Hospitalizovaný pacient

UNB má spomedzi slovenských zdravotníckych zariadení najviac hospitalizácií, ročne viac ako 100 000. Nemocnica má vyše 2 500 lôžok.  Cieľom UNB je hospitalizovať pacienta len nevyhnutý čas, aby sa mohol čo najrýchlejšie vrátiť do pracovného procesu. 
Každý pacient má právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v SR a so súčasným stavom  lekárskej vedy. Lekár/sestra má pri príjme pacienta na kliniku/oddelenie povinnosť informovať ho o jeho právach a povinnostiach. 

 

Režim hospitalizovaného pacienta  
 

Orientačne:

 od 5: 30 budíček,  meranie teploty, odbery, ranné toalety  (podľa typu oddelenia)
 07:15 - 08:00 raňajky, podávanie liekov a rannej terapie, malá vizita
 08:00 - 11:30 veľká vizita, plánované vyšetrenia a zákroky, preväzy
11:30 - 13:00 obed, podávanie liekov
13:00 - 15:00 popoludňajší odpočinok (mala vizita ošetrujúceho lekára)
15:00 - 17:30 poobedňajšie ordinácie, meranie teploty, návštevné hodiny
17:30 - 18:00 podávanie večere a liekov
18:00 - 19:00 večerné toalety, informovanie pacientov o plánovaných vyšetreniach a programe na nasledujúci deň
19:00 - 21:00 večerná vizita, večerné ordinácie
od 21:00 nočný pokoj  (zimné obdobie)
od 22:00 nočný pokoj (letné obdobie)
 
Pozor! Každá klinika/oddelenie má režim pacienta upravený podľa špecifickosti daného pracoviska. 

 
 

Pobyt sprevádzajúcej osoby: 
 

Sprievodná osoba môže byť prijatá na hospitalizáciu spolu s pacientom v prípade, že to prevádzka jednotlivých kliník/oddelení umožňuje a súhlasí vedúci pracovník.
 
Sprievodná osoba s dieťaťom vo veku 0-3 roky je oslobodená od zákonného poplatku a platí len za stravu, ak ju poberá.
 
Sprievodná osoba s dieťaťom vo veku 3-6 rokov môže byť prijatá na vlastnú žiadosť  ako samoplatca a hradí plnú sumu za lôžkodeň + stravu, ak ju poberá. Ak primár zhodnotí, že zdravotný stav pacienta vyžaduje prítomnosť sprievodnej osoby,  uhrádza len zákonný poplatok.  
 
 
Sprievodná osoba s pacientom vo veku nad 6 rokov môže byť prijatá na vlastnú žiadosť  ako samoplatca a hradí plnú sumu za lôžkodeň pre sprievodnú osobu  a cenu stravy, ak ju poberá. Ak primár zhodnotí, že zdravotný stav pacienta vyžaduje prítomnosť sprievodnej osoby, tuhrádza len zákonný poplatok.  
 


Stravovanie
 

Počas hospitalizácie v UNB majú pacienti zabezpečenú stravu 3-krát denne prostredníctvom nemocničných kuchýň (desiata sa podáva s raňajkami a olovrant s obedom). Strava sa vydáva tabletovým systémom, každý pacient dostáva stravu  do vyhrievaného antikorového setu s kartou príslušnej diéty, ktorú má naordinovanú ošetrujúcim lekárom. Takto pripravená strava sa následne nakladá do kulinárov a je transportovaná na príslušné oddelenie. V Nemocnici Staré Mesto je strava  z kuchyne na oddelenia transportovaná v termo nádobách a následne rozdeľovaná sestrou. Dvakrát do týždňa - v stredu a v nedeľu dostáva pacient suchú večeru (vydávanú spolu s obedom). Denne sa vzorky  pripravovaných jedál  odkladajú  48 hodín z dôvodu hygienickej kontroly. Jedálne lístky vyhotovujú pracovníci oddelenia liečebnej výživy a stravovania danej nemocnice s príslušným vzdelaním v oblasti fyziologickej a klinickej výživy. Patria sem asistenti výživy, asistenti výživy - špecialisti a vedúci asistent výživy. 
Liečebná výživa je súčasťou liečebného procesu. Oddelenie pripravuje každodenne všetky základné a špeciálne diéty podľa nahlásení stavov diét z jednotlivých kliník/oddelení. Diétu pri príjme pacienta na oddelenie určí ošetrujúci lekár a mení ju podľa potrieb (operácia, zhoršenie stavu...). Diétny systém obsahuje 15 štandardných základných diét plus špeciálne diéty. 
Pacienti prijatí do 5: 00 majú nárok na plnohodnotné raňajky, prijatí do 9: 00 hod. na plnohodnotný obed , prijatí do 13: 00 na plnohodnotnú večeru. 
 

