Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.

„Nikto nie je taký múdry a šikovný, aby nemohol byť múdrejší a šikovnejší."
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.


Prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB

 
Osobné údaje
- narodený 14. 4. 1944,  Kostolné
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1968               LF UK Bratislava
1973               atestácia prvý stupeň v odbore chirurgia
1978               atestácia druhý stupeň v odbore chirurgia
1982               nadstavbová atestácia z pľúcnej chirurgie
1981               vedecká hodnosť kandidáta lekárskych vied
1994 habilitácia v odbore chirurgia
1999               inaugurácia v odbore chirurgia
 
Zamestnanie a odborná činnosť
 1968 – 1977    II. Chirurgická klinika Bratislava
 1977 -  1989    I. Chirurgická klinika Bratislava
 1989 -  2006   NÚTaRCH  Bratislava –  Pod. Biskupice                                        
 2000 -2003     Chir. klin. FN NsP L. Derera   Bratislava  
 2000 - doteraz  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (teraz SZU)
 2006 – doteraz    UNB Ružinov, Bratislava

Členstvo 
Člen výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti 
Člen medzinárodnej redakčnej rady Scripta Medica
Člen redakčnej rady Slovenská chirurgia
Člen vedeckej rady LF UK v Bratislave (do roku 2007)
Člen vedeckej rady SZU v Bratislave 
Člen odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.7. Chirurgia od akademického roka 2005/2006
Člen Čestnej rady Českej chirurgickej spoločnosti

Iné:
Ocenenia:
1978 – Čestné uznání  Čsl.ústředí  VŠ SSM  
1986 – Pochvalné uznanie Ministerstva zdravotníctva SSR (za      zlepšovateľstvo)
1980 – Cena rektora Univerzity Karlovy
1987 – Cena rektora Univerzity Komenského 
2000 – Medaila akad. L. Dérera (za rozvoj hrudnej chirurgie)
2001 – Cena předsedníctva ČSL JEP (spoluautor monografie)
2001 – Kostlivého cena (spoluautor monografie)
2002 -  Čestný člen Českej chirurgickej spoločnosti
2004 -  Medaila Prof. Karla Maydla
2004 -  Pamätná medaila Prof. Dionýza Diešku
2004 -  Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
2009 -  Petřivalského cena (za prínos v chirurgii)
2010 - Medailu založenia spoločnosti lékařsko - slowanskej
2011-  Kostlivého cena za publikáciu „Princípy chirurgie II“
2014 - Medaila prof. Stanislava Koslivého, prof. Koštantína Čárskeho a prof. Stanislava Čárskeho 
2012 – Čestný občan obce Kostolné
 

Vedecká škola: 10 ašpirantov, 6 docentov
Pedagogicko-odborná prax: vedúci Katedry chirurgie SZU, 
vedúci Katedry hrudníkovej     chirurgie SZU, prednosta  Chirurgickej kliniky FN NsP L. Dérera, prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie NÚTaRCH Podunajské Biskupice
 prednosta Kliniky hrudnikovej chirurgie SZU a UNB  Ružinov 
 
Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:
celkový počet VŠ učebníc:  6
celkový počet monografií:  6
počet publikácií – domáce 152
                             -   zahraničné 24
 
Najvýznamnejšie výsledky vedeckej činnosti: 
Autor originálnej autoalloplastickej náhrady trachey v experimente, autor     výrobného vzoru silikónovej T – kanyly
 
Najvýznamnejšie výsledky liečebno-preventívnej činnosti:  
Priorita v bývalej ČSFR v použití silikónovej T – kanyly v rekonštrukcii tracheálnych stenóz, zavedenie segmentálnych resekcií trachey do klinickej praxe