I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB

Pôsobnosť Rádiologickej kliniky je naprieč celou UNB. Poskytuje široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiologických výkonov.


Klinika vznikla 1. 12. 2012 zlúčením I. rádiodiagnostickej kliniky LFUK a UNB Nemocnice Staré Mesto a Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Rádiologického oddelenia UNB Nemocnice Ružinov, Rádiodiagnostickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera a Kliniky rádiodiagnostiky ŠGN Podunajské Biskupice.
Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Poskytuje podmienky pre pregraduálne vzdelávanie domácich a zahraničných študentov medicíny, postraduálne vzdelávanie lekárov a praktickú výučba rádiologických technikov.


 

Pracovisko pre Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Vedúci lekár: MUDr. Monika Bartalosová
Vedúca RDG technička: Bc. Magdaléna Judínyová


Výkony:

1. konvenčná rtg  diagnostika (rtg snímkovanie a skiaskopia) pre pacientov dospelého a detského veku:
a. nekontrastné rtg vyšetrenia hrudníka, brucha, skeletu, cielené rtg snímky zubov
b. kontrastné rtg vyšetrenia
-    gastrointestinálneho traktu (zažívacieho systému) – pažerák, žalúdok, dvanástnik, tenké   
    a hrubé črevo
 -   uropoetického systému (obličky, močovody, močový mechúr).
 
2. ultrasonografická (ultrazvuková) diagnostika pre pacientov dospelého a detského veku:
a. brucha - orgánov brucha, krku, muskuloskeletálneho systému /svalstvo, kĺby, bedrové kĺby novorodencov a kojencov/,
b. tepnového a žilového systému (farbou kódovaná dopplerovská ultrasonografia artérií 
    karotických, vertebrálnych, končatinových, renálnych, brušnej aorty, vén najmä   
    končatinových,  artério-venóznych dialyzačných fistúl)
c. drenáže tekutinových kolekcií najmä v oblasti hrudníka a brucha, tenkoihlové aspiračné
     biopsie v oblasti krku
 
3. rádiologická prevencia a diagnostika ochorení prsníka:
a. ultrasonografia prsníkov
b. digitálna mamografia
c. intervenčné výkony pod ultrasonografickou a mamografickou kontrolou (punkčná aspiračná biopsia, core-cut biopsia, stereotaxia, duktografia, predoperačná lokalizácia ložiskových zmien).
 
I. rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Sekretariát prednostu: 02/57290 412, radiologia@sm.unb.sk
Sekretariát zástupcu prednostu: 02/57290 789, rdgsekretariat@sm.unb.sk
Pracovisko v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Centrálna evidencia: 02/68673517    
Mamografické pracovisko: 02/68673529 - usg.mamografia@pe.unb.sk
USG pracovisko: 02/68673569 
Popisovňa: 02/68673523 
Detské USG pracovisko: 02/68672511
MUDr. Monika Bartalosová: 02/68673529, monika.bartalosova@pe.unb.sk
Bc. Magdaléna Judinyová: 02/68672335, judinyova@pe.unb.sk 
Pracovisko pre Nemocnicu Staré Mesto
02/57290 111
Pracovisko v Nemocnici Ružinov
centrálna karta: 02/48234 415 
Pracovisko pre Nemocnicu akad. L. Dérera
CT: 02/59 542 663
MR: 02/59 542 629
mamo: 02/59 542 331
USG: 02/59 542 470
RTG: 02/59 542 489
centrálna karta: 02/59 544 597
Pracovisko v ŠGN PB
centrálna karta: 0918 379 605

 

 

späť