prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

„Ignis nil nisi servus.“ (Oheň nie je nič iné len otrok.)
Obrázok osobnosti: prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

Hlavný odborník MZ SR pre transplantácie tkanív a buniek

 
Osobné údaje
- narodený 13. 3. 1946 v Lučenci
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1964 Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci, maturita s vyznamenaním
1970 Lekárska fakulta UPJŠ Košice s vyznamenaním (zlatý odznak rektora)
1974 atestácia 1. stupňa – chirurgia
1979 nadstavbová atestácia - plastická a rekonštrukčná chirurgia
1982 dizertačná práca „Patofyziológia popálenín v uzavretých priestoroch s ohľadom na otravu kysličníkom uhoľnatým“
2005 habilitácia za docenta v odbore chirurgia na LF UK,
24.11.2015 - titul profesor v odbore chirurgia
 
Profesijné zameranie
- Popáleniny, plastická a rekonštrukčná chirurgia, transplantácie tkanív a buniek 

Zamestnanie a odborná činnosť
1970 -   1986 OÚNZ Košice (ZÚNZ VSŽ Košice – Šaca) - Centrum popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
1970-1979 – sekundárny lekár
1979-1980 – starší sekundárny lekár
1981- 1986 – ordinár pre rekonštrukčnú chirurgiu 
1986 – doteraz Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB (predtým NsP Ružinov)
1986 – 1995 primár oddelenia popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
1995 -  2002 primár centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
2002 – 2004 – primár kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie,
2004 – trvá – prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB 
1991 – 2009 súdny znalec
2002 – 2006 člen Centrálnej etickej komisie MZ SR
1995 – 2012 hlavný odborník MZ SR pre tkanivové a bunkové transplantácie 
2014 –doteraz hlavný odborník MZ SR pre tkanivové a bunkové transplantácie 
 
Členstvo
Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie – vedecký sekretár od r. 1994, prezident od r. 2004
Slovenská transplantačná spoločnosť – zakladajúci člen, člen výboru, viceprezident od r. 2006 do r. 2010
Slovenská traumatologická spoločnosť – člen výboru
Slovenská lekárska komora: člen prezídia (1994-1996), člen Rady SLK (1997-1998)
Medzinárodná spoločnosť pre popáleninové úrazy (ISBI), člen od roku 1978 a národný reprezentant krajiny, člen výboru pre prevenciu (od r. 1990)
European Burn Association, člen, člen Executive Committee 1997-2001
Mediterranean Burns Club - člen
European Association of Tissue Banks – člen, člen výboru  2001 – 2003, prezident od roku 2003 do r. 2007
European Wound Management Association (EWMA) - člen
 
Iné
Vyznamenania a pocty:  
Zlatý odznak rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Slovenská lekárska spoločnosť – strieborná medaila a zlatá medaila
Česká lekárska spoločnosť J. E. Purkyně – čestné členstvo od r. 2000
Argentínska popáleninová asociácia – čestné členstvo od r. 2001
 
Výskumné úlohy a granty:
Inhalačné poranenie u popálenín (1981-1985) – zástupca zodpovedného riešiteľa
Alotransplantácie u popálenín (1988-1992)  - zodpovedný riešiteľ          
Zavedenie kultivácie keratinocytov do praxe tkanivovej banky (1993-1995) - zodpovedný riešiteľ
Biosyntetická náhrada kože (Grant APVT 96-03-13. 1996- 2000) - zodpovedný riešiteľ
Projekt EC SANCO – public health: European quality system in cell and tissue banking – zodpovedný riešiteľ za SR v rokoch 2005-2007
Projekt EC SANCO – EUSTITE, zodpovedný riešiteľ za SR 2007-2009
In vitro kultivácia mukozálnych epiteliálnych buniek na náhradu limbálnych buniek rohovky, zodpovedný riešiteľ, grant VEGA V-07-009-00, 1/4269/07 v rokoch 2006-2009 
Vplyv radiačnej sterilizácie na integritu kožných a amniových transplantátov.
Grant IAEA Viedeň (medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) 2009-2014
 
Stáže v zahraničí:
1985 – Višnevského inštitút Moskva, 14 dní
1987 – Univerzitné klinické centrum Ljubljana, 14 dní
1988 – University of Uppsala, 14 dní
1991 – University of Texas, Galveston a Johns Hopkins University, 
Baltimore, USA, 2 mesiace ako visiting professor
1997 - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu so sídlom vo 
           Viedni, 6 týždňov ako „technical officer“
2001 – University of Miami a University of Cincinnati Tissue Bank, 14            
            dní

Expertné misie MAAE Viedeň:  
1998 Costa Rica, 14 dní
1998 Zambia, 14 dní
1999 Cuba, 14 dní
2000 Čína, 14 dní
2001 India a Bangladéš, 14 dní
2002 – 2006 Singapore, každý rok 1 týždeň 
2007 – Seoul, Korea a Singapore, spolu 14 dní
2007 – Argentina, 10 dní
 
Účasť na organizácii kongresov:
1st Central European Burn Conference Berlin, 1993 – spoluorganizátor
2nd Central European Burn Conference, Bratislava 1994 – prezident
3rd Central European Burn Conference, Budapest, April 1997 –viceprezident
1. kongres Slovenskej transplantačnej spoločnosti, Banská Bystrica, Apríl 1997 – Spoluorganizátor
10th International congress on Burn Injuries, Jerusalem 1998 – člen vedeckej rady
4th Central European Burn Conference, St.Polten, Austria, November 1998 – viceprezident
2nd World Congress of Tissue Banking, Varšava 1999 – člen vedeckej rady
10th Annual Meeting of the European Association of Tissue Banks Eilat, 2001, člen vedeckej rady
3rd  World Congress of Tissue Banking, Boston 2002 – člen vedeckej rady
11th Annual Meeting of the European Association of Tissue Banks Bratislava, 2002, prezident
12th Annual Meeting of the European Association of Tissue Banks Bruges, 2003, člen vedeckej rady
13th Annual Meeting of the European Association of Tissue Banks Prague 2004, člen vedeckej rady
14th Annual Meeting of the European Association of Tissue Banks Florence 2005, člen vedeckej rady
16th Annual Meeting of the European Association of Tissue Banks Budapest 2007, člen vedeckej rady
18th Annual Meeting of the European Association of Tissue Banks Krakow 2009, člen vedeckej rady