Poskytovanie informácií o zdravotnom stave

Významnou súčasťou a  nevyhnutnou podmienkou poskytovania riadnej zdravotnej starostlivosti je komunikácia ošetrujúceho lekára s pacientom, resp. zákonným zástupcom pacienta. V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má pacient právo byť informovaný o svojom zdravotnom stave a poučený o zdravotnej starostlivosti, ktorá mu má byť poskytnutá s jeho súhlasom.
 
Poučenie, informovaný súhlas, odmietnutie poučenia alebo informovaného súhlasu, odvolanie informovaného súhlasu sa nevyžaduje len v  prípadoch podľa § 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z.:
a) pri neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b) pri ochrannom liečení uloženom súdom podľa osobitného predpisu,
c) pri ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) pri ambulantnej starostlivosti, alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

 

Poučenie pacienta

 
Ošetrujúci lekár je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas, zároveň primerane zdravotnému stavu, rozumovej a vôľovej vyspelosti osoby, ktorú má poučiť (najmä v prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné poskytnúť poučenie adekvátne, aby sa aj osoba mladšia ako 18 rokov mohla rozhodovať o otázkach akceptácie zdravotnej starostlivosti). Poučenie má obsahovať podrobnú informáciu o diagnostických alebo liečebných postupoch, prípadne potrebných zdravotných výkonoch (napr. endoskopický zákrok, operácia, vrátane použitia potrebných liekov, zdravotníckeho materiálu, krvi, a pod.) ako aj o možných následkoch a možných rizikách spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou.
Každý pacient, resp. zástupca pacienta má právo na poučenie a má aj právo poučenie odmietnuť. 
 
 

Informovaný súhlas

 
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia.
Informovaný súhlas dáva:
a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť alebo
b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas.
Pri ústavnej zdravotnej starostlivosti sa príslušný formulár vypĺňa pred hospitalizáciou, resp. ihneď pri prijatí pacienta do ústavnej starostlivosti. Pri ambulantných výkonoch, keď zákon č. 576/2004 Z. z. podľa § 6 ods. 5 písm. b) a c) vyžaduje písomnú formu informovaného súhlasu, ošetrujúci lekár po náležitom poučení zabezpečí informovaný súhlas pacienta na príslušnom formulári. 
 
Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek odvolať. Ak pacient, resp. jeho zákonný zástupca odvolal informovaný súhlas, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v UNB sa skončí.