V. interná klinika LFUK a UNB

Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami a je základným integrujúcim článkom diagnostickej, liečebnej a výučbovej činnosti. Klinika je špecializovaná na diagnostiku a liečbu (ambulantne i na lôžku) vnútorných chorôb v odboroch kardiológia, endokrinológia, osteológia, diabetológia, gastroenterológia a hepatológia, reumatológia, nefrológia. V týchto oblastiach sú navyše sledovaní a liečení pacienti v rámci „centier“ (napr. osteocentrum, centrum liečby rastovým hormónom, centrum liečby IBD, centrum biologickej liečby v reumatológii a.i.), alebo sa im poskytujú iné vysoko špecializované služby nielen vo forme hospitalizácie, ale najmä ambulantným spôsobom.
Lôžková časť kliniky má 86 lôžok, z toho 8 lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti, rozdelenej na 5-lôžkovú koronárnu jednotku a 3-lôžkovú metabolickú jednotku. V ambulantnej časti klinika zabezpečuje činnosť na všeobecnej klinickej internej ambulancii a 17 špecializovaných ambulanciách.
V liečebno-preventívnej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov sa zdôrazňuje cielený individuálny prístup (izbový systém sesterskej starostlivosti, systém štyroch lôžkových oddelení s vedúcimi lekármi jednotlivých oddelení). Zavedený bol systém konziliárnych činností na jednotlivých oddeleniach/klinikách nemocnice fixnými lekármi, ktorý umožňuje kvalitnú a kontinuálnu starostlivosť o pacientov vyšetrovaných a hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Nemocnica Ružinov.
Lôžková časť i ambulancia sú prepojené s laboratóriom a rádiodiagnostickým oddelením do moderného informačného počítačového systému s komplexným využitím, vrátane vedenia chorobopisu s výstupmi pre zdravotné poisťovne na sledovanie nákladov.
V. interná klinika vznikla zlúčením dvoch existujúcich interných oddelení NsP Ružinov dňa 1. júna 2004. V uvedenom roku došlo tiež k modernizácii priestorov a rozšíreniu aktivít pracoviska. Vznikli nové špecializované ambulancie a pribudla výučba študentov Lekárskej fakulty UK a strednej zdravotnej školy. V roku 2005 Akademický senát Lekárskej fakulty UK schválil vznik V. internej kliniky LFUK a FNsP Bratislava, pričom definitívnym dátumom vzniku V. internej kliniky LFUK je 1. marec 2006. V uvedenom roku 2006 sa V. Interná klinika LFUK stala aj akreditačným pracoviskom na špecializačnú prípravu lekárov v odbore endokrinológia na Lekárskej fakulte UK. Od 1. januára 2008 sa zriadilo Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, ktoré poskytuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v gastroenterológií a hepatológií, vrátane digestívnej endoskopie, transkutánnej aj endoskopickej sonografie,  konfokálnej endomikroskopie a centier pre liečbu nešpecifických črevných zápalov a chronických hepatitíd. Od 1. januára 2008 bolo pod kliniku taktiež začlenené aj Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky, čím sa rozšírilo portfólio kardiologických vyšetrovacích metodík na klinike (transtorakálne aj trasnezofageálne echokardiografia, ergometria).  

Pracoviská kliniky
 • Interné oddelenia A, B, C
 • Jednotka intenzívnej starostlivosti (Koronárna jednotka a Metabolická jednotka)
 • Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
 • Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky
 • Osteocentrum
 • Ambulancie kliniky (interná klinická ambulancia, endokrinologická, reumatologická, osteologická, nefrologická, onkologická, kardiologická, gastroenterologická, hepatologická, diabetologická a lipidová)
 
V rámci kliniky sa etablovali viaceré poprednécentrá zdravotnej starostlivostia vedeckého výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou:
·         Osteocentrum
·         Centrum pre biologickú liečbu v reumatológii
·         Centrum pre osteoanabolickú liečbu pokročilej osteoporózy
·         Centrum pre liečbu rastovým hormónom
·         IBD centrum – Centrum pre biologickú liečbu nešpecifických črevných zápalov
·         Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd
·         Enteroskopické pracovisko
·         Centrum pre arytmie a implantácie kardiostimulátorov
·         Diabetologické centrum pre liečbu DM inzulínovou pumpou

 
Naši odborníci vo svetovej publikácii
 

vintklinika


interna foto vsetci
POZOR!  Zmena návštevných hodím - t.j. denne od 15,00 – 17,00 hod