 

Duchovná služba:

 

Bohoslužby:

UNB  poskytuje rímsko-katolícke bohoslužby vo všetkých nemocniciach.

Nemocnica Ružinov:
- nedeľa o 9:30, kinosála.
 
Nemocnica akad. L. Dérera:
- nedeľa o 11: 00, poslucháreň č. 2.
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: 
- katolícke bohoslužby , utorok a sobota o 16:00, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, prízemie. 
- evanjelické bohoslužby, nedeľa, 9: 00, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, prízemie.
 
Nemocnica Staré Mesto: 
- nedeľa o 10:30 na I. Internej klinike.    
 
ŠGN Podunajské Biskupice : 
- pondelok – sobota  o 16: 00, nedeľa o 10: 30, Kostol Svätého kríža, Rímskokatolícka cirkev, areál nemocnice.
 

Individuálne duchovné služby:

Určené pre ležiacich pacientov, zomierajúcich a pod.
 
Nemocnica Ružinov:
Denná duchovná služba pre pacientov - dostupná na vyžiadanie. Zabezpečuje Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Prievoz.
 
Nemocnica akad. L. Dérera: 
Denná duchovná služba pre pacientov - dostupná na vyžiadanie na telef. čísle: 0908 431 049. Farnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Bratislava, Kramáre. 
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: 
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda na prízemí nemocnice je otvorená počas celého dňa. Správa kaplnky: Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Betliarka 3, Bratislava.
Návšteva chorých na oddeleniach je v utorok a v sobotu od 14: 15 – 15: 45 na vyžiadanie. 
V prípade súrnej potreby je kňaz k dispozícii  v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu na vyžiadanie. 
 
Nemocnica Staré Mesto: 
V nemocnici pôsobia rehoľné sestry, kňaz je k dispozícii aj mimo nedeľnej bohoslužby - na vyžiadanie (kostol Blumentál). 
Návštevu evanjelického farára vie zabezpečiť Evanjelický a. v. farský úrad, Strečnianska 15. Na vyžiadanie. 
 
ŠGN Podunajské Biskupice: 
Denná duchovná služba pre pacientov - dostupná na vyžiadanie. Kostol Svätého kríža, Rímskokatolícka cirkev. Kostol sa nachádza priamo v areáli v nemocnice.
 
 


Sociálna starostlivosť o pacienta 
 

 Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je súčasťou komplexnej liečebno–preventívnej starostlivosti o človeka. Jej cieľom je zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí sami, bez pomoci spoločnosti, nie sú schopní ju riešiť. Vykonáva sa prostredníctvom sociálnych služieb - odbornej a obslužnej činnosti, ktorú vykonávajú sociálne sestry. UNB zamestnáva sociálne sestry v každej z nemocníc. 
 Sociálna sestra navrhuje optimálne sociálne opatrenia, prípadne pomáha pacientom a ich príbuzným realizovať opatrenia, vedie pacientov k aktívnej svojpomoci, navrhuje a realizuje vhodnú sociálnu pomoc. Poskytujú bazálne, odborné poradenstvo osobám, ktoré pomoc potrebujú, osobám, ktoré boli hlásené ošetrujúcim lekárom, respektíve iným kompetentným personálom oddelenia alebo kliniky. Zastupuje v prípade potreby chorého na základe jeho poverenia na úradoch, spolupracuje s úradmi pri riešení sociálnej situácie. Pomáha riešiť pacientove problémy prameniace s nepriaznivého zdravotného stavu, pomáha aj pri riešení sociálnych, ekonomických, psychických, rodinných a spoločenských problémoch. Je v kontakte  alebo vyhľadáva kontakt s rodinnými príslušníkmi pacienta, prípadne je v kontakte s osobami, ktoré pre pacienta predstavujú prirodzené sociálne  prostredie. Pomáha dotvoriť celkový obraz o pacientovi a  jeho rodine a širších sociálnych štruktúrach. Zisťuje a overuje anamnestické údaje, prispieva k dotvoreniu celkovej anamnézy (zdravotná, sociálna, rodinná, pracovná, osobná...) pacienta. Diagnostikuje sociálne problémy, plánuje intervenciu, vykonáva sociálnu terapiu a hodnotenie. Komunikuje s pacientom, pozitívne ho ovplyvňuje a motivuje pri riešení jeho sociálnych problémov.
Spolupracuje  s lekárom, ktorý upozornil na potrebu sociálnej pomoci pre pacienta. Spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, s orgánmi sociálneho zabezpečenia, spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb, s orgánmi činnými v trestnom konaní, s neštátnymi subjektmi, svojpomocnými združeniami, tretím sektorom, charitou a s inými zdravotníckymi zariadeniami. Aktívne spolupracuje s celým tímom zdravotníckych pracovníkov a  iných pracovníkov v zdravotníctve.
 
