II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

II. Gynekologicko–pôrodnícka klinika LFUK a UNB sa od svojho prvopočiatku zameriava na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu a plod, pričom patrí medzi najväčšie a najstaršie pracoviská UNB i na Slovensku s celkovým počtom lôžok 96.
Súčasťou komplexnosti pracoviska sú okrem liečebno-preventívnej činnosti v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie ponúkaných na najvyššej odbornej úrovni, aj vysoko špecializované a jedinečné – v mnohých prípadoch unikátne výkony, ktoré sú na klinike realizované ako na jedinom pracovisku v SR. V rámci invazívnej prenatálnej starostlivosti o plod sa na klinike ako na jedinom pracovisku v SR robí Amniopatch („lepenie plodových obalov“ pri predčasnom odtoku plodovej vody ), intervenčné prerušenie patologických spojok („shuntov“) pri komplikáciách viacplodovej tehotnosti a iné unikátne intrauterínne zákroky. Ako jediné pracovisko v SR sa klinika venuje aj problematike rekonštrukčných operácií vonkajšieho genitálu typu neovagíny, bohaté a jedinečné skúsenosti má v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou (úspešne liečených viac ako 200 pacientok). V sekcii senologickej klinika komplexne zabezpečuje na najvyššej svetovej úrovni najväčší počet pacientok s chorobami mliečnej žľazy zo všetkých gynekologických oddelení na Slovensku. V problematike onkogynekologickej patrí pracovisko medzi 5 slovenských pracovísk, vrátane onkologických ústavov, ktoré spĺňajú kritériá liečby onkologických ochorení a má vytvorený vlastný špecializovaný onkotím operatérov. Urogynekologickú starostlivosť poskytuje klinika na najvyššej úrovni s dôrazom na kritické zavádzanie najnovších operačných postupov. Ako jedno z mála pracovísk v SR sa klinika venuje prepracovanej miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve, ktorú na klinike charakterizujú dlhoročné skúsenosti, tradícia, vynikajúce klinické výsledky a spokojnosť pacientok. Unikátom v pôrodníckej starostlivosti je telekardiotokografické monitorovanie rodičiek a plodu prenášané bezdrôtovo na centrálny monitor.

Klinika má lôžkovú a ambulantnú časť.
Lôžkové oddelenia sa nachádzajú na 9. a 10. poschodí Nemocncie Ružinov a tvoria ho štyri moderne vybavené a zrekonštruované oddelenia, pôrodnica a novorodenecké oddelenie.
Na deviatom poschodí sa nachádza pôrodnica s troma samostatnými pôrodnými sálami. Bezdrôtový monitoring rodičiek a plodu umožňuje neustály zdravotnícky dohľad prostredníctvom centrálneho monitoru. V tesnej blízkosti pôrodnice sa nachádza operačná sála. Deviate poschodie zahŕňa aj kompletne moderne zrekonštruované oddelenia šestonedelia s možnosťou hospitalizácie na nadštandardných klimatizovaných izbách s nadštandardnou starostlivosťou o rodičky a novorodenca. Priamo v nadväznosti na oddelenia šestonedelia sa nachádza moderne vybavené novorodenecké oddelenie, ktoré umožňuje a preferuje maximálny možný kontakt rodičiek s dieťaťom a ich spoločnú hospitalizáciu v zmysle "rooming in".
Na desiatom poschodí 10B sa nachádza zápalové oddelenie a oddelenie pre patologickú graviditu. Poschodie 10A predstavuje operačné lôžkové oddelenie, ktoré je zabezpečené aj jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS). Operatíva prebieha v zmysle najmodernejších princípov na oddelení komplexu operačných sál UNB, jednoduché liečebné a diagnostické zákroky a zákroky jednodňovej chirurgie sú realizované taktiež na malej operačnej zákrokovej sále nachádzajúcej sa priamo na 10. poschodí.


Pedagogická činnosť na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike zahŕňa modernú výučbu poslucháčov LFUK v slovenskom i anglickom jazyku, rovnako aj špecializačnú výuku lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo, na ktorú má klinika platnú akreditáciu. Taktiež ako jediná klinika svojho typu zabezpečuje výuku povinne voliteľných a voliteľných predmetov ako je Gynekologická onkológia. Podkladom pre komplexnú výuku poslucháčov LFUK sú vydané vlastné vysokoškolské učebnice, ktorých autorstvo prináleží kolektívu lekárov II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky.
Vedecko-výskumnú činnosť pracoviska je orientovaná na aktuálne vedecké otázky a témy týkajúce sa problematiky diagnostiky a predikcie predčasného pôrodu, ultrazvukovej diagnostiky v tehotenstve a v programoch umelých oplodnení, predčasného odtoku plodovej vody a skorej diagnostiky a manažmentu malígnych ochorení prsníkov. II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika a jej vedeckí pracovníci sa každoročne aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných odborných konferencií,  seminárov a prednášok, sú autormi veľkého množstva vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch a rovnako každoročne predstavujú zodpovedných riešiteľov mnohých vedeckých grantových úloh.
História II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB je úzko spätá s pracoviskom II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky na Šulekovej ulici, odkiaľ sa po zlúčení s gynekologicko-pôrodníckym oddelením.

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06
Budova nemocnice, 9. a 10. posch.

02/48234682 (prednosta), zahumensky@ru.unb.sk
02/48234349 (sekretariát prednostu)
02/48234535 (primár)
02/48234630 (sekretariát primára)
02/48234210 (vedúca sestra)

 
Ambulancie:
Ambulantná časť kliniky je situovaná na prízemí poliklinickej časti nemocnice. Prosíme pacientky a budúce rodičky, aby volali kvôli objednaniu na vyšetrenie medzi 13:00 až 14:00 hod. 

