Klinika telovýchovného lekárstva

Telovýchovné lekárstvo je samostatný nadstavbový klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá adaptáciou a reakciami zdravého, oslabeného, trvalo zdravotne poškodeného, respektíve chorého človeka na pohybovú činnosť. Zameriava sa na využívanie pohybovej aktivity ako prirodzenej fyziologickej kompenzácie (eliminovanie vplyvu) nepriaznivých životných podmienok, regenerácie (obnovovania) síl, udržiavania telesnej a duševnej výkonnosti, predlžovanie aktívneho života a na prevenciu a liečbu porúch zdravia, chorôb aj úrazov.

Špecializácia pracoviska 

Zdravotná starostlivosť v odboroch:

Telovýchovné lekárstvo 

• diagnostika a konzervatívna liečba chorobných stavov vzniknutých ako následok nevhodnej, či neprimeranej pohybovej aktivity alebo inaktivity (najmä pohybového a kardiovaskulárneho systému)
• diagnostika telesnej zdatnosti a výkonnosti zdravých, oslabených, chorých a telesne trvalo postihnutých osôb, vrátane funkčných vyšetrení
• liečba a rehabilitácia osôb s vybranými chorobami kardiovaskulárneho a respiračného systému, s metabolickými, endokrinnými a ďalšími chorobami prostredníctvom pohybových aktivít a športu
• posudzovanie schopnosti zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkov lekárskych prehliadok a funkčných vyšetrení
• diagnostika všeobecnej a špeciálnej trénovanosti športovcov
• diagnostika schopnosti znášať zaťaženie v rôznych povolaniach duševného i fyzického charakteru (manažér, herec, politik, vodič, muzikant, pracovník s PC a pod.)
• identifikácia pohybového talentu a zdravotných predpokladov detí a mládeže pre telesnú výchovu a šport, ale aj iné pohybové aktivity a odborná zdravotná starostlivosť o mládež, zaradenú do systému športovej prípravy
• fyzikálna terapia: elektroliečba, ultrazvuk, fototerapia
• kineziotejping


Interná medicína 
• diagnostika a terapia vnútorných ochorení
interné predoperačné vyšetrenie
 

Nadštandardné vybavenie 

• Spiroergometria na bicykli a bežiacom koberci (zisťovanie kvality činnosti kardiovaskulárneho a dýchacieho systému pri aeróbnej práci)
• Výskokový a izokinetický ergometer (kontrola pohybového systému)
• Prístroje na okamžité vyšetrenie laktátu z kapilárnej krvi v teréne aj v laboratóriu.
• Fototerapia, elektroliečba a UZV terapia (na liečbu poškodení pohybového aparátu)


Unikátne metódy 

• Spiroergometrické vyšetrenie so stanovením maximálnej aeróbnej kapacity, anaeróbneho prahu a laktátového spádu
• Vyšetrenie anaeróbnych alaktátových a laktátových schopností v laboratórnych podmienkach
• Nepriama metóda na analýzu rýchlych svalových vlákien (umožňuje človeku získať podstatné informácie o svaloch na dolných končatinách) - okrem športovcov vhodné aj pre tanečníkov, hercov a pod
Najvýznamnejšie výsledky
• Vývoj metód na hodnotenie porúch svalového metabolizmu (svalových enzymopatií)
• Vypracovanie a zdokonalenie funkčnej diagnostiky anaeróbnych a aeróbnych schopností športovcov so zameraním na športovú špecializáciu
• V terénnych podmienkach rozpracovanie metód na sledovanie zmien srdcovej frekvencie a biochemických parametrov pri rôznych typoch zaťaženia
• Sledovanie vplyvu pohybových programov na telesné zloženie
• Vypracovanie súboru testov v modelovaní tréningov a zásad úpravy životosprávy olympionikov a vrcholových športovcov


V roku 2016 nám bolo Slovenskou spoločnosťou telovýchovného lekárstva udelené osvedčenie o akreditácii pracoviska na výkon preventívnej lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca  Spiroergometria a Ergometria- „A“
 
akreditaciaob

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69

Tel:
sekretariát: 02/57 290 453, 02/57 290 166, 02/57 290 159 (fax)
objednávanie pacientov: 02/57 290 462, ktl.amb@sm.unb.sk
prednosta: 02/57 290 522,
primár: 02/57 290 419, pavel.malovic@sm.unb.sk
vedúca sestra: 02/57 290 102, 
Urbanova.marta@sm.unb.sk

Lekár: monika.bartosova@sm.unb.sk 
 

Ambulancie:
 
 

Ponúkané služby:


Funkčná diagnostika a diagnostika trénovanosti

Spirometria
Spirometriou sa vyšetruje funkcia pľúc, prípadne pozáťažový bronchospazmus.

Antropometria
Touto vyšetrovacou metódou sa zisťuje telesná výška, telesná hmotnosť, percento podkožného tuku, stanovuje sa množstvo aktívnej telesnej hmoty, predikcia výšky a somatotyp.

Bicyklová ergometria
Cieľom vyšetrenia je posúdiť telesnú zdatnosť a zdravotný stav športovca z hľadiska prítomnosti pozitívnych (športovo-adaptačné zmeny) alebo negatívnych zmien na srdci, ktoré sa objavujú iba pri fyzickej záťaži.

Spiroergometria
Buď na bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse. Spiroergometrickým vyšetrením sa zisťuje maximálny aeróbny výkon pri kontinuálnom zvyšovaní zaťaženia. Určuje sa aeróbny a anaeróbny prah pomocou analýzy dýchacích plynov. Sleduje sa reakcia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému na dynamickú prácu. Výber ergometra závisí od charakteru športovej disciplíny.

Výskoková ergometria
Je 10 sekundový test znožných výskokov opakovaný 3-krát. Na základe nameraných hodnôt možno nepriamo určiť percentuálny podiel rýchlych svalových vláken.

Wingate test na izokinetickom bicyklovom ergometri
Pri diagnostike anaeróbnych laktátových schopností sa využívajú diagnostické postupy, pri ktorých sa na energetickom krytí zaťaženia podieľa v prevažnej miere anaeróbna glykolýza. Dĺžka zaťaženia pri takejto metodike býva spravidla 30 sekúnd a popri anaeróbnej laktátovej kapacite je možné získať informácie o rýchlosti odbúravania lakátu a indexe únavy rýchlych svalových vlákien.

Ostatné služby

Konzultačno-poradenská činnosť (výživa a výživové doplnky, pohybový režim, regenerácia...).
Konziliárnu činnosť pre pediatrov, praktických lekárov atď.
Zdravotnícke zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí.
Zdravotnícke zabezpečenie klubov a reprezentácií.
Na základe výsledkov preventívnej prehliadky zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie na pracoviskách UNB.


Programy preventívnych vyšetrení
Denne podľa objednania od 7: 30
Prehliadka trvá asi 2 – 3 hod.
Je potrebné prísť nalačno.
Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do 9:00 h.
Upozornenie: 24 hodín pred záťažovým vyšetrením netrénovať.
 


Všeobecne
Každý aktívny človek s výraznou fyzickou či psychickou záťažou by mal absolvovať preventívnu lekársku prehliadku na pracoviskách telovýchovného lekárstva aspoň raz ročne a v prípadoch prekonania ochorení s vysokými horúčkami alebo dlhotrvajúcich zranení, neobvyklého fyzického či psychického preťaženia prehliadku zopakovať a zistiť tak prípadné zmeny zdravotného stavu, ktoré by mohli limitovať jeho pracovnú i privátnu výkonnosť alebo počas nadmernej záťaže spôsobiť závažnejšie poškodenia zdravia až náhlu smrť.
Riziko poškodenia zdravia nadmernou fyzickou i psychickou záťažou môže byť prítomné vo všetkých vekových kategóriách a predchádzať sa mu dá skutočne najlepšie len vtedy, ak poznáme komplexne svoj zdravotný stav a po konzultácii s lekárom si dokážeme stanoviť primerané fyzické a psychické zaťaženie a meniť podľa potreby jeho intenzitu.

Obsahom lekárskej prehliadky musí byť:
• Posúdenie telesného rozvoja
Meria sa výška, váha a zloženie tela, t.j. podiel aktívnej telesnej hmoty a percenta tuku. Súčasťou je i kompletné antropologické vyšetrenie obsahujúce vyšetrenie telesného typu (somatotyp) a určenie rôznych dĺžkových i šírkových ukazovateľov a ich vzájomné vzťahy.
• Komplexné vyšetrenie zdravotného stavu
Pred kompletným vyšetrením všetkých orgánových systémov tela je nevyhnutné získať odpovede na otázky smerujúce na jednotlivé obdobia cyklu zaťaženia (fyzická či psychická záťaž pri práci, nadpráca, nadčasy, športovanie), u športovcov na tréningové obdobie a na zloženia a dávky tréningových jednotiek, denný režim, stravovanie, podporné prostriedky. Rovnako tak sa nesmie zabudnúť na prekonané ochorenia v minulosti (reumatická horúčka, časté angíny, zápal obličiek, infekčné ochorenia, alergie, ochorenia srdca a pod.) a súčasné ťažkosti (zranenia, chronické ochorenia - cukrovka, problémy so štítnou žľazou, srdcom, vysokým krvným tlakom, pohybovým systémom, chrbticou a pod.), užívané lieky a nosenie zdravotníckych pomôcok. Dôležité je aj zisťovanie poškodenia zdravia rodičov a súrodencov.

