Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) vzniklo v roku 1997 ako súčasť Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
• zabezpečuje pre oddelenia nemocnice presne vymedzený okruh sterilného zdravotníckeho materiálu, nástrojov a zdravotníckych pomôcok,
• poskytuje kompletnú predsterilizačnú prípravu,
• vykonáva samotnú sterilizáciu
 parnú
 formaldehydovú
 plazmovú
 horúcovzduchovú
• vykonáva kontrolu sterilizácie (fyzikálne, fyzikálne - chemicky, biologicky a mikrobiologicky),
• vykonáva dekontamináciu lôžok pre všetky oddelenia nemocnice,
• vykonáva dekontamináciu inkubátorov.

Organizačné členenie 
• úsek predsterilizačnej prípravy a sterilizácie,
• úsek centrálnej úpravovne postelí,
• úsek kontroly sterilizácie a účinnosti sterilizačného procesu.

Výhody centrálne poskytovaných sterilizačných služieb 
• racionálne sa využíva predsterilizačná a sterilizačná technika,
• znižujú sa náklady pri nákupe sterilizačnej techniky v nemocnici,
• znižujú sa náklady na energiu oproti individuálnej sterilizácií,
• zabezpečuje sa validácia všetkých pracovných postupov pri sterilizácií,
• znižuje sa riziko infekcie personálu pri práci s kontaminovaným materiálom,
• umožňuje sa využiť pracovný čas sestier na oddelení výlučne pre starostlivosť o pacienta,
• zabezpečuje sa správna manipulácia so sterilným materiálom a jeho setovanie pre jednotlivé typy operácií,
• zabezpečuje sa systematická kontrola každého sterilizačného cyklu a tým znižuje možnosť vzniku nozokomiálnych nákaz.
OCS poskytuje svoje služby pre štátne/súkromné zdravotnícke i nezdravotnícke zariadenia.
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

oddelenie: 02/68 67 2910

vedúca laborantka: 02/68 67 2358,malinova@pe.unb.sk

primár: 02/68 67 2041, langsadlova@pe.unb.sk
späť