I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB

Pôsobnosť Rádiologickej kliniky je naprieč celou UNB. Poskytuje široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiologických výkonov.


Klinika vznikla 1. 12. 2012 zlúčením I. rádiodiagnostickej kliniky LFUK a UNB Nemocnice Staré Mesto a Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Rádiologického oddelenia UNB Nemocnice Ružinov, Rádiodiagnostickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera a Kliniky rádiodiagnostiky ŠGN Podunajské Biskupice.
Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Poskytuje podmienky pre pregraduálne vzdelávanie domácich a zahraničných študentov medicíny, postraduálne vzdelávanie lekárov a praktickú výučba rádiologických technikov.
I. rádiologická klinka LF UK, SZU a UNB
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Sekretariát prednostu: 02/57290 412, radiologia@sm.unb.sk
Sekretariát zástupcu prednostu: 02/57290 789, rdgsekretariat@sm.unb.sk

Pracovisko v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Centrálna evidencia: 02/68673517    
Mamografické pracovisko: 02/68673529 
USG pracovisko: 02/68673569 
Popisovňa: 02/68673523 
Detské USG pracovisko: 02/68672511
MUDr. Pavol Lesný, PhD.: 02/68673528, lesny@pe.unb.sk
Bc. Magdaléna Judinyová: 02/68672335, judinyova@pe.unb.sk 

Pracovisko pre Nemocnicu Staré Mesto
02/57290 111

Pracovisko v Nemocnici Ružinov
centrálna karta: 02/48234 415 

Pracovisko pre Nemocnicu akad. L. Dérera
CT: 02/59 542 663
MR: 02/59 542 629
mamo: 02/59 542 331
USG: 02/59 542 470
RTG: 02/59 542 489
centrálna karta: 02/59 544 597

Pracovisko v ŠGN PB
centrálna karta: 0918 379 605

 

 

Pracovisko pre Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda
Vedúci lekár: MUDr. Pavol Lesný
Vedúca RDG technička: Bc. Magdaléna Judínyová


Výkony:

1. konvenčná rtg  diagnostika (rtg snímkovanie a skiaskopia) pre pacientov dospelého a detského veku:
a. nekontrastné rtg vyšetrenia hrudníka, brucha, skeletu, cielené rtg snímky zubov
b. kontrastné rtg vyšetrenia
-    gastrointestinálneho traktu (zažívacieho systému) – pažerák, žalúdok, dvanástnik, tenké   
    a hrubé črevo
 -   uropoetického systému (obličky, močovody, močový mechúr).
 
2. ultrasonografická (ultrazvuková) diagnostika pre pacientov dospelého a detského veku:
a. brucha - orgánov brucha, krku, muskuloskeletálneho systému /svalstvo, kĺby, bedrové kĺby novorodencov a kojencov/,
b. tepnového a žilového systému (farbou kódovaná dopplerovská ultrasonografia artérií 
    karotických, vertebrálnych, končatinových, renálnych, brušnej aorty, vén najmä   
    končatinových,  artério-venóznych dialyzačných fistúl)
c. drenáže tekutinových kolekcií najmä v oblasti hrudníka a brucha, tenkoihlové aspiračné
     biopsie v oblasti krku
 
3. rádiologická prevencia a diagnostika ochorení prsníka:
a. ultrasonografia prsníkov
b. digitálna mamografia
c. intervenčné výkony pod ultrasonografickou a mamografickou kontrolou (punkčná aspiračná biopsia, core-cut biopsia, stereotaxia, duktografia, predoperačná lokalizácia ložiskových zmien).


