Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

„Profesionalita a empatia v prístupe k pacientovi."
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.neurochirurg Neurochirurgickej kliniky LF UK, SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB
Hlavný odborník MZ SR pre neurochirurgiu
 
 
 
 Osobné údaje
- narodený  22. 11. 1948, Klenová, okres Snina
- ženatý, dve deti
- žije v Bratislave
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1955 – 1963 ZDŠ Klenová
1963 – 1966 SVŠ Bratislava, Vazovova 6
1966 – 1972 LFUK Bratislava
1975 – 1979 Externá ašpirantúra, Burdenkov neurochirurgický ústav, AMN Moskva
 2014 Obhajoba DrSc.
 
Profesijné zameranie
- neurochirurgia
 
Zamestnanie a odborná činnosť
1972 – doteraz Neurochirurgická klinika LF UK a UNB
1972 – 1974 sekundárny lekár, Ústav národného zdravia mesta Bratislavy
1974 – 1977 asistent neučiteľ, Lekárska fakulta UK Bratislava
1977 – 1987 odborný asistent 
1987 – 2002 docent
1992  - 2017  prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB
2002   profesor
 
Členstvo:
1979 – 1982   Člen Long Range Planing Committee of the World Federation of Neurosurgical societies (WFNS)
1990 – 1998    Prezident Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti
1993  doteraz Hlavný odborník MZ SR pre neurochirurgiu
1994 – doteraz Člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK
1996 – 2010 Lektor a člen Training Committee of the European Associaton of Neuosurgical Societies (EANS)
1999 – 2002    Prezident Central European Neurosurgical Society 
2000 doteraz  člen Scientific Panel on Neurotraumatology of European Federation of Neurological Societies
2003 - 2007   Delegát EANS do WFNS
2003 – 2009   Člen grantovej agentúry SAV VEGA
2004 - doteraz  Člen Union of European Medical Specialists (UEMS) Neurosurgical Section
2006 - doteraz  Člen Examining Committee EANS a UEMS (európske atestácie)
2007 – doteraz Člen Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR 
2007 – doteraz Člen CME Committee UEMS a EANS
2007 Člen World Academy of Neurological Surgery
2007 – 2011 Viceprezident Európskej asociácie neurochirurgických spoločností (EANS)
2009 Člen Academia Eurasiana Neurochirurgica
2011 – doteraz Člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty  SZU 
 
Iné
 
Ocenenia:
1990,1991,1994,2004 Najlepšia publikácia roka odbornej spoločnosti SLS
1998  Respectfull Salutations of the World Federation of Neurosurgical Societies on the Efforts in Neurosurgery to he Benefit of Mankind
1998  Strieborná medaila LFUK
1998  Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
1998  Medaila Slovenskej rádiologickej    spoločnosti prof.V. Alexandra
1999  Pamätná medaila 80.výročia založenia LFUK
2004  Čestný člen Central European Neurosurgical Society (CENS)
2007  Kríž kniežaťa Pribinu 1. triedy za rozvoj neurochirurgie
2007  Čestný člen Českej neurochirurgickej spoločnosti
2008  Zlatá medaila LFUK
2008  Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
2009  Pamätná medaila pri príležitosti 90.výročia založenia Univerzity Komenského
 
Študijné pobyty:  
1985 Erlangen, Nemecko (prof. R. Fahlbusch)
1992 Zurich, Švajčiarsko (prof. M. G. Yasargil)
1992 Hannover, Nemecko (prof. M. Samii)
1996 Ľubljana, Slovinsko (prof. V. V. Dolenc)
1998 Phoenix, Arizona, USA (prof. R. Spetzler)
1999 Little Rock, Arkansas, USA (prof. O. Al-Mefty)
 
 
Pedagogická činnosť:
Pedagogickú činnosť začal od nástupu na Neurochirurgickú kliniku po skončení Lekárskej fakulty. V súčasnosti vyučuje poslucháčov Lekárskej fakulty UK. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite pôsobí ako externý vedúci Katedry neurochirurgie. V rokoch 1996-2010 bol lektorom Training Committee of European Association of Neurosurgical Societies (TC EANS), v rámci čoho pravidelne prednášla na kurzoch TC EANS, je členom skúšobnej komisie EANS.
 
Školiteľ doktorandov: 
a) počet absolventov: 5                 
b) počet v súčasnosti školených doktorandov: 3                   
z toho po dizertačnej skúške : 2                                                                                         
 
  
Hosťujúci profesor :
2002 Department of Neurosurgery Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
2003 Universitäts Neurochirurgische Klinik, Erlangen, Nemecko
2004 Neuroscience Institute Albany, NY, USA
2005 Univerzitná neurochirurgická klinika, Helsinki, Fínsko
2006       Department o f Neurosurgery, University of Arkansas Little Rock, Arkansas, USA
 
