I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB

Klinika je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského pre lekárske odbory. Vyučujeme slovenských študentov predmet Anestéziológia a intenzívna medicína.
V rámci kliniky pôsobia tri oddelenia: Oddelenie anestéziológie, Oddelenie intenzívnej medicíny I a Oddelenie intenzívnej medicíny II. Na čele jednotlivých oddelení stoja zástupcovia prednostu pre zdravotnú starostlivosť (primári).
Anestéziológia je základným medicínskym odborom liečiacim bolesť a nepríjemné vnemy spojené s diagnostickými a liečebnými výkonmi - operáciami. Zabezpečuje komplexný manažment pacienta počnúc prípravou na výkon a končiac odovzdaním pacienta späť do starostlivosti pôvodného oddelenia. Zvláštnu pozornosť venuje kontrole a náhrade základných životných funkcií, najmä krvného obehu a dýchania, hlavne v období výkonu, ale aj bezprostredne pred ním a po ňom.
Intenzívna medicína je základným interdisciplinárnym medicínskym odborom, zaoberajúcim sa monitorovaním a podporou zlyhávajúcich a zlyhaných životných funkcií predovšetkým u akútne chorých pacientov a akútne zhoršujúcich sa chronických pacientov s následným použitím adekvátnych diagnostických a liečebných postupov na zlepšenie kvality života. Ide najmä o ťažké mnohopočetné zranenia, náhle srdcové príhody spojené so srdcovým zlyhávaním, ťažké akútne otravy. Súčasťou odboru je základná a rozšírená neodkladná resuscitácia.

 

Oddelenie intenzívnej medicíny I.

 
Oddelenie intenzívnej medicíny I. je súčasťou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Vykonáva komplexnú starostlivosť na 12 lôžkach špecializovaných pre intenzívnu starostlivosť, vybavených prístrojovou technikou na umelú pľúcnu ventiláciu, monitorovacou technikou, dialyzačnými prístrojmi, dávkovačmi liekov a infúznych roztokov.
Intenzívna medicína je základným interdisciplinárnym medicínskym odborom, zaoberajúcim sa monitorovaním a podporou zlyhávajúcich a zlyhaných životných funkcií predovšetkým u akútne chorých pacientov a akútne zhoršujúcich sa chronických pacientov s následným použitím adekvátnych diagnostických a liečebných postupov na zlepšenie kvality života. Ide najmä o ťažké mnohopočetné zranenia, náhle srdcové príhody spojené so srdcovým zlyhávaním, ťažké akútne otravy. Súčasťou odboru je základná a rozšírená neodkladná resuscitácia.
 
 
Informácia pre návštevníkov:
 
Ošetrujúcemu lekárovi môžete poskytnúť cenné informácie o alergiách a predchádzajúcich ochoreniach pacienta, zvlášť ak prišiel v kritickom stave a sám tieto údaje poskytnúť nemôže. Pri následnej návšteve je vhodné priniesť všetku dostupnú zdravotnú dokumentáciu pacienta. 
Pacienti na OIM nepoužívajú pyžamo, ani prezuvky. Je im možné doniesť vlastné hygienické potreby. Iné veci - najmä stravu, nápoje, osobné predmety - treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Pacienti na OIM sú veľmi náchylní na vznik infekcií, preto je dôležité prísne dodržiavanie hygienického režimu, na návšteve pri lôžku je potrebné prejsť cez filter a obliecť si čistý plášť a pri kontakte s pacientom použiť jednorazové rukavice.
Telefonické informácie o zdravotnom stave pacienta neposkytujeme, pretože cez telefón nemožno overiť totožnosť volajúceho. V prípade urgentného príjmu môžeme cez telefón potvrdiť, že pacient bol prijatý u nás, pri ťažkých stavoch je možné dohodnúť si návštevu mimo návštevných hodín. Pri návšteve pacienta OIM sa Vám aj počas návštevných hodín môže stať, že budete musieť čakať. Pri mimoriadnych návštevách pri urgentnom príjme je to takmer pravidlom. Je to preto, že zdravotnícky personál vykonáva okolo pacientov prácu, ktorú v tej chvíli nie je vhodné prerušiť. Možno sa starajú práve o Vášho príbuzného. Buďte, prosím, trpezliví.
 
 
 

Oddelenie intenzívnej medicíny II.

 
Oddelenie intenzívnej medicíny II je súčasťou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Má kapacitu 12 lôžok. Prednostne zabezpečuje starostlivosť o pacientov s ochoreniami pľúc a pacientov hrudníkovej chirurgie vyžadujúcich umelú ventiláciu pľúc a udržiavanie životných funkcií, ďalej zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pacientom Kliniky hrudníkovej chirurgie v rámci Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) s 5 posteľami.
Intenzívna medicína je základným interdisciplinárnym medicínskym odborom, zaoberajúcim sa monitorovaním a podporou zlyhávajúcich a zlyhaných životných funkcií predovšetkým u akútne chorých pacientov a akútne zhoršujúcich sa chronických pacientov s následným použitím adekvátnych diagnostických a liečebných postupov na zlepšenie kvality života. Ide najmä o ťažké mnohopočetné zranenia, náhle srdcové príhody spojené so srdcovým zlyhávaním, ťažké akútne otravy. Súčasťou odboru je základná a rozšírená neodkladná resuscitácia. 
 