Komplexné vyšetrenie zdravotného stavu fyzicky a psychicky zaťažovaného zahŕňa predovšetkým:

Vyšetrenie srdcovo-cievneho systému
Vyšetrenie dýchacieho systému (spirometria v pokoji)
Vyšetrenie pohybového systému
Chemické vyšetrenie moču, vyšetrenie krvi (sedimentácia, krvný obraz, hematokrit)
ako aj ďalšie hematologické a biochemické vyšetrenia podľa požiadaviek jednotlivca, u športovcov podľa požiadaviek jeho lekára i trénera.
• Hodnotenie funkčnej zdatnosti
Hodnotenie funkčnej zdatnosti kardiovaskulárneho a dýchacieho systému je dôležitou súčasťou posudzovania zdravotného stavu. Získava sa funkčnými skúškami (záťažové testy), pri ktorých sa merajú a hodnotia reakcie rôznych orgánových systémov na rôzne typy a druhy záťaže.
Pri voľbe metód záťažového testu je nevyhnutné prihliadať na vek a pohlavie vyšetrovaného.
V závere lekárskej prehliadky zhodnocuje lekár výsledky celého preventívneho vyšetrenia, ktoré v prípade športovca potom konzultuje s rodičom, s trénerom a oddielovým lekárom. Okrem odporúčaní týkajúcich sa fyzickej či psychickej aktivity dostáva vyšetrený poučenie a praktický návod regenerácie, stravovania a užívania potravinových doplnkov.
Typy preventívnych programov


Základná preventívna prehliadka I.

Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická,...)
Objektívny klinický nález
Tlak krvi a pulzová frekvencia v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
Výška, hmotnosť, BMI, percento tuku
Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
EKG v pokoji
Odbery: FW, Ko+dif., moč chem. + sed.
Ergometria (záťažové vyšetrenie)
Zhodnotenie zdravotného stavu a stavu trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže, denného režimu a ďalších vyšetrení

Preventívna prehliadka II.

Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická,...)
Objektívny klinický nález
Výška, hmotnosť, BMI, percento tuku
Tlak krvi a pulzová frekvencia v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
EKG v pokoji
Odbery: FW, Ko+dif., moč chem. + sed.,
Spiroergometria (špecializované záťažové vyšetrenie)
Zhodnotenie zdravotného stavu a trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže, denného režimu a ďalších vyšetrení

Preventívna prehliadka III.

Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická,...)
Objektívny klinický nález
Výška, hmotnosť, BMI, percento tuku
Tlak krvi a pulzová frekvencia v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaž
Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
EKG v pokoji
Odbery: FW, Ko+dif., moč chem. + sed.,
Výskoková ergometria
Spiroergometria
Zhodnotenie zdravotného stavu a trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže, denného režimu a ďalších vyšetrení

Preventívna prehliadka IV.

Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická,...)
Objektívny klinický nález
Tlak krvi a pulzová frekvencia v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
Výška, hmotnosť, BMI, percento tuku
Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
EKG v pokoji
Výskoková ergometria
Spiroergometria s laktátovým spádom
Odbery: FW, Ko+dif., biochémia (napr: glykémia, urea, hepatálne testy, moč chem. + sed., ionogram, Fe + saturácia)
Zhodnotenie zdravotného stavu a trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže, denného režimu a ďalších vyšetrení
Pozn.: Za doplatok je možné urobiť akékoľvek biochemické vyšetrenie ku ktorémukoľvek typu prehliadky + iné vyšetrenie - napr. ECHOKG, Holter TK, Holter EKG, ... Rovnako tak je možné pripraviť výživový plán vrátane výživových doplnkov, vitaminizácie, remineralizácie a pitného režimu.


