I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

Klinika poskytuje komplexnú špecializovanú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť pacientkam z celého Slovenska.
V pôrodníckej oblasti sa zameriava najmä na starostlivosť o predčasné pôrody (klinika je súčasťou perinatologického centra), ďalej na prenatálnu diagnostiku, starostlivosť o všetky tehotenské patológie, najmä o tehotné s diabetes mellitus a kardiopatiami. V oblasti gynekológie sa špecializuje na reprodukčnú medicínu včítane asistovanej reprodukcie, nádorové ochorenia rodidiel a prsníka, klimaktérium a sénium, detskú gynekológiu, plánované rodičovstvo a urogynekológiu. Klinika je centrom MZ SR pre reprodukčnú medicínu a trofoblastovú chorobu.
 

Štruktúra pracoviska

* Pôrodnícka časť zahŕňa pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia a oddelenie pre patologickú graviditu.
* Gynekologická časť oddelenie pre gynekologickú operatívu vrátane jednodňovej chirurgie a diagnostiku a liečbu ďalších gynekologických ochorení.
* Centrum reprodukčnej medicíny UNB poskytuje všetky metódy asistovanej reprodukcie a ďalšie druhy diagnostiky a liečby porúch plodnosti včítane humánnej embryológie, genetiky a imunológie

V pôrodníctve poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

* pôrodnícka časť spĺňa požiadavky perinatologického centra v tesnej spolupráci s Novorodeneckou klinikou M. Rusnáka SZU z celého spádového regiónu,
* centrum poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť so zameraním na všetky druhy patologickej a rizikovej tehotnosti – klinika centralizuje tehotenské komplikácie z iných spádových pracovísk v Bratislave i regionálnych pracovísk,
* okrem vysokošpecializovanej perinatologickej činnosti je klinika štandardným pôrodníckym pracoviskom s najvyšším počtom pôrodov na Slovensku. Vzhľadom na pokroky v oblasti humanizácie pôrodníctva kliniku vyhľadávajú rodičky nielen zo spádového územia,
* klinika vykonáva všetky druhy pôrodníckych operácií.


V gynekológii poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

* starostlivosť o páry s poruchami plodnosti,
* gynekologická endokrinológia,
* poruchy klimaktéria a menopauzy,
* plánované rodičovstvo,
* detská gynekológia a poruchy vývoja pohlavných orgánov,
* konzervatívna a operačná liečbu močovej inkontinencie a poklesov rodidiel,
* komplexná diagnostika a liečba patológií krčku maternice,
* diagnostika a liečba onkologických ochorení v gynekológii včítane ochorení prsníka,
* diagnostika a liečba gynekologických zápalov,
* diagnostika a liečba náhlych gynekologických príhod,
* v gynekologickej operatíve sa zameriava na moderné operačné výkony s dôrazom na endoskopiu (laparoskopické a hysteroskopické operácie), ale i všetky druhy klasických abdominálnych i vaginálnych operačných výkonov. Operácie v onkogynekológii sa rutinne vykonávajú i v spolupráci s chirurgickou klinikou a oddelením cievnej chirurgie.

V reprodukčnej medicíne poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

* komplexná diagnostika a liečba porúch ženskej a mužskej plodnosti,
* endoskopická diagnostika a operačná liečba neplodnosti,
* všetky dostupné embryologické a genetické metódy zvyšujúce úspešnosť asistovanej reprodukcie (personál laboratória je na špičkovej európskej úrovni a Centrum je vybavené najmodernejšou laboratórnou technikou),
* prevencia a liečba komplikácií asistovanej reprodukcie - riešime i komplikácie, ktoré sú odoslané i z iných centier asistovanej reprodukcie,
* starostlivosť o včasnú graviditu po metódach asistovanej reprodukcie včítane prenatálnej i pôrodníckej starostlivosti.

Vo všetkých uvedených pododboroch poskytuje klinika aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť erudovanými lekármi so špecializáciou v danej oblasti. Ultrazvuková ambulancia poskytuje všetky druhy vyšetrení (rutinné i špecializované včítane 4D ultrazvukových vyšetrení).

Ošetrovacie jednotky

Pôrodná sála

Číslo telefónu: 02/68672676

Staničná sestra:
Mgr. Alena Nererová

Na pôrodnej sále sa poskytuje zdravotná starostlivosť tehotným ženám s rizikovým a patologickým priebehom pôrodu a vedenie spontánneho, indukovaného a operačného pôrodu.
Pôrodná sála má 4 štandardné pôrodnícke boxy a 1 nadštandardný box. Rodiaca žena môže byť počas celej doby pôrodu so sprevádzajúcou osobou.
Na pôrodnej sále je rodička pravidelne sledovaná a vyšetrovaná pôrodnými asistentkami a lekármi, je monitorovaná kardiotokograficky - monitor snímajúci akciu srdca plodu a kontrakcie.
Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť epidurálnu analgéziu, ale aj pôrodnícke metódy, uľahčujúce priebeh pôrodu – pôrodnícke lopty, zmeny polohy rodičky, masáže a iné metódy. Zároveň pri fyziologických pôrodoch poskytujeme včasný kontakt novorodenca s matkou – uloženie novorodenca na bruško matky hneď po pôrode. Ihneď po prvom ošetrení novorodenca neonatológom, prikladáme dieťatko k prsníku a zostáva dve hodiny s matkou a jej sprievodcom na pôrodnom boxe.