 
 
Informácia pre návštevníkov:
 
Ošetrujúcemu lekárovi môžete poskytnúť cenné informácie o alergiách a predchádzajúcich ochoreniach pacienta, zvlášť ak prišiel v kritickom stave a sám tieto údaje poskytnúť nemôže. Pri následnej návšteve je vhodné priniesť všetku dostupnú zdravotnú dokumentáciu pacienta. 
Pacienti na OIM nepoužívajú pyžamo, ani prezuvky. Je im možné doniesť vlastné hygienické potreby. Iné veci - najmä stravu, nápoje, osobné predmety - treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Pacienti na OIM sú veľmi náchylní na vznik infekcií, preto je dôležité prísne dodržiavanie hygienického režimu, na návšteve pri lôžku je potrebné prejsť cez filter a obliecť si čistý plášť a pri kontakte s pacientom použiť jednorazové rukavice.
Telefonické informácie o zdravotnom stave pacienta neposkytujeme, pretože cez telefón nemožno overiť totožnosť volajúceho. V prípade urgentného príjmu môžeme cez telefón potvrdiť, že pacient bol prijatý u nás, pri ťažkých stavoch je možné dohodnúť si návštevu mimo návštevných hodín. Pri návšteve pacienta OIM sa Vám aj počas návštevných hodín môže stať, že budete musieť čakať. Pri mimoriadnych návštevách pri urgentnom príjme je to takmer pravidlom. Je to preto, že zdravotnícky personál vykonáva okolo pacientov prácu, ktorú v tej chvíli nie je vhodné prerušiť. Možno sa starajú práve o Vášho príbuzného. Buďte, prosím, trpezliví.
 
 

Oddelenie anestéziológie

 
Oddelenie anestéziológie je súčasťou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. V jeho pôsobnosti je predanestetická príprava, vedenie anestézie a manažment pacienta v bezprostrednom pooperačnom období. Príprava sa robí cestou Ambulancie KAIM a konzílií pri lôžku pacienta. Oddelenie anestéziológie zabezpečuje starostlivosť na 14 operačných sálach v rámci Komplexu operačných sál, ďalej na operačnej sále Centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a na operačných sálach Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Do náplne práce oddelenia patrí tiež liečba pôrodných bolesti epidurálnou analgéziou.
Anestéziológia je základným medicínskym odborom liečiacim bolesť a nepríjemné vnemy spojené s diagnostickými a liečebnými výkonmi - operáciami. Zabezpečuje komplexný manažment pacienta počnúc prípravou na výkon a končiac odovzdaním pacienta späť do starostlivosti pôvodného oddelenia. Zvláštnu pozornosť venuje kontrole a náhrade základných životných funkcií, najmä krvného obehu a dýchania, hlavne v období výkonu, ale aj bezprostredne pred ním a po ňom.
Na odstránenie bolesti sa používajú rôzne druhy anestézie: celková ("narkóza"), regionálna (blokády nervov a nervových pletení), subarachnoidálna (tzv. "lumbálka") a epidurálna.
O spôsobe anestézie rozhoduje anestéziológ v spolupráci s pacientom a operatérom podľa typu operačného výkonu a pridružených ochorení pacienta tak, aby bol výkon optimálny, pre pacienta bezbolestný a čo najbezpečnejší.
Predanestetické vyšetrenie anestéziológom slúži na posúdenie stavu organizmu vo vzťahu k anestézii, posúdenie rozsahu predoperačnej prípravy a rozsahu sledovania počas operácie a po operácii (nutnosť pooperačného sledovanie na OIM, zavedenie kaválneho, arteriálneho katétra na presné sledovanie krvného obehu apod.) Cieľom prípravy je získať presný obraz o pridružených ochoreniach pacienta a ich optimalizácia. Anestéziológ môže navrhnúť ďalšie doplňujúce vyšetrenia a požiadať o posúdenie zdravotného stavu iných odborníkov (kardiológ, pneumológ...) v záujme zvýšenia bezpečnosti anestézie a prevencie možných komplikácií, aby bol pacient na operačný výkon čo možno najlepšie pripravený. 
V deň operácie sú pacienti volaní do čakacej miestnosti Komplexu operačných sál na 1. poschodí nemocnice, kde dostanú premedikáciu tzv. "náladovku" a sú prevezení na príslušnú operačnú sálu. Počas operácie sú pod stálym dohľadom anestéziológa a v sledovaní prístrojovou technikou.
Po každej operácii v celkovej aj zvodovej anestézii pacienti vyžadujú zvýšenú starostlivosť a dohľad na prebúdzacej izbe v priestoroch Komplexu operačných sál, kde zotrvávajú až do zobudenia a stabilizácie, obvykle niekoľko hodín. Prevádzkový režim prebúdzacej izby neumožňuje návštevy. Ak to stav pacienta umožní sú prevezení na svoje základné oddelenia, ak vyžadujú ďalšiu intenzívnu starostlivosť zostanú v sledovaní oddelenia intenzívnej medicíny.
 
KAIM
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Nemocničná budova, 1. posch.

Sekretariát: 02/ 48 234 226
FAX: 02/ 48 234 310

Ambulancia KAIM 
 
Oddelenie intenzívnej medicíny I.
 
Kontakt: 
02/ 48 234 700 - oddelenie OIM I, oddelenie OA
02/48 234 100 - oddelenie OIM I, oddelenie OA
Nemocničná budova, 1. poschodie.
 
Oddelenie intenzívnej medicíny II.
 
Kontakt:
02/ 48 234 200 
02/ 48 234 800 
Nemocničná budova, 2. poschodie.
 
 
Oddelenie anestéziológie
 
Kontakt:
02/ 48 234 700
02/48 234 100 
Nemocničná budova, 1. poschodie.
 
 

T3C
Sme dostupní v  Telerádiologickom centre T3C
(Univerzitná nemocnica BA - Ružinov a Podunajské Biskupice)
KAIM,OIMII
späť