Mám záujem pracovať v UNB

 Súhlas so spracúvaním osobných údajov žiadateľov o zamestnanie:
 
Podľa ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) týmto udeľujem Univerzitnej nemocnici Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 31 813 861 (ďalej len „UNB“) súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste, žiadosti o prijatie do zamestnania a iných prílohách a dokladoch predložených v súvislosti s hľadaním práce v UNB prostredníctvom stránky www.unb.sk v rámci počítačovej siete internet. Zároveň týmto udeľujem UNB podľa ust. § 16 Zákona súhlas na spracúvanie osobitnej kategórie mojich osobných údajov v rozsahu fotografie, videoživotopisu alebo iných zvukových, obrazových alebo zvukovoobrazových záznamov predložených v súvislosti s hľadaním práce v UNB prostredníctvom stránky www.unb.sk v rámci počítačovej siete internet.
 
Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov udeľujem na účely vyhľadávania vhodného zamestnanca.
 
Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov udeľujem na účely vedenia databázy záujemcov o zamestnanie.
Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Súhlasy so spracúvaním osobných údajov sú vážne, slobodne dané, konkrétne, informované a sú jednoznačným prejavom vôle. Súhlasy udeľujem až do odvolania. Som si vedomý, že v zmysle ust. § 14 Zákona môžem udelené súhlasy kedykoľvek odvolať.
 


Letak_ses_UNB