II. Neurologická klinika LF UK a UNB

II. Neurologická klinika LF UK a UNB, pokrýva diagnosticky, liečebno-preventívne a vedecko-výskumne kompletné pole odboru neurológie a poskytuje moderne aktualizovanú pregraduálnu výchovu.
Klinika sa preferenčne zameriava na oblasť neurologických záchvatových ochorení (epilepsie, migrény, tetanie a.i.), poskytuje špecializovanú starostlivosť v rámci jedného z centier SR pre demyelinizačné ochorenia, zaoberá sa cielene interdisciplinárnym riešením neuroonkologickej problematiky a tzv. pohybovými afekciami.
Osobitnú pozornosť venuje diferenciálnej diagnostike neuropsychiatrických afekcií (originálne prispieva vo výskume panickej poruchy). Elektrofyziologické laboratórium umožňuje modernú a precíznu neurofyziologickú exploráciu záchvatových ochorení, extrapyramídových klinických jednotiek, diferencovaných porúch postoja a chôdze.
Pracovisko stálo pri zavádzaní diagnostiky mozgovej smrti a tvorí významný článok realizácie transplantačných programov nemocnice. Klinika disponuje štandardnou jednotkou intenzívnej starostlivosti a pristupuje k modernej liečbe cievnych afekcií nervového systému s dôrazom na sekundárnu a terciárnu prevenciu a je pripravená ku kauzálnej liečbe akútnych cievnych mozgových príhod.
Profilizuje sa aj v odbore neuropsychiatrie so zámerom pregraduálneho a postgraduálneho výučbového procesu.

Od svojho vzniku v r. 1968 II. Neurologická klinika LF UK postupne nadobudla všeobecne váženú reputáciu doma i v zahraničí, s ktorými je prepojená najmä cez členstvá v odborných internacionálnych spoločnostiach. 
II. Neurologická klinika stála pri zrode aplikácie počítačovej techniky v medicíne a využitia modernej neurofyziológie (vyšetrovanie zmyslových evokovaných potenciálov).

Na pôde II. Neurologickej kliniky sa dvakrát ročne konajú pravidelné semináre bratislavských neurológov . Klinika si vymieňa informácie a skúsenosti s blízkymi pracoviskami Českej republiky (Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava). 
V roku 2004 sa uskutočnila modernizácia kliniky (inštalácia moderného CT prístroja rádiodiagnostickej kliniky v pôvodných priestoroch kliniky, rozšírenie laboratórnych úsekov, nová knižnica a seminárna miestnosť). 
Pracovisko sa usiluje o harmonizáciu a proporcionálne vyváženie diagnosticko-liečebného procesu v intenciách súčasného vedeckého poznania s tradične vysokou úrovňou pregraduálneho edukačného procesu a to vďaka plodnej symbióze pracovníkov zdravotníckeho a školského rezortu. Klinika splnila všetky požiadavky na zahájenie eventuálnej postgraduálnej výuky.

Štruktúra 
• Lôžková časť - 43 lôžok 
• Jednotka urgentnej medicíny – 4 lôžka
• Video – EEG monitoring – 1 - lôžko
• 4 klinické jednotky na dvoch oddeleniach 
o Klinická jednotka urgentnej medicíny (jednotka intenzívnej starostlivosti) - oddelenie B1
o Klinická jednotka pohybových ochorení - oddelenie B2
o Klinická jednotka záchvatových ochorení - oddelenie C1
o Klinická jednotka demyelinizačných a zápalových ochorení - oddelenie C2

Klinika disponuje modernizovaným elektrofyziologickým laboratóriom – video-EEG systém, videonystagmograf, stabilografický systém. Má k dispozícii transkraniálny dopplerovský ultrasonograf (spolupráca s Neurochirurgickou klinikou LF UK, SZU a UNB), ultrasonograf slúžiaci na vyšetrenie prívodných mozgových ciev, prístrojový park pre vyšetrenie všetkých modalít evokovaných potenciálov vrátane kognitívnych a motorických evokovaných potenciálov. 

Pracovisko je dôležitým článkom diagnostického procesu klinickej smrti. Klinika bezprostredne kooperuje s Rádiodiagnostickou klinikou pri použití moderných zobrazovacích metód - moderný CT pavilón je situovaný priamo v širšom areáli kliniky. K dispozícii sú aktualizované možnosti precíznej diagnostiky a liečby sclerosis multiplex (interferóny). Z ďalších ponúk uvádzame zavedenie stimulačných metodík (DBS) pri liečbe extrapyramídových ochorení v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou, indikačné rozhodovanie neurochirurgickej intervencie v epileptológii, zavedenie neuropsychiatrickej diferenciálnej diagnostiky (zriadenie neuropsychiatrickej ambulancie) ako i peroperačný monitoring EMG a evokovaných potenciálov v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou a 24-hodinový video-EEG monitoring, vrátane polysomnografie.
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica ak. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05 Bratislava

Prednosta kliniky: 02/5954 4239

Sekretariát: 02/5954 2241

Primár: 02/5954 2409; peter.kalina@kr.unb.sk

Vedúca sestra: 02/5954 2242; drahoslava.jurcova@kr.unb.sk

JIS: 02/59542 247 

Oddelenie +1B: 02/5954 2243 

Oddelenie +1C: 02/5954 2294 

EMG laborátórium

EEG laboratórium

VNG + stabilografia

Evokované potenciály

Likvorologické laboratórium: 02/5954 2586

Neuropsycholog: 02/5954 2585 

Logopéd: 02/5954 2413Ambulancie:

Neurologická poliklinická

Neurologická ambulancia 

Neurologická ambulancia pre liečbu Sclerosis multiplex
späť