Mám záujem pracovať v UNB

 


 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov žiadateľov o zamestnanie:
 
Podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) týmto udeľujem Univerzitnej nemocnici Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 31 813 861 (ďalej len „UNB“) súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste, žiadosti o prijatie do zamestnania a iných prílohách a dokladoch predložených v súvislosti s hľadaním práce v UNB prostredníctvom stránky www.unb.sk v rámci počítačovej siete internet.  Zároveň týmto udeľujem UNB podľa ust. § 13 Zákona súhlas na spracúvanie osobitnej kategórie mojich osobných údajov v rozsahu fotografie, videoživotopisu alebo iných zvukových, obrazových alebo zvukovoobrazových záznamov predložených v súvislosti s hľadaním práce v UNB prostredníctvom stránky www.unb.sk v rámci počítačovej siete internet. Vyššie uvedené súhlasy so spracúvaním mojich osobných údajov udeľujem na účely vyhľadávania vhodného zamestnanca a vedenia databázy záujemcov o zamestnanie.

Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlasy udeľujem na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov odo dňa ich udelenia. Som si vedomý, že podľa ust. § 28 ods. 1 písm. h) Zákona môžem udelené súhlasy kedykoľvek odvolať a z tohto dôvodu žiadať UNB o blokovanie mojich osobných údajov.


Letak_ses_UNB