Kardiotografia


 

Ponúkané služby

 
Prednáškový cyklus pre budúce mamičky:
 
Každý prvý štvrtok v mesiaci:
- pôrod a šestonedelie, začiatok o 13.00 v zasadacej miesnosti na prízemí polikliniky, vedľa riaditeľstva

Každý druhý štvrtok v mesiaci:
- prednáška o PEDA ("epidurálke" k pôrodu13-13.30hod. v zasadacej miesnosti na prízemí polikliniky, vedľa riaditeľstva (prednášku vedie anestéziológ)
- ďalšie informácie o PEDA nájdete TU

Každý tretí štvrtok v mesiaci:
- príprava na dojčenie a praktické rady, začiatok o 13.00 v zasadacej miesnosti na prízemí polikliniky, vedľa riaditeľstva  (prednášku pod zástitou UNICEF vedie certifikovaný odborník) 

Každý štvrtý štvrtok v mesiaci:
- poradňa psychológa v zasadacej miesnosti na prízemí polikliniky, vedľa riaditeľstva
 
 
 
Profylaktické cvičenie a plávanie pre tehotné ženy je organizované Fyziatricko-rehabilitačným oddelením (FRO). Budúce mamičky sa prihlásia (po odporučení gynekológom-pôrodníkom a vystavení výmenného lístka na FRO, č. dverí 10.


Návšteva pôrodnej sály a oddelenia šestonedelia prebieha každý utorok a štvrtok o 13:00. V prípade záujmu je vhodné sa informovať o konaní prehliadky v deň konania prehliadky na tel. čísle: 02/48234609. 
 
Sprevádzajúca osoba pri pôrode:
UNB umožňuje rodičke prítomnosť jednej sprievodnej osoby pri pôrode. Ide o platenú službu. Povinnosť platiť za sprevádzajúcu osobu pri pôrode vzniká už vstupom na pôrodnicu. Platba sa uhrádza vopred prostredníctvom referátu platených služieb. Sprevádzajúca osoba môže byť kedykoľvek požiadaná o opustenie priestoru pôrodnice napr. z dôvodu komplikácií. V tomto prípade sa poplatok nevracia.  
 
Výber pôrodníka:
Ide o platenú službu. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB ponúka možnosť výberu lekára – pôrodníka, resp. operatéra. Po podpísaní zmluvy medzi vedením nemocnice a pacientkou, so súhlasom konkrétneho lekára, bude táto v starostlivosti daného lekára. Poplatok za túto spoplatnenú službu uhradí rodička prostredníctvom referátu platených služieb v nemocnici. 
 
Nadštandardné izby:
Klinika ponúka aj hospitalizáciu pacientok resp. sprevádzajúcich osôb na nadštandardných izbách a to nie len na oddelení šestonedelia, ale aj na ostatných oddeleniach. V rámci nadštandardnej starostlivosti ponúka klinika umiestnenie v zrekonštruovaných (júl 2012) dvojlôžkových izbách s vlastnou sprchou a WC (niektoré aj s TV a s klimatizáciou). Strava je podávaná priamo na izbách. Nadštandardná starostlivosť sa na oddelení šestonedelia týka taktiež novorodencov – edukácia o dojčení, pomoc laktačných sestier, edukácia starostlivosti o novorodenca diplomovanou sestrou. Možnosť pobytu pacientok resp. sprievodných osôb na nadštandardných izbách závisí od aktuálnej obsadenosti oddelenia.


 

Čo si vziať do pôrodnice?
 

Potrebné dokumenty:
- preukaz poistenca 
- doklad totožnosti
- tehotenskú knižku
- výsledky posledných vyšetrení, eventuálne lekárske správy od iných lekárov týkajúce sa tehotenstva
- v prípade záujmu o pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA) si treba priniesť protokol, ktorý pacientka dostala po absolvovaní poučenia
- výsledky krvných testov
- doklady o zaplatení nadštandardných služieb ako napr. prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode, výber pôrodníka  a pod.,
- u manželov sobášny list (originál), u partnerov potvrdenie z matriky o súhlase s otcovstvom
- vyplnený dokument Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa
 
 Osobné veci pre rodičku:
- hygienické potreby,
- dojčenské podprsenky 1-2 ks,
- župan,
- uteráky,
- vložky do dojčenskej podprsenky,
- pohodlnú a bezpečnú domácu obuv, prezuvky do sprchy,
- odsávačka mlieka podľa uváženia,
- "šestonedielske“ nohavičky podľa uváženia.
 
1. Výbavička pre dieťa – na oddeleniach šestonedelia
- jednorazové plienky (UNB dáva 4 plienky na deň)
- jednorazové vlhké hygienické vreckovky
- deka
- čiapočka
- rukavičky

2. V deň odchodu z pôrodnice
- bavlnené plienky 2 ks
- košieľka, svetrík, dupačky, čiapka, ponožky – odporúčame bavlnené
- zavinovačka alebo spací vak s kapucňou
- nánožník alebo teplejšia deka podľa aktuálneho počasia
- autosedačka
Prosíme mamičky, aby si ešte pred pôrodom zistili meno detského lekára, ktorý prevezme dieťa do starostlivosti po prepustení z pôrodnice.
 
Podrobnejšie informácie nájdete aj v sekcii:
Čaká ma pôrod
Platené služby
späť