Činnosť sociálnych sestier v skratke:
- kompletizujú a podávajú žiadosti na jednorazové  príspevky, dávky v hmotnej núdzi,
- poskytujú  poradenstvo v sociálnej oblasti,
-  u osamelých ľudí vybavujú invalidný, starobný dôchodok,
- nahlasujú a vydokladujú začiatok a trvanie dočasnej  pracovnej  neschopnosti,
- zabezpečujú donášky ortopedických pomôcok,
- vybavujú agendu spojenú s adopciou  dieťaťa,
- vybavujú  agendu súvisiacu s utajením pôrodu,
- vybavujú agendu týkajúcu sa týrania, zneužívania a pod.
- vybavujú pohreby zosnulých v nemocnici, ktorých nemá  kto pochovať (osobné odovzdania  OP po zomrelom príslušne mestskej časti),
- vybavujú nové doklady totožnosti,  duplikáty, rodné listy, náhradné karty poistenca,
-u ľudí bez domova riešia ich zložitú situáciu a vybavujú umiestnenie v  útulkoch a nocľahárňach,
- prispievajú  k včasnému prepusteniu pacientov.
 
 
 

Materská a základná škola

 
Materská škola má v UNB triedy na Klinike infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB v Nemocnici akad. L. Dérera  a v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. 
Vykonáva v nich výchovno-vzdelávaciu činnosť s hospitalizovanými deťmi od 2 do 6 rokov. Poskytuje im bohaté stimulačné prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj osobnosti. Plní aj diagnostickú funkciu pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho i fyzického rozvoja detí v úzkej spolupráci s rodičmi, zdravotníckym personálom a klinickým psychológom. 
 
Deti do materskej školy prichádzajú a odchádzajú priebežne počas celého roka. Na zaradenie dieťaťa do materskej školy je potrebná prihláška so súhlasom rodiča a ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorá je založená v chorobopise.
 
Učiteľky materskej školy flexibilne prispôsobujú ponuku aktivít aktuálnemu zloženiu detí v triedach a pravidelnému chodu a dennému režimu nemocnice. Všetky činnosti a aktivity sú organizované tak, aby zohľadňovali zdravotný stav detí, prihliadali na špecifické potreby a možnosti detí, na fyziologické osobitosti jednotlivých vekových skupín a aby utvárali podmienky pre úspešnú liečbu a optimálny psychosomatický vývin detí predškolského veku. Viac informácii o činnosti materskej školy nájdete na stránke www.msdfnsp.sk
Zriaďovateľom materskej školy pri zdravotníckom zariadení je Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva.
 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení v UNB:

Nemocnica Ružinov:
- Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB,
- Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB,
- Oddelenie chirurgie ruky,
- I. ortopedicko-traumatologická klinka LF UK, SZU a UNB,
- Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB (detašované pracovisko, Krajinská 91)
 
Nemocnica akad. L. Dérera:
- Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda:
- Klinika pre deti a Dorast A. Getlíka SZU a UNB

 
Základná škola zabezpečuje žiakom chorým a zdravotne oslabeným kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces, prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti, poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby.
 
Žiak je po prijatí do zdravotníckeho zariadenia zaradený do výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole pri zdravotníckom zariadení na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
 
V základnej škole pri zdravotníckom zariadení sa vzdelávajú žiaci podľa štyroch variantov rámcových učebných plánov pre žiakov chorých a zdravotne oslabených:
 
    variant A – jedna vyučovacia hodina denne, t.j. 5 hodín týždenne,
    variant B – dve vyučovacie hodiny denne, t.j. 10 hodín týždenne,
    variant C – tri vyučovacie hodiny denne, t.j. 15 hodín týždenne,
    variant D – štyri vyučovacie hodiny denne, t.j. 20 hodín týždenne.
 
Viac informácií na http://www.dfnsp.sk/skola/.
 
Zriaďovateľom základnej školy pri zdravotníckom zariadení je Krajský školskú úrad,  Bratislava.