Špecifikácia vhodnosti programov:

Základná preventívna prehliadka I.
• začínajúci športovci, deti do 12 rokov
• uchádzači o štúdium na FTVŠ a športovom gymnáziu
• registrovaní športovci
• rekreační športovci
• zamestnanci
• manažéri
• herci, tanečníci
Preventívna prehliadka II. a III.
• top športovci
• registrovaní športovci
• rekreačný športovci
• začínajúci športovci
• pracovníci v prevádzkach vyžadujúcich vysoké fyzické a psychické zaťaženie
• manažéri
• herci, tanečníci
Preventívna prehliadka IV.
• top športovci
• registrovaní športovci
• herci, tanečníci
• pracovníci v prevádzkach vyžadujúcich vysoké fyzické a psychické zaťaženie

Čo si priniesť na preventívnu prehliadku:
• informácie o zdravotnom stave od detstva (ochorenia, úrazy, hospitalizácie, alergia na lieky a iné)
• informácie o ochoreniach v rodine (dedičné ochorenia, cukrovka, infarkt, nádory...)
• prvý ranný moč asi 10 – 20 ml
• športové oblečenie a obuv (krátke nohavice, tričko a tenisky)
• desiatu + nápoj
• hygienické potreby (uterák a mydlo) - osprchovanie po ukončení testu
Úhrada preventívnej prehliadky

Preventívnu prehliadku športovcov registrovaných v športových kluboch do 18 rokov čiastočne prepláca zdravotná poisťovňa (ZP).
Neregistrovaný športovec do 18 rokov, športovec nad 18 rokov a všetci ostatní pacienti si preventívnu prehliadku hradia v plnej výške.

Suma čiastočnej úhrady za preventívnu prehliadku registrovaného športovca do 18 rokov v zdravotných poisťovniach je v rozmedzí : 7,00 € - 8,00 €
Čo je potrebné na vybavenie preplatenia úhrady v zdravotnej poisťovni:
• Žiadosť, ktorú podáte na pobočke zdravotnej poisťovne podľa trvalého bydliska
• Vyúčtovanie vykonaných výkonov (vystavené na Klinike telovýchovného lekárstva UNB)
• Príjmový lístok (vystavený v pokladni UNB)
• Kópiu registračnej karty v športovom klube
Vyšetrenie a konzultácia

1. Ambulancia telovýchovného lekára
• Vyšetrenie a konzultácia nie sú hradené zo zdravotného poistenia
• Pacient nepotrebuje odporúčanie od praktického lekára
2. Ambulancia internistu
• Vyšetrenie a konzultácia sú hradené zo zdravotného poistenia (napr. ochorenie, interné predoperačné vyšetrenie)
• Nie je potrebné odporúčanie od praktického lekára
 

Odborné aktivity

Pedagogická činnosť
Klinika telovýchovného lekárstva (KTL) zabezpečuje výučbu telovýchovného lekárstva v 4. ročníku LF všeobecného smeru pre našich aj zahraničných študentov. Uskutočňuje aj výmenné pobyty v rámci medzinárodných študentských programov. Usporadúva kurzy a odborné stáže v rámci predatestačnej prípravy z telovýchovného lekárstva. Pracovníci KTL napísali vlastné učebné texty z odboru.

Vedecko-výskumá činnosť
KTL sa zameriava v spolupráci s inými pracoviskami na tieto oblasti:
• zmeny jednotlivých systémov ľudského tela na rôzne typy zaťaženia,
• genetické faktory telesnej výkonnosti,
• antropologické ukazovatele aktívnych ľudí,
• performačné testy stability postoje vo funkčnej diagnostike športovcov a jedincov s narušenou motorikou,
• postgraduálne vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v podmienkach elektronizácie zdravotníctva.

Získané výsledky sú prednášané a publikované.

Ostatné
Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva - organizovanie Národných kongresov a odborných seminárov z telovýchovného lekárstva.
Antidopingová agentúra SR – aktívna účasť v boji proti dopingu
UEFA – organizovanie výukových programov pre lekárov a masérov
FIFA - organizovanie výukových programov pre fyzioterapeutov
Slovenský futbalový zväz - organizovanie výukových programov pre trénerov, rozhodcov, funkcionárov a zdrav. pracovníkov
 

Referencie

Zväzy a kluby:

Slovenský futbalový zväz
ŠK Slovan Bratislava
FC Spartak Trnava
AŠK Inter Bratislava
Slovenská basketbalová asociácia
Slovenský hokejový zväz
Slovenský tenisový zväz


Firmy

Volkswagen Bratislava, spol. s r.o.
Doprastav EXPORT s.r.o. Bratislava
Markíza, s.r.o.
GS1 Slovakia
Wallmark
Aminostar


 

 

 

späť