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6 
826 06 Bratislava 
     
Sekretariát kliniky: 02/48 234 108
Fax: 02/48 234 110
Vedúca sestra: 02/48 234 208
Dokumentaristky (výdaj lekárskych správ a výsledkov): 02/48 234 130
Interné oddelenie 8A: 02/48 234 514
Interné oddelenie 8B: 02/48 234 788
Interné oddelenie 5B: 02/48 234 755
Jednotka intenzívnej starostlivosti: 02/48 234 405
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie: 02/48 234 770
Osteocentrum: 02/48 234 856

E-mail:
Sekretariát kliniky: interne.sekretariat@ru.unb.sk
Prednosta kliniky: payer@ru.unb.sk
Zástupca prednostu kliniky: stevlik@ru.unb.sk
Zástupca prednostu kliniky: killinger@ru.unb.sk
Vedúca sestra kliniky: glodova@ru.unb.sk
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie: endoskopia@ru.unb.sk

Prosíme všetkých príbuzných pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na V. internej klinike LF UK a UNB, aby sa o zdravotnom stave svojich blízkych informovali telefonicky v pracovných dňoch, v čase  od 13:00 do 15:30 hod

Ambulancie:
Interná ambulancia
Endokrinologická ambulancia I
Edokrinologická ambulancia II
Hepatologická ambulancia. Reumatologická ambulancia 

Reumatologická a interná ambulancia
Reumatologická ambulancia. Centrum biologickej liečby v reumatológii
Denzitometria
Diabetologická ambulancia I
Diabetologická ambulancia II
Diabetologické edukačné centrum
Imunologická a alergiologická ambulancia

Nefrologická a interná ambulancia
Kardiologická a interná ambulancia I. 
Kardiologická a interná ambulancia II. 
Interná angiologická ambulancia
Kardiologická ambulancia ONKD I
Kardiologická ambulancia ONKD II - Ergometria
Echokardiografia I (TTE, TEE)
Echokardiografia II (TTE) - Holter
EKG vyšetrenie 
Onkologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia II. 
Gastroenterologická ambulancia I. 
Hepatologická ambulancia, Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd, endoskopická ultrasonografia
Biologická liečba. Gastroenterologická interná ambulancia 

Pracovisko ERCP. Implantácie kardiostimulátorov
USG ambulancia


 
Odborné aktivity

Pedagogická činnosť – pregraduálne vzdelávanie
V. interná klinika je výučbová základňa pre internú propedeutiku a internú medicínu. Prof. Payer je garant výučby internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK v Bratislave.
Cieľom výučby internej medicíny (propedeutiky) je naučiť študentov teoretickým a praktickým základom propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri spracovaní chorobopisu, oboznámiť medikov s morálno-etickými princípmi komunikácie s pacientom. Pri výučbe internej medicíny poskytnúť študentom základy diagnostiky a princípy liečby základných chorobných jednotiek v kardiológii, pneumológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii a endokrinológii ako aj základy akútnej medicíny v internistických odboroch.
Aktuálne informácie o výučbe na V. internej klinike LFUK sú priamo aj na webovej stránke kliniky v rámci webu Lekárskej fakulty UK (http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2193).
 
Pedagogická činnosť – postgraduálne vzdelávanie
V. Interná klinika je akreditovaným pracoviskom na Lekárskej fakulte UK na špecializačnú prípravu lekárov v odbore vnútorné lekárstvo (garant prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC), v odbore endokrinológia (garant prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP) a v odbore gastroenterológia (garant doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.). Zároveň je klinika pracoviskom LFUK, na ktorom prebieha špecializačná príprava lekárov v odbore vnútorné lekárstvo na LFUK. Klinika je školiacim pracoviskom taktiež pre internú aj externú formu doktorandského štúdia na LFUK. Na klinike absolvujú povinnú prax z internej medicíny lekári v rámci viacerých špecializačných odborov LFUK aj SZU.

Odborné klinické semináre
Týždenne každú stredu v akademickom semestri sa o 14:00 v zasadačke kliniky na 8. poschodí (chodba 8B monobloku A) konajú klinické semináre. Semináre sú otvorené účasti odbornej verejnosti a študentom. Odborné semináre kliniky majú pridelené  body SACCME. Program seminárov je uvedený v rámci internetových stránok Lekárskej fakulty UK (http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=4457).

