Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

„Všetko sa dá urobiť, len treba mať vytrvalosť a správnu metodiku.“
Obrázok osobnosti: Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

 
 
 
 
Osobné údaje:
- narodený 27. 7. 1954 
 
Vzdelanie
1969 – 1973 gymnázium Ladislava Novoveského, Tomášikova ul., Bratislava 
1973 – 1979 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor – všeobecné lekárstvo Počas štúdií od 2. ročníka pracoval na Katedre biológie a parazitológie LFUK, vypracoval a úspešne obhájil 2 práce ŠVOČ, z toho 1 v zahraničí. 
Počas štúdia 4 roky organizoval ŠVOČ na LFUK, vrátanie Fakultných konferencií ŠVOČ.

1979 Začatie internej ašpirantúry na tému „Intraamnionálna aplikácia potenciálnych teratogénov“, skúšky „minima“ vykonané do r. 1982. V roku 1983 zmenená na externú formu, zmena témy na „Experimentálna kongenitálna toxoplazmóza“. 
Zrušená v roku 1987.      
1985 Ukončené štúdium „Základy pedagogiky vysokej školy“ na Ústave rozvoja vysokých škôl SSR (osvedčenie č. 53/85/3.1./25).
1990 Študijný pobyt na Oddelení klinickej genetiky, LF EU Rotterrdam (3 mesiace)
Pokračovanie pobytu v roku 1991.
2002 obhájil doktorandskú prácu verejnou rozpravou, bez školiteľa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore 15-01-9 „Všeobecná biológia“.
Téma dizertačnej práce: „Dynamika samovoľných potratov a vrodených vývojových chýb na Slovensku v rokoch 1980 až 2000“  Titul „PhD.“ udelený dňa 21.februára 2003 
2004 habilitácia v odbore 15-01-9 „Všeobecná biológia“ s účinnosťou od 1. júna 2004. Téma habilitačnej práce: „Samovoľné reprodukčné straty a vrodené vývojové chyby ako súčasť reprodukčnej biológie človeka“. 
 
Profesijné zameranie:
- vrodené vývojové chyby (teratoepidemiológia), reprodukčné straty, kmeňové buky, genetické ochorenia
 
Zamestnanie: 
1979 – doteraz: Ústav lekárskej biológie a genetiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 
1. 8. 1979 - 30.9.1983 – odborný asistent - neučiteľ
1. 10. 1983 - odborný asistent - učiteľ
15. 10. 2004 - doteraz  – funkcia docenta 
15. 10. 1997 – 3. 10. 2007 – zástupca prednostu Ústav lekárskej biológie a genetiky LFUK.
3. 10. 2007 - doteraz – prednosta Ústavu Ústav lekárskej biológie a genetiky LFUK 1. 6.2009 – prednosta Ústavu Ústav lekárskej biológie, genetiky  a klinickej genetiky LFUK a UNB
 
INÉ:
Ocenenia:
2004 – Bronzová medaila a v roku Strieborná medaila Lekárskej fakulty UK v Bratislave
2009 – Pamätná medaila Lekárskej fakulty UK v Bratislave, pri príležitosti 90. výročia jej  založenia
2010 – Pamätná medaila  k 90. výročiu vzniku Spolku slovenských lekárov v Bratislave
2014 – Pamätná medaila pri príležitosti 95. výročia Univerzity Komenského v Bratislave
2015 - Zlatý Biatec za osobný prínos k akademickej autorite a za dosiahnuté vedecké a výskumné výsledky Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
 
Publikačná aktivita:
- v súhrne (k 20.2.2014):
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 288):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (7)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (9)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (17)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (41)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (37)
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (9)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (11)
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (1)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (27)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (52)
AFK Postery zo zahraničných konferencií (5)
AFL Postery z domácich konferencií (12)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (7)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (8)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (5)
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (5)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (5)
GAI Správy (1)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3)
 
Štatistika ohlasov (178):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (61)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (4)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (25)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (88)
 
 
Vedecké a odborné aktivity:
- spoluriešiteľ 8 grantových úloh
- 1979 – 1982 tajomník Slovenskej biologickej spoločnosti pri SAV
- od 15.11.2005 člen odborovej komisie pre doktorandskom štúdiu v študijnom odbore 4.2.3 
   Molekulárna biológia (schválené VR LF UK)
- od 7. 2. 2007 člen Spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore 15-01-9 Všeobecná 
   biológia (schválené VR LF UPJŠ Košice) 
- spoluriešiteľ a odborný školiteľ projektu „Vzdelávaním v oblasti molekulovej biológie 
   a genetiky k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov“, financovaného Európskym sociálnym 
   fondom.
 
Pedagogické skúsenosti:
1983 - 2004 odborný asistent - učiteľ na Ústave lekárskej biológie a genetiky LF UK v Bratislave
Od 15.10.2004 vo funkcii docenta sa plne podieľam na výučbe (prednáškach, praktických cvičeniach a seminároch) všetkých predmetov a kurzov, ktoré zabezpečuje Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK v slovenskom a anglickom jazyku.  Zároveň, ako prednosta ústavu, som zodpovedný za organizáciu a priebeh výučby v slovenskom a anglickom jazyku na ústave.
- som autorom a spoluautorom 9 učebných textov
- bol som školiteľ 8 študentov ŠVOČ
- bol som školiteľ - špecialista 4 diplomových a 1 bakalárskej práce
- mám ukončenú jednu (externú) doktorandku tri doktorandky sa pripravujú k obhajobe
 
Jazykové znalosti:
- anglicky – aktívne 
- rusky – aktívne 
 
Iné aktivity:
1995 - 2004 – člen Akademického senátu LF UK v Bratislave a člen legislatívnej komisie.
Od roku 2004  – predseda Občianskeho združenia PROBIOLMED
Od roku 2007 člen AS UK a AS LF UK
Od 10.2.2009 – predseda AS LF UK 
Od 18.9.2009 – člen Vedeckej rady LF UK
Od 30.12. 2010 – člen a od r. 2012 podpredseda Správnej rady Univerzity Komenského  
Od 9. 11. 2011 – predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave a člen Kolégia rektora UK