Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB pozostáva z lôžkovej časti, operačného traktu a komplexu ambulancií. Lôžkovú časť tvorí urologické oddelenie, transplantačné oddelenie a pooperačná izba. K operačnému traktu prináležia dve operačné sály a rádiologická operačná sála vybavená RTG zariadením s C-ramenom. Ambulantná  zdravotná starostlivosť je poskytovaná v dvoch urologických ambulanciách, internisticko-nefrologickej, transplantačnej a konzultačnej ambulancii.

Základom činnosti kliniky, na ktorej pracujú lekári dvoch odborností - urológovia a nefrológovia, je poskytovanie liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti v oblasti urológie, uro-onkológie, andrológie, transplantačnej urológie, nefrológie a transplantačnej nefrológie. Klinické pracovisko zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, vedecko - výskumnú, publikačnú a prednáškovú činnosť v odbore urológia, transplantačná urológia, nefrológia a transplantačná nefrológia.

 

Náplňou urológie je diagnostika, liečba, dispenzarizácia, prevencia a výskum chirurgických ochorení obličiek, močových ciest a nadobličiek, pohlavného systému u mužov. Urologická klinika poskytuje pacientom komplexnú starostlivosť v problematike všeobecnej a špeciálnej urológie. Súčasťou urológie je aj komplexná problematika odberov a transplantácií obličiek od mŕtvych a živých darcov, riešenie urologických a chirurgických komplikácií po transplantácii obličky. Vďaka kvalitnej práci, zodpovednosti, ústretovosti a slušnosti zo strany lekárov i sestier Urologickej kliniky vyhľadávajú urologické služby na klinike pacienti z celého Slovenska.

 

Špecifické postavenie na klinike má transplantačné centrum pre obličky, ktoré okrem urologických a chirurgických aspektov obličkových transplantácií zabezpečuje prípravu pacientov na transplantáciu obličky a ďalšiu pooperačnú starostlivosť, prípravu živých darcov na darcovstvo a následný pooperačný a dlhodobý manažment, komplexnú nefrologickú diagnostiku a liečbu ochorení obličiek vrátane vrodených a hereditárnych nefropatií, primárnych a sekundárnych glomerulopatií, nefroangiosklerózy a tubulointersticiálnych nefritíd. Súčasťou tímu je transplantačný koordinátor, ktorý rozhodujúcou mierou prispieva k fungujúcemu odberovému programu centra celého západoslovenského regiónu.

 

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek je pracoviskom, ktoré vďaka kvalitnej práci a reprezentácii slovenskej medicínskej vedy získalo vysoký domáci aj zahraničný odborný a vedecký kredit. Pracovníci kliniky získavajú početné významné ocenenia, zastávajú významné funkcie v odborných a vedeckých domácich i zahraničných spoločnostiach. Aktívne sa zúčastňujú domácich aj zahraničných odborných aj vedeckých podujatí.

 

Urológia je od roku 1971 základnou špecializačnou medicínskou disciplínou so samostatnou špecializačnou skúškou a nadstavbovými odbormi onkológia v urológii, andrológia a pediatrická urológia.

Transplantačné pracovisko je zapojené do akreditačného postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Nefrológia a do pregraduálnej výučby vnútorného lekárstva v spolupráci s V. Internou klinikou LF UK a UNB.

 

Nosné programy urologického pracoviska:

•     Diagnostika a liečba infekcií horných a dolných močových ciest

•     Komplexná diagnostika a liečba urolitiázy (extrakorporálna litotripsia, perkutánna chirurgia, endoskopická liečba)

•     Radikálna chirurgická liečba nádorov obličiek, močového mechúra, prostaty, semenníkov, penisu

•     Chirurgická liečba nádorov nadobličiek

•     Laparoskopická chirurgia v urológii (pre nádorové i nenádorové ochorenia)

•     Diagnostika a liečba organických a funkčných porúch dolných močových ciest

•     Komplexná urodynamika

•     Všetky formy inkontinentnej a kontinentnej derivácie moču, vrátane zavádzania vonkajšej (nefrostómie) aj vnútornej derivácie moču (močovodové stenty)

•     Chirurgia mužského genitálu, rekonštrukcia zúženín močovej rúry, liečba priapizmu

•     Riešenie problematiky sexuálnych porúch u mužov, problémov „starnúceho muža“

•     Implantácia umelého zvierača močovej rúry, implantácia penilných protéz

•     Preventívne urologické vyšetrenia mužov i žien

•     Konziliárne služby pre všetky oddelenia nemocnice, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, NsP Malacky, urologické ambulancie podľa príslušnej rajonizácie