Naša pôrodnica v Petržalke je perinatologickým centrom, v ktorom je v rámci spádovej oblasti aj formou transferu in utero (v maternici matky) zabezpečovaná starostlivosť o predčasné pôrody. Za rok 2012 naša pôrodnica získala 2. miesto v hodnotení slovenských pôrodníc.
Pri pôrode umožňujeme odber pupočníkovej krvi do registra pupočníkovej krvi rodičkám, ktoré o to požiadajú.

Oddelenie šestonedelia
Číslo telefónu: 02/68672696, -2697
Staničné sestry:
Mgr. Eva Boriková
Dana Bortliková

Oddelenie šestonedelia disponuje 46 lôžkami. Rodičky po pôrode ležia na izbách s novorodencami – tzv. systém rooming in.
Sociálne zariadenie je spoločné pre dve izby, ktoré sú dvoj- maximálne troj- lôžkové.
Na oddelení je možné využívať 2 nadštandardné izby s, so samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom a možnosťou prítomnosti rodinného príslušníka počas 24 hodín (za príplatok poskytujeme aj stravu).


Oddelenie rizikového a patologického tehotenstva 
Číslo telefónu: 02/68672709

Staničná sestra:
Margita Vietorisová

Na oddelení rizikového a patologického tehotenstva je poskytovaná starostlivosť tehotným ženám s komplikáciami gravidity, ktoré vyžadujú hospitalizáciu. Na tomto oddelení sú hospitalizované aj pacientky podrobujúce sa prenatálnej diagnostike (napr. odber plodovej vody). Intenzívne sú tu monitorované i rodičky s potermínovou graviditou.

Oddelenie operačnej a konzervatívnej gynekológie 

Číslo telefónu: 02/68672710

Staničná sestra:
Magda Obertová

Na tomto oddelení sú hospitalizované pacientky v súvislosti so všetkými druhmi gynekologických operácií. Vykonáva sa tu predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť. Oddelenie sa využíva i na hospitalizáciu pacientok, ktoré vyžadujú konzervatívnu gynekologickú liečbu včítane patologických gravidít v rannom tehotenstve.
 

Veda a výskum
Vo výskumnej oblasti sa klinika zameriava na riešenie prenatálnej diagnostiky, asistovanej reprodukcie, klimaktéria a sénia, ochorenia trofoblastu, sexuálne prenosných ochorení. Klinika je zapojená do medzinárodných výskumných štúdií riešiacich humánnu reprodukciu a hormonálnu liečbu.

Klinika je výučbovou základňou pregraduálneho aj postgraduálneho programu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v štúdiu poslucháčov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyziatrie a balneológie. Je tiež bázou doktorandského štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Od roku 1997 sa na klinike vyučujú aj zahraniční študenti v anglickom jazyku.

Klinika má úzke kontakty so špičkovým zahraničnými pracoviskami, čo má význam pri získavaní nových poznatkov a skúseností. Podieľa sa na organizácii celoštátnych a medzinárodných odborných podujatí a konferencií. Každoročne sa usporadúva Bárdošov memoriál, Štefánikov deň, Ponťuchov večer a iné odborné podujatia zamerané na aktuálne problémy gynekológie a pôrodníctva.

 Univerzitná nemocnica Bratislava
 Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 Antolská 11
 851 07 Bratislava, Petržalka 


prednosta: 02/68673677, borovsky@pe.unb.sk

zástupca prednostu: 02/68672700, petrenko@pe.unb.sk
vedúca sestra: 02/68672675, nagy@pe.unb.sk

sekretariát: 02/68673679

Referentky pre zdravotnú dokumentáciu: 02/68672341, -2458


Na mínus1 poschodí sa nachádza príjmová a konziliárna gynekologická ambulancia č. dv. 083. (vedľa prijímacej kancelárie)
Na prízemí v bloku F sa nachádzajú odborné gynekologické ambulancie.
Na 1 poschodí v bloku F sa nachádza ambulancia pre kardiotokografiu
Na 3. poschodí v bloku A sa nachádza pôrodná sála, operačné sály, špeciálna vyšetrovňa. Ďalej je tu kancelária vedúcej sestry, lekárske izby, zasadačka kliniky, archív a kancelária referentiek pre zdravotnú dokumentáciu.
Na 4. poschodí v bloku A sa nachádza oddelenie šestonedelia – popôrodné oddelenie.
Na 5. poschodí v bloku A sa nachádza Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny, oddelenie rizikovej a patologickej gravidity a gynekologické oddelenie zamerané na operatívu a zákroky. Na tomto poschodí je i kancelária prednostu, primára kliniky, sekretariát kliniky a izby lekárov.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE


Ako sa objednať?
Pacientky odoslané rajónnymi gynekológmi sa môžu objednať na príjmovej ambulancii alebo v špecializovaných poradniach na telefónnom čísle 02/6867 2619.
Akútne prípady sú vyšetrené kedykoľvek 24 hodín denne i počas víkendov.
Pacientky na rozhodnutie o plánovanej operácii (tzv. indikačná ambulancia) sa objednajú na sekretariáte kliniky na tel. č. 02/68673679.


