II. Neurologická klinika LF UK a UNB

II. neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave patrí medzi najvýznamnejšie neurologické pracoviská na Slovensku.
Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť
V rámci zdravotnej starostlivosti pracovisko zabezpečuje kompletné spektrum odboru neurológie. Poskytuje jednak základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť v rámci svojho spádového územia, jednak špecializované a konziliárne nadstavbové služby pre neurologické pracoviská z celého Slovenska. Preferenčne sa snaží zameriavať na 
•    Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu demenciu a ostatné neurodegeneratívne a extrapyramídové ochorenia,
•    sclerosis multiplex a iné imunitne podmienené poruchy centrálneho aj periférneho nervového systému,
•    epilepsiu a ostatné záchvatové ochorenia,
•    neuroonkologickú problematiku.
V rámci interdiciplinárneho riešenia uvedených ochorení sa radí II. neurologická klinika medzi vysoko špecializované centrá -  zabezpečujúce najmodernejšie metódy diagnostiky a liečby.
 
Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

Klinika zabezpečuje kompletnú výučbu v predmete neurológia v slovenskom aj anglickom jazyku v rámci pregraduálnej výchovy  poslucháčov všeobecného lekárstva a kontinuálne sa venuje výchove doktorandov v dennej aj externej forme vysokoškolského štúdia tretieho stupňa. 
Diplomanti, doktorandi aj vedeckí pracovníci dosahujú výborné domáce aj zahraničné úspechy. Klinika je úspešne zapojená do viacerých grantov, ako aj medzinárodných projektov a štúdií.
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica ak. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05 Bratislava

Prednosta kliniky: 02/5954 4239

Sekretariát: 02/5954 2241

Zástupca prednostu: 02/5954 2409; marek.krivosik@kr.unb.sk.

Vedúca sestra: 02/5954 2242; drahoslava.jurcova@kr.unb.sk

JIS: 02/59542 247 

Oddelenie +1B: 02/5954 2243 

Oddelenie +1C: 02/5954 2294 

EMG laborátórium

EEG laboratórium

VNG + stabilografia

Evokované potenciály

Likvorologické laboratórium: 02/5954 2586

Neuropsycholog: 02/5954 2585 

Logopéd: 02/5954 2413

Psychológovia, č. dverí 212, 02/59542585, denne od 7:30  - 15:30
PhDr. Veronika Boleková, PhD.,
Mgre. Petra Brandoburová, PhD.,
Mgr. Lenka Hapáková
Mgr. Michaela Konečná 
Ambulancie:

Neurologická poliklinická

Neurologická ambulancia 

Neurologická ambulancia pre liečbu Sclerosis multiplex
späť