 
Pozvané prednášky na medzinárodné konferencie (najdôležitejšie):
1994, 1995 – National  Conferences  of the Hungarian Neurosurgical Society, Kaposvar, Hungary,  Kecskemet, Hungary
1999 – 1st Meeting of the Central European Neurosurgical Society, Wroclaw, Poland
2000 – Czech and Slovak Neurovascular Symposium, Zlín, Czech Republic
2000 – 15th Congress of the Hungarian Neurosurgical Society under the auspices of the EANS, Miskolc, Hungary
2002 – 2nd Meeting of the Central European Neurosurgical Society, Brno, Czech Republic
2002 – Conference 25 years Neurosurgery in Hannover, Hannover, Germany
2003 – 12th European Congress of Neurosurgery,(EANS), Lisbon, Portugal
2004, 2006, 2007, 2008, 2010 – Annual Meetings of American Association of Neurological Surgeons, Orlando, Florida, San Francisco California, Washington DC, Chicago, Illinois, Philadelphia, Pensylvania
2004 – Congress of the Polish Society of Neurosurgeons, Krakow, Poland
2005 – EANS Wintermeeting, Prague, Czech Republic
2005 – 13th World Congress of Neurosurgery (WFNS), Marrakesh, Morocco
2006 – 4th Meeting of Central European Neurosurgical Society, Budapest, Hungary
2007 – Annual Meeting of Korean Neurosurgical Society, Gyengjou, Korea
2007 -  13th European Congress of Neurosurgery, Glasgow, UK
2008 – EANS Wintermeeting, Oslo Norway
2008 – 5th Meeting of Central European Neurosurgical Society, Vienna, Austria
2009 – 14th World Congress of Neurosurgery (WFNS), Boston, Massachussets, USA
2010 – 6th Meeting of Central European Neurosurgical Society, Pultusk (Warsaw), Poland
2011 – 13th Congress of Asian Australasian Congress of Neurological Surgeons, Taipei, Taiwan
2011 – 1st Regional Congress of Neurosurgery in the Danube-Carpathian region, Clui-Napoca, Romania
2011 – 14th European Congress of Neurosurgery, Roma, Italy
2012 – 5th World Congress for Endoscopic Surgery of the Brain, Skull base and Spine, Vienna, Austria
2012 – 7th Central European Neurosurgical Society Meeting, Prague, Czech Republic
2012 – Annual Meeting of the Congress of Neurological Surgeons, Chicago, Illinois
2013 – 15th WFNS World Congress of Neurosurgery, Seoul, Korea
 
Predseda organizačného výboru a prezident kongresu/kurzu:
1994 – Slovensko-česko-rakúske neurochirurgické sympózium, Bratislava
1998 – Stredoeurópske neurochirurgické sympózium – Joint Symposium of Austrian, Czech, Polish, and Slovak Neurosurgical Societies, vtedy založená aj Central European Neurosurgical Society (aj so Slovinskou neurochirurgickou spoločnosťou), Bratislava
2006 – Training Course of European Association of Neurosurgical Societies, Bratislava
2008 – 4. zjazd Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava
2008 – Course of World Federation of Neurosurgical Societies, Bratislava
2012 – Annual Meeting of European Associtaion of Neurosurgical Societies, Bratislava
 
 
Vedenie projektov:
Zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
názov projektu: Atlas anatómie hlavových nervov (učebnica pre poslucháčov LF a postgraduálne štúdium)
grantová agentúra, ktorá grant pridelila: KEGA, č. proj. : 133/97
doba riešenia: 1999 – 2001 
 
Zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
názov projektu: Dynamika zmien niektorých metabolických parametrov gliových nádorov a okolitého mozgového tkaniva po rozličných modalitách liečby.                                                         
grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/3430/06                  
doba riešenia: 2006 – 2008 
 
Spoluriešiteľ vedeckého projektu
názov projektu: Význam expresie cytokeratínov v diferenciálnej diagnostike primárnych a metastatických mozgových nádorov.                                                        
grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/0534/03                     
doba riešenia: 2003 - 2005
 
Spoluriešiteľ vedeckého projektu
názov projektu: Imunocytochemická analýza gliových prekurzorových buniek v dospelom ľudskom mozgovom tkanive a v tkanivových kultúrach.                                                         
grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/3439/06                    
doba riešenia: 2006 - 2008
 
Zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
názov projektu: Korelácia expresie markerov bunkovej proliferácie, imunohistochemického profilu, rastových charakteristík nádoru a veku pacientov s biologickým správaním hormonálne inaktívnychb adenomov hypofýzy.                                                         
grantová agentúra, ktorá grant pridelila: VEGA, č. proj. : 1/1166/10                  
doba riešenia: 2011 – 2013 
 
 
Publikačná a citačná činnosť:
Publíkácie : 394
Citácie (z citačných indexov): 222 (181)
 
Prednášková činnosť: 579
 
 
Členstvo v redakčných radách:
1995 doteraz Člen Redakčnej rady, neskôr člen redakcie časopisu „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“
2006 Člen Advisory Board časopisu „Zentralblatt fur Neurochirurgie“, od roku 2007 premenované na“ Central European Neurosurgery“
2008 Člen Advisory Board,  „Acta Neurochirurgica – The European Journal of Neurosurgery“
2008 Associate Editor, „Activitas Nervosa Superior Rediviva“
2009 Člen International Advisory Board „Neurosurgery“
2010  Scientific editor „Bratislavské lekárske listy“