Hospitalizovaný pacient

UNB má spomedzi slovenských zdravotníckych zariadení najviac hospitalizácií, ročne viac ako 100 000. Nemocnica má vyše 2 500 lôžok.  Cieľom UNB je hospitalizovať pacienta len nevyhnutý čas, aby sa mohol čo najrýchlejšie vrátiť do pracovného procesu. 
Každý pacient má právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v SR a so súčasným stavom  lekárskej vedy. Lekár/sestra má pri príjme pacienta na kliniku/oddelenie povinnosť informovať ho o jeho právach a povinnostiach. 

 

Režim hospitalizovaného pacienta  
 

Orientačne:
 
 od 5: 30 budíček,  meranie teploty, odbery, ranné toalety  (podľa typu oddelenia)
 07:15 - 08:00 raňajky, podávanie liekov a rannej terapie, malá vizita
 08:00 - 11:30 veľká vizita, plánované vyšetrenia a zákroky, preväzy
11:30 - 13:00 obed, podávanie liekov
13:00 - 15:00 popoludňajší odpočinok (mala vizita ošetrujúceho lekára)
15:00 - 17:30 poobedňajšie ordinácie, meranie teploty, návštevné hodiny
17:30 - 18:00 podávanie večere a liekov
18:00 - 19:00 večerné toalety, informovanie pacientov o plánovaných vyšetreniach a programe na nasledujúci deň
19:00 - 21:00 večerná vizita, večerné ordinácie
od 21:00 nočný pokoj  (zimné obdobie)
od 22:00 nočný pokoj (letné obdobie)
 
Pozor! Každá klinika/oddelenie má režim pacienta upravený podľa špecifickosti daného pracoviska. 

 
 

Pobyt sprevádzajúcej osoby: 
 

Pobyt sprievodnej osoby – pri výpočte počtu dní za pobyt a stravu sa prvý a posledný deň počíta ako jeden.

A/    pacient vo veku od 0 – 3 rokov  Sprievodná osoba platí len stravu, ak ju poberá

B/     pacient vo veku nad 3 roky  Sprievodná osoba platí zákonný poplatok vo výške 3,30 € + stravu ak ju poberá.

      
Od zákonného poplatku 3,30 € je oslobodený :
 
•    pacient do troch rokov veku ak je sprievodom jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti , osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti.
•    pacient do 18 rokov prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba,  ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starosltivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej staroslivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti .
•    dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom  je dojča
•    dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.

        Pri prijatí sprievodnej osoby poistenca nad 6  budú zohľadnené kapacitné možnosti UNB, závažnosť
        zdravotného stavu pacienta a potrebu jeho sprievodu.
 
 


Stravovanie
 

Počas hospitalizácie v UNB majú pacienti zabezpečenú stravu 3-krát denne prostredníctvom nemocničných kuchýň (desiata sa podáva s raňajkami a olovrant s obedom). Strava sa vydáva tabletovým systémom, každý pacient dostáva stravu  do vyhrievaného antikorového setu s kartou príslušnej diéty, ktorú má naordinovanú ošetrujúcim lekárom. Takto pripravená strava sa následne nakladá do kulinárov a je transportovaná na príslušné oddelenie. V Nemocnici Staré Mesto je strava  z kuchyne na oddelenia transportovaná v termo nádobách a následne rozdeľovaná sestrou. Dvakrát do týždňa - v stredu a v nedeľu dostáva pacient suchú večeru (vydávanú spolu s obedom). Denne sa vzorky  pripravovaných jedál  odkladajú  48 hodín z dôvodu hygienickej kontroly. Jedálne lístky vyhotovujú pracovníci oddelenia liečebnej výživy a stravovania danej nemocnice s príslušným vzdelaním v oblasti fyziologickej a klinickej výživy. Patria sem asistenti výživy, asistenti výživy - špecialisti a vedúci asistent výživy. 
Liečebná výživa je súčasťou liečebného procesu. Oddelenie pripravuje každodenne všetky základné a špeciálne diéty podľa nahlásení stavov diét z jednotlivých kliník/oddelení. Diétu pri príjme pacienta na oddelenie určí ošetrujúci lekár a mení ju podľa potrieb (operácia, zhoršenie stavu...). Diétny systém obsahuje 15 štandardných základných diét plus špeciálne diéty. 
Pacienti prijatí do 5: 00 majú nárok na plnohodnotné raňajky, prijatí do 9: 00 hