Zákaz návštev platí od 18.2.2022


Z dôvodu zhoršovania sa epidemiologickej situácie v našej nemocnici sme museli pristúpiť k opatreniu, ktorým chceme pacientov aj personál chrániť pred nákazou. Vydali sme rozhodnutie, ktorým sme dočasne zakázali návštevy. Tento zákaz platí od zajtra, teda od 18.2.2023 až do odvolania.

Na základe výnimky sú povolené návštevy v týchto prípadoch:

  1. Návšteva u pacienta v paliatívnej starostlivosti a umierajúceho, a to na základe povolenia prednostu/primára; v prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta v čase ústavnej pohotovostnej služby môže takúto návštevu povoliť službukonajúci lekár. Výnimka sa vzťahuje aj na pacientov s ochorením COVID-19 alebo v karanténe po kontakte s týmto ochorením.
  2. Návšteva kňaza za účelom vysluhovania sviatostí; kňaz musí byť kompletne očkovaný.
  3. Prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode; sprevádzajúca osoba musí byť bez klinických príznakov ochorenia COVID-19; v prípade pochybností ošetrujúci gynekológ-pôrodník indikuje Ag test na koronavírus SARS-CoV-2.
  4. Prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii podľa platných predpisov; nevyhnutnou podmienkou povolenia prítomnosti sprevádzajúcej osoby je jej súhlas s prípadným testovaním na SARS-CoV-2 podľa rozhodnutia ošetrujúceho lekára.
  5. Prítomnosť rodiča na oddelení patologických novorodencov; podmienky prítomnosti rodičov určuje vedúci pracovník tohto oddelenia.
  6. Aktivity občianskych združení Červený nos Clowndoctors a Bábky v nemocnici, pričom aktivisti občianskych združení musia byť kompletne očkovaní a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov.
  7. Terapeutická vychádzka pacienta hospitalizovaného na psychiatrickom pracovisku na základe indikácie a povolenia prednostu/primára; pacient a návšteva určená ako sprievodná osoba sa musia riadiť hygienicko-epidemiologickými pokynmi zdravotníckych pracovníkov.
  8. Návštevníci musia mať počas návštevy vo vnútorných priestoroch Univerzitnej nemocnice Bratislava prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2/N95/FFP3/100 bez výdychového ventilu v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Hospitalizovaní pacienti musia mať v čase návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2/N95/FFP3/100 bez výdychového ventilu.