•     Spolupráca s odbornými a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí (Slovenská akadémia vied, US National Institute of Health, farmaceutické spoločnosti)


Nosné programy transplantačného pracoviska:

•     Koordinátorská činnosť a manažment mŕtvych darcov orgánov

•     Odbery obličiek od mŕtvych darcov

•     Odbery obličiek od živých darcov

•     Transplantácie obličiek dospelým pacientom a deťom starším ako 15 rokov

•     Riešenie urologických a chirurgických komplikácií po transplantácii obličky

•     Vyšetrenie a posúdenie spôsobilosti pacientov na zaradenie na čakaciu listinu na transplantáciu obličky

•     Príprava pacientov na transplantáciu obličky – liečba niektorých špecifických komorbidít, desenzibilizácia

•     Predoperačná príprava pacientov pred transplantáciou obličky vrátane indukčnej imunosupresie

•     Pooperačná komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov po transplantácii obličky

•     Diagnostika a liečba nechirurgických komplikácií v skorom aj neskoršom období po transplantácii obličky: najmä rejekcia, infekcie, kardiovaskulárne komplikácie, malignity

•     Vyšetrenie, posúdenie spôsobilosti a príprava potenciálnych živých darcov obličky na darcovstvo

•     Predoperačná príprava živých darcov obličky, pooperačná starostlivosť, dispenzarizácia

•     Diagnostika a liečba ochorení obličiek spojených s rizikom progresie do terminálneho zlyhania funkcie obličiek (vrodené, získané nefropatie, primárne a sekundárne glomerulopatie, tubulointersticiálne nefritídy, vaskulárne ochorenia obličiek) a komplikujúcich faktorov (artériová hypertenzia, kostná choroba, anémia)

•     Liečba aferézou: desenzibilizácia, akútna/aktívna protilátkami sprostredkovaná rejekcia, niektoré glomerulonefritídy

•     Spolupráca s regionálnymi dialyzačnými strediskami

•     Konzultačná činnosť v oblasti nefrológie a transplantačnej nefrológie


História:
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek bola zriadená v roku 1968 ako súčasť nemocnice akademika Ladislava Dérera a ako klinická základňa Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Prednostom Urologickej kliniky v rokoch 1968 až 1991 bol akademik Vladimír Zvara, ktorý má najväčšiu zásluhu na zriadení a vybudovaní kliniky ako aj na rozvoji urológie na Slovensku. V rokoch 1991 až 1996 bol prednostom Urologickej kliniky prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc., a od roku 1996 doteraz prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. Vo funkcii primárov kliniky sa vystriedali MUDr. Oskar Haluza, doc. MUDr. Jozef Řezníček, CSc. a MUDr. Augustín Bárdoš.

O vznik transplantačnej nefrológie na klinike sa zaslúžila MUDr. Viera Pribylincová. Na klinike vyrástli početní odborníci, ktorí získali odbornú aj vedeckú kvalifikáciu a obsadili miesta vedúcich pracovníkov na lôžkových urologických oddeleniach na Slovensku a v urologických ambulanciách.

Na klinike sa presadzuje duch vzájomnej spolupráce, úcty, vážnosti a súčasne kritickej náročnosti. Vo vzťahu k svojmu odboru platí pre všetkých pracovníkov kliniky princíp pokory, zodpovednosti a systematického štúdia. Etické princípy sa presadzujú aj vo vzťahu k pacientom Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek. Výsledky kliniky sú príkladom toho, že k úspechu vedie len tvrdá, systematická a cieľavedomá práca. Na klinike vyrástli početní odborníci, ktorí získali odbornú aj vedeckú kvalifikáciu a obsadili miesta vedúcich pracovníkov na lôžkových urologických oddeleniach na Slovensku a v urologických ambulanciách.

 

 

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05 Bratislava, Kramáre 

sekretariát prednostu: 02/5954 2578
zástupca prednostu: 02/5954 2704
zástupca prednostu pre transplantácie obličiek: 02/5954 2293
vedúca sestra: 02/5954 2229
pooperačná izba: 02/5954 2582
urologické lôžkové oddelenie +2C: 02/5954 2292
transplantačné lôžkové oddelenie +3B: 02/5954 2368

E-mailová adresa kliniky: urologia@kr.unb.sk
E-mailová adresa transplantačnej ambulancie: transplantacna.ambulancia@kr.unb.sk

Urologická ambulancia 
Nefrologická-interná, transplantačná a konzultačná ambulancia

 

 

späť