Centrálne prijímacie oddelenie

Centrálne prijímacie oddelenie patrí medzi Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky UNB, nachádza sa na -1poschodí nemocničného traktu. Činnosť oddelenia pozostáva z nepretržitej prevádzky a zabezpečuje neodkladnú zdravotnícku pomoc všetkým chorým a zraneným v ktoromkoľvek čase. Starostlivosť o pacientov je založená na tímovej práci tak, aby každému chorému bola poskytnutá čo najkvalitnejšia odborná a zároveň najrýchlejšia zdravotnícka pomoc na vysokej profesionálnej úrovni. Na tímovej práci sa podieľajú lekári pracujúci na OUM a kvalifikovaní lekári - konziliárni z iných oddelení a kliník, sestry a sanitári a ďalší zdravotnícky personál našej nemocnice.
CPO je zamerané na poskytovanie lekárskej pohotovostnej služby v medicínskej problematike: interny, chirurgie, traumatológie, ORL, gynekológie, oftalmológie, psychiatrie. Činnosť oddelenia spočíva v liečebno-preventívnej starostlivosti. Oddelenie sa skladá z troch ambulancií – internej, chirurgickej, ortopedicko-traumatologickej ambulancie a priestorov vybavených lôžkami, kde možno krátkodobo sledovať pacientov pred rozhodnutím o prijatí v diagnosticky sporných prípadoch. Môžeme monitorovať chorých, zotavujúcich sa po liečebných a diagnostických výkonoch a stavy, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu,podávanie infúznej liečby, odsledovanie pacientov po liečbe, monitorovanie pacientov po malých chirurgických výkonoch, atď. Zároveň na týchto lôžkach expektujeme pacientov čakajúcich na prevoz do iných zariadení. Mesačne vyšetríme a ošetríme priemerne 3000 pacientov + 250 pacientov je v stacionárnej liečbe, pričom 80–90% je mikrobiologicky a serologicky nevyšetrených. Mesačne je v rámci spomenutej starostlivosti o z celkového počtu ošetrených osôb asi 5-10% osôb s abúzom alkoholu a návykových látok, ktorí si vyžadujú nielen niekoľko hodinové monitorovanie vitálnych funkcií ale aj kontinuálne podávanie infúznej liečby a stály zdravotnícky dozor.
Centrálne prijímacie oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07
budova nemocnice, -1 posch.

02/6867 2135, -3029
primár: 02/6867 2022, holas@pe.unb.sk
vedúca sestra: 02/6867 2342, capekova@pe.unb.sk
späť