Stanovisko vedenia Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB k zavádzajúcim a nepravdivým informáciám uverejnených v médiách

kramare
Obrázok ku správe: Stanovisko vedenia Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB k zavádzajúcim a nepravdivým informáciám uverejnených v médiách
Stanovisko vedenia Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB k zavádzajúcim a nepravdivým informáciám uverejneným v článku „Rukojemníci“ uverejnenom v týždenníku Plus 7 dní dňa 21.12.2017, v článku „S krvácaním do mozgu musíme k súkromníkovi!“ uverejnenom 21.12.2017 v denníku Plus jeden deň, a v článku „Tu už ide naozaj o život: Pacienti s mŕtvicou sa operácie v štátnej nemocnici nedočkali!“ uverejnenom na portáli pluska.sk.

V nasledujúcom kontexte vnímame články uverejnené v denníku Plus jeden deň a týždenníku Plus 7 dní, ako aj na portáli pluska.sk ako neetickú mediálnu reklamu na novovznikajúce súkromné pracovisko, ktorej zámerom je zrejme aj účelovo poškodiť dobré meno Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB:

Starostlivosť o pacientov s aneuryzmami mozgových tepien je na Neurochirurgickej klinike LFUK a UNB v súčasnosti zabezpečená v rovnakej miere, ako tomu bolo pred odchodom bývalých zamestnancov Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) do súkromného centra. Chirurgická liečba sa týmto odchodom nezmenila vôbec, a druhý typ liečenia – endovaskulárne výkony sú vykonávané na NÚSCH novým tímom. Naša klinika dlhoročne patrí medzi pracoviská medzinárodného významu. Veľmi dôrazne sa ohradzujeme voči implicitne podsúvanej nepravdivej informácií, že pacienti s aneuryzmami mozgových tepien sú braní za „rukojemníkov“.

V uverejnených článkoch boli zverejnené informácie o liečbe dvoch konkrétnych pacientov manažovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). Je zarážajúce, že ohľadom postupu liečby týchto pacientov sme nedostali zo strany médií žiadnu otázku. V oboch prípadoch boli kroky Neurochirurgickej kliniky v článkoch opísané v rozpore s tým, ako sa v skutočnosti udiali. Napr. v prípade spomínaného 40-ročného pacienta hospitalizovaného na II. Neurologickej klinike,  bol zo strany Neurochirurgickej kliniky jasne opakovane písomne doporučený ďalší postup a nie je nám známe, prečo pacient opustil  UNB bez toho, aby boli nami odporučené kroky vykonané.  V článkoch spomínaná 75-ročná pacientka sama dvakrát odmietla v druhom polroku 2017 ponúknutý termín hospitalizácie, a to z dôvodov nesúvisiacich s diagnózou aneuryzmy mozgovej tepny – o tomto fakte sú opäť oficiálne písomné záznamy.
Zverejnená informácia, že sme boli oslovení so žiadosťou o ošetrenie pacienta s prasknutou aneuryzmou z východnej časti Slovenska je nepravdivá. Začiatkom decembra sme boli oslovení neurochirurgickou klinikou z Nitrianskeho kraja so žiadosťou o prevzatie dvoch pacientov s prasknutou aneuryzmou, o ktorých sa nevedeli postarať. Keďže však v tom čase boli všetky naše lôžka na Jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) plne obsadené (čo sa niekedy stáva, keďže sú k nám posielané najťažšie prípady z celého Slovenska) odporučili sme danej klinike kontaktovať ďalšie pracoviská schopné komplexne sa postarať o mozgovú aneuryzmu - napr. Fakultnú nemocnicu F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici resp. Univerzitnú nemocnicu Martin. Nevieme, prečo sa namiesto toho lekári z danej kliniky rozhodli v rozpore s naším odporučením kontaktovať súkromné pracovisko intervenčnej rádiológie bez možnosti komplexnej neurochirurgickej starostlivosti (ktorá môže byť dôležitá v prípade komplikácií intervenčnej endovaskulárnej liečby). Rozhodne však odmietame tvrdenie, že pacientov sme neprijali z dôvodu, že by ich v UNB (resp. na NÚSCH) „nemal kto riešiť“.
V článkoch je uvedených navyše viacero nepravdivých a skreslených odborných údajov, ktoré spôsobujú stres a strach pacientom, ktorí si to nezaslúžia. Napr. tvrdenie, že „aneuryzmatické stavy často spôsobujú aj úrazy hlavy“ nie je pravdivé – tzv. úrazové aneuryzmy tvoria len menej ako 1% so všetkých mozgových aneuryziem, ktoré sú samé o sebe pomerne zriedkavé. Ak by sa tisíce pacientov aj po banálnych úrazoch hlavy začali domáhať špecializovaného vyšetrenia či nemajú mozgovú aneuryzmu, hrozil by kolaps zdravotného systému – posúdenie nutnosti vyšetrenia je vždy na ošetrujúcom lekárovi. Články navyše pôsobia dojmom, ako by bolo každú mozgovú neprasknutú aneuryzmu u každého pacienta nutné aktívne liečiť. Toto nie je pravda, vo všetkých krajinách sveta sa mnohé mozgové aneuryzmy sledujú pomocou zobrazovacích vyšetrení - konkrétne v prípadoch, kedy zákrok ohrozuje pacienta viac, ako prirodzený priebeh ochorenia. V takýchto prípadoch sa k liečbe najčastejšie pristupuje až keď príde k nárastu veľkosti aneuryzmy. Navyše, nepoznáme na svete krajinu, kde by pacienti s neprasknutou aneuryzmou na zákrok nečakali, keďže sa nejedná o akútny stav.
V UNB používame na indikáciu liečby medzinárodne uznávané indikačné kritériá. Vzhľadom na to, že tieto sa neustále vyvíjajú, v súčasnosti používame nové kritériá z roku 2015 vypracované desiatkami medzinárodných expertov. Pri ich prísnom dodržaní by napr. jeden z prípadov spomínaných v článkoch vysoko pravdepodobne nebol indikovaný na zákrok, ale na sledovanie. U všetkých pacientov ktorí sú zaradení v čakacej listine Neurochirurgickej kliniky sa indikačné kritériá aktualizujú na základe dostupných najnovších medzinárodných relevantných kritérií. Konečné rozhodnutie o postupe je vždy konsenzuálne – na základe podrobného zhodnotenia stavu neurochirurgom a intervenčným rádiológom.      
Neurochirurgické klinika LFUK a UNB venuje problematike mozgových ciev dlhoročne veľkú pozornosť. Dôkazom toho je aj fakt, že práve výsledky klinického výskumu týkajúceho sa mozgových ciev boli nedávno publikované v najvýznamnejšom neurochirurgickom časopise na svete, pričom nami popísanú novú metodiku zobrazenia mozgových ciev už vyžívajú aj významné zahraničné pracoviská. Čo sa týka spolupráce s pracoviskami intervenčnej rádiológie, naša klinika dlhoročne spolupracuje pri liečbe mozgových aneuryziem s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH. Keďže NÚSCH slovami jeho riaditeľa informoval o zabezpečení plnej prevádzky Kliniky diagnostickej a intervenčnej rádiológie, náš dlhoročný postup sme nemali dôvod meniť. Navyše, Neurochirurgickú kliniku LFUK a UNB s ponukou na spoluprácu pri liečbe mozgových aneuryziem neoslovilo žiadne iné jestvujúce pracovisko.        doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
prednosta Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB

MUDr. Róbert Illéš, MPH
primár Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB