástupca prednostu Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB s Centrom pre transplantáciu obličiek, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava
Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ II. stupňa - lekárska fakulta, špecializácia v odbore urológia    

2.    Primár Oddelenia centrálnych operačných sál, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Univerzitná nemocnica Bratislava
Kvalifikačné predpoklady:
        - VŠ II. stupňa - lekárska fakulta, špecializácia v odbore chirurgických disciplín.

    Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:
    - projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán, 10 rokov odbornej praxe, pre výberové konanie na pozíciu zástupcu prednostu Urologickej kliniky aj s uvedením prehľadu operačných výkonov za posledných 5 rokov, prax v riadiacej činnosti – výhodou.

        Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:
-    projekt činnosti,
-    vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
-    odborná prax a riadiace schopnosti.

    Súčasťou výberového konania je absolvovanie psychologických testov.

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán, pre výberové konanie na pozíciu zástupcu prednostu Urologickej kliniky prehľad operačných výkonov za posledných 5 rokov, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 30.11.2017 na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, na obálku uveďte meno odosielateľa a heslo „KONKURZ“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.


 
                                        
 


Ponuky práce v UNB nájdete aj na:


logo profesia.sk        karierask    LinkedIn logo