Veda a výskum
Vedecká a výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou činnosti klinického pracovníka, potrebná pre ďalší rozvoj poznatkov vo vednom odbore, ako aj pre osobný odborný rast. Klinika vykonáva výskumnú činnosť v odboroch endokrinológia, diabetológia, osteológia, reumatológia, gastroenterológia, hepatológia a kardiológia.
Pracovisko V. internej kliniky je zapojené do viacerých projektov v rámci SR (spolupráca s NÚRCH Piešťany, SAV Bratislava, NEDÚ Ľubochňa) a v zahraničí (International Osteoporosis Foundation, KIMS). Klinika je koordinátorom viacerých celoslovenských programov, ako sú liečba rastovým hormónom v dospelosti a osteoporóza u endokrinných ochorení. Taktiež sa pracovníci kliniky podieľajú na riešení viacerých grantových úloh. Na klinike prebieha viacero medzinárodných multicentrických štúdií.

Iné aktivity pracovníkov kliniky
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
 • hlavný odborník MZ SR pre odbor endokrinológia
 • hlavný odborník MZ SR pre odbor vnútorné lekárstvo
 • predseda kategorizačnej a katalógovej komisie pre endokrinológiu MZ SR
 • prodekan LFUK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LFUK
 • člen Vedeckej rady LFUK  a Akademického senátu LFUK
 • 1. viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • člen prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • prezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
 • viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS
 • viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
 • člen Panelu expertov Európskej únie a Európskeho parlamentu pre problematiku osteoporózy
 • člen redakčných rád viacerých domácich i zahraničných časopisov
  prof. MUDr. Andrej Dukát, DrSc., FRCP, FESC
 • člen Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a predseda pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 18 – Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy.
 • člen Vedeckej rady LFUK
 • garant študijného programu vnútorné choroby v 3. stupni vysokoškolského štúdia
 • garant habilitačných konaní a vymenúvacích konaní profesorov na LFUK v odbore vnútorné lekárstvo
 • garant špecializačného študijného programu vnútorné lekárstvo LFUK
 • dlhé roky zastával viaceré významné funkcie v Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej jednotlivých organizačných zložkách Slovenskej kardiologickej spoločnosti (past člen výboru, past člen výboru pracovných skupín preventívnej kardiológie, arytmológie, neinvazívnej kardiológie, (čestný člen SKS), Slovenskej ligy proti hypertenzii (past viceprezident), Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (past člen výboru, čestný člen), Slovenskej internistickej spoločnosti (past prezident), Slovenskej asociácia pre aterosklerózu (past člen výboru). 
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
 • hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológa
 • člen výboru a past-president Slovenskej kardiologickej spoločnosti
 • zakladateľ oficálneho časopisu Slovenskej kardiologickej a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (www.cardiology.sk)a člen redakčnej rady viacerých renomovaných medzinárodných časopisov v Európe a v USA.
 
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
 • viceprezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
 • člen výboru Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
 • člen výboru Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS
 • krajský odborník MZ SR v odbore reumatológia pre Bratislavský kraj 
 • predseda Katalógovej komisie pre reumatológiu MZ SR
 • člen Kategorizačnej komisie pre reumatológiu  MZ SR
 • člen Vedeckej rady LFUK 
 
MUDr. Martin Huorka, CSc.
 • predseda Pracovnej skupiny pre IBD pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti 
 • člen výboru Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
 • predseda Kategorizačnej komisie MZ SR pre gastroenterológiu
 • člen Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)
 
doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
 • člen výboru Pracovnej skupiny pre črevné zápaly Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS
 • člen Výkonného výboru Európskej organizácie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (ECCO)
 • zástupca Slovenska na Valnom zhromaždení UEG (Európska federácia gastroenterologických spoločností)
 
 
Publikačná činnosť
Každoročne zamestnanci kliniky publikujú viacero vedeckých prác in extenso v domácich aj zahraničných časopisoch. Okrem toho sa lekári našej kliniky zúčastňujú ako prednášajúci na rozličných domácich a zahraničných kongresoch z oblasti endokrinológie, reumatológie, osteológie, diabetológie, gastroenterológie, hepatológie, kardiológie, nefrológie.
Pracovníci V. internej kliniky sa aktívne podieľajú na tvorbe monografií a inej publikačnej činnosti v domácich a zahraničných časopisoch.
 
 
späť