Pracovisko pre Nemocnicu Staré mesto:

Vedúca lekárka: MUDr. Magdaléna Mižičková
Vedúci RDG technik: Michal Halanda

Kontakt:
02/57290 111

Diagnostické výkony
• Kompletné klasické RTG vyšetrenia
• Ultrasonografické vyšetrenia - kompletná paleta vyšetrení a dopplerovské vyšetrenia arteriálneho i venózneho systému horných a dolných končatín, dopllerovské vyšetrenia renálnych artérií, portálneho systému, karotických a vertebrálnych artérií
• CT - Computerová tomografia - diagnostické a intervenčné metódy, CT angiografie
• Angiografia - periférna, brušná, hrudná, mozgová
• Bioptické vyšetrenia na cytolológiu, histológiu alebo kultiváciu pod skiaskopickou, USG a CT kontrolou v oblasti hrudníka, abdomenu, retroperitonea, malej panvy, prsníkov, muskuloskeletárneho systému, krku a mäkkých častí a pod.
• Diagnostika v oblasti hepatobiliárneho systému - PTC (perkutánna transhepatálna cholangiografia)
• Mamografické vyšetrenia - kompletné diagnostické a intervenčné výkony na prsníku

Terapeutické výkony
• Cievny systém
- rekanalizačné a embolizačné metódy,
- angioplastiky,
- implantácia stentov,
- trombolýza,
- aspirácia,
- embolizácie nádorov a krvácaní – pseudoaneuryzmy postraumatické.
• Uropoetický systém
- embolizácia varikokély,
- embolizačné výkony pri inoperabilných TU obličiek, krvácaní.
• Hepatobiliárny systém
- PTD (perkutánna transhepatálna drenáž pri obštrukčných procesoch),
- drenáž abscesov intrahepatálnych.
• Drenáže kolekcií tekutín v oblasti abdomenu, retroperitonea, malej panvy pod USG, CT kontrolou
• Chemické sympatektómie pod CT kontrolou
- lumbálna sympatektómia,
- coeliakálna sympatektómia
• Punkcie a drenáže kolekcií tekutiny v oblasti hrudníka
• PRT (periradikulárna terapia)
• Embolizácie v oblasti a bázy lebky, krku, končatín
- embolizácie vaskularizovaných TU v oblasti bázy lebky, krku,
- embolizácie vaskularizovaných TU kostí, mäkkých častí,
- embolizácie cievnych malformácií a krvácavých stavov v oblasti tváre.
• Embolizácie intrakraniálnych nádorov
- embolizácie meningeómov
• Embolizácie v oblasti abdomenu
- pseudoaneuryziem viscerálnych tepien,
- cievnych malformácií, angiodysplázií GIT-u.
 


Pracovisko pre Nemocnicu Ružinov
Vedúca lekárka: MUDr. Irena Haluzová
Vedúca RDG technička: Justína Pokorná

Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06Bratislava
1. posch.
02/ 48234 415 (centrálna karta)

Výkony
• výkony konvenčnej rádiológie,
• ultrazvukové vyšetrenia,
• vyšetrenia prsníkov,
• CT vyšetrenia.


Pracovisko pre Nemocnicu akad. L. Dérera
Vedúci lekár: MUDr. Anton Šoka
Vedúca RTG asistentka: Margita Micháleková

02/59 542 663 - CT
02/59 542 629 - MR
02/59 542 331 - mamo
02/59 542 470 - USG
02/59 542 489 - RTG
02/59 544 597 - centrálna karta

Výkony
I. Konvenčná rádiodiagnostika
• skiagrafia,
• skiaskopia,
• USG (spojovacia chodba medzi poliklinikou a monoblokom)
II. CT (+1. poschodie v monobloku)
• Angiografia
• Chemoembolizácia
• PTA
III. Magnetická rezonancia (-1. poschodie - pavilón pri vchode do areálu)

Popri poskytovaní základnej rádiologickej diagnostiky má niekoľko prvenstiev pri zavádzaní moderných zobrazovacích metód do praxe v rámci Slovenska.
- 1976 prvá koronárografia na Slovensku.
- 1982/3 prvé CT na Slovensku (spoločné pracovisko s Výskumným ústavom lekárskej bioniky).
- 1992 prvé MR pracovisko na Slovensku.


Pracovisko pre Nemocnicu Podunajské Biskupice
Vedúca lekárka: MUDr. Helena Jobbágyová
Vedúca RDG technička: Jana Kršáková

Kontakt:
0918 379 605 (centrálna karta)
Výkony
I. Konvenčná rádiodiagnostika
• skiagrafia,
• USG

späť