Výsledky histologického vyšetrenia:
Kópie výsledkov histologického vyšetrenia po operáciách vydávame len do vlastných rúk pacientky, v osobitných prípadoch najbližšiemu rodinnému príslušníkovi s písomným súhlasom operovanej. Výsledky sa vydávajú na sekretariáte I. gynekologicko–pôrodníckej kliniky na 5. poschodí denne od 8, 00 – 11, 00. Kontaktná osoba pani Eva Kobelová t.č. 02/ 6867 3769.


Čo si vziať so sebou na operáciu?
• kompletné interné predoperačné vyšetrenie a anestéziologické,
• kartičku poistenca, občiansky preukaz,
• lieky, ktoré pravidelne užívate, prípadne diabetickú knižku,
• predmety osobnej potreby (osobnú bielizeň, župan, uterák, prezuvky, toaletné potreby a pod.)


Čo si vziať so sebou do pôrodnice?
• tehotenský preukaz,
• kartičku poistenca, občiansky preukaz,
• u manželov sobášny list (originál), u partnerov potvrdenie z matriky o súhlase s otcovstvom,
• pohodlnú a bezpečnú domácu obuv, papuče do sprchy,
• podprsenky a nočné košele pre dojčiace matky,
• toaletné potreby,
• masť na bradavky (bližšie poradia v lekárni),
• lieky, ktoré pravidelne užívate


Predmety pre sprevádzajúcu osobu pri pôrode:
- čisté oblečenie, prezuvky
- nevyhnutné množstvo jedla a nealkoholických nápojov
- dokumentačnú techniku (fotoaparát, kameru)


Potreby pre novorodenca:
• jednorazové plienky na celý čas pobytu (väčšinou 4 až 5 dní),
• vlhčené obrúsky,
• oblečenie na cestu domov podľa ročného obdobia,
• meno a adresu Vami zvoleného detského lekára,
• ďalšie informácie Vám poskytne personál Novorodeneckej kliniky.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Epidurálna analgéza (PEDA) pre tehotné:
Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť epidurálnu analgéziu (PEDA). Poučenie o PEDA sa realizuje na anestéziologickej ambulancii so zhodnotením a prípadným doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestetický a operačný výkon. Na anestéziologickej ambulancii sa každý deň medzi 13: 00 – 14: 00 vykonáva „Poučenie o PEDA“ čiže vyšetrenie a poučenie budúcich mamičiek pred plánovaným podaním epidurálnej pôrodníckej analgézie. Podiel pôrodov vedených aj pomocou epridurálnej pôrodníckej analgézie sa každým rokom zvyšuje, rovnako ako absolútny počet pôrodov na ktorých sa podieľa anestéziológ.

Konzultácie a informácie pre rodičky a oteckov
sa konajú každý druhý pondelok v mesiaci od 12,30 hod na III. poschodí v malej zasadačke nad riaditeľstvom. Informovať o termíne sa dá na tel č. 02/68672676, 02/68672675 alebo na každej gyn. ambulancii.

Prehliadky pôrodnice pre rodičky a oteckov
nie sú stanovené pevné termíny, konajú sa podľa momentálnej situácie na pôrodnej sále. Rodičky sa na termíne prehliadky môžu informovať na tel. č. 02/68672676. Pri prehliadkach radi poskytneme všetky informácie týkajúce sa hospitalizácie a pôrodu atď.


Psychofyzická príprava na pôrod
sa koná na Klinike fyziatrie a rehabilitácie LFUK, /na prízemí vedľa bufetu/ v telocvični č. dverí 18.
Termíny:
Pondelok, streda a štvrtok o 8.00
Utorok o 11.00 hod
Piatok o 13.00 hod

Prihlásiť sa dá telefonicky denne od 7.00 do 7.45 hod na čísle 02/68673403 u p. Ježíkovej.
Psychofyzická príprava je spoplatnená – 3,50 EUR za jedno sedenie.
V rámci prípravy je možnosť aj plávania pre tehotné v bazéne Fyz. – rehabilitačnej kliniky, každý pondelok od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Návštevné hodiny:
Po - Pi 15.00 - 17.00 hod.
So, Ne 13.00 - 17.00 hod.

 

späť