UP-TO-DATE transplant 2018

1
Obrázok ku správe: UP-TO-DATE transplant 2018
V poradí tretí odborný seminár UP-TO-DATE transplant 2018 zorganizovaný Urologickou klinikou s Centrom pre transplantácie obličiek pod garanciou Slovenskej transplantologickej spoločnosti, sa konal 15. júna . Podujatia, ktorého cieľom je zvýšiť odberovú a transplantačnú aktivitu v oblasti orgánových transplantácií na Slovensku, zlepšiť spoluprácu a vzájomnú komunikáciu medzi dialyzačnými pracoviskami, pracoviskami s potenciálom identifikovať darcu orgánov a transplantačným centrom, ako aj hľadať spoločné riešenia na problémy v tejto oblasti, sa zúčastnilo 90 lekárov a zdravotných sestier z celého regiónu západného Slovenska. Odzneli témy týkajúce sa indikácie a pripravenosti pacienta na transplantáciu obličky a dopadu niektorých komorbidít na komplikácie po transplantácii obličky, prognózu pacienta aj štepu. V Druhej časti seminára, venovanému darcovskému programu, bol prezentovaný krátky edukačný film o darcovstve pripravený pre médiá, príbeh pacienta prezentovaný hercom Mariánom Andrísekom, o dojmy súvisiace so zmenou života po transplantácii sa podelil pacient – lekár, ktorý sa vďaka tejto liečbe vrátil ku svojej kardiologickej praxi. Nasledovali prednášky o indikáciách k darcovstvu, manažmente darcu, stanovení mozgovej smrti a efektívnej komunikácii s príbuznými. Na záver mali účastníci možnosť virtuálne sa presunúť na operačnú sálu a sledovať odber obličky od mŕtveho a živého darcu.


1

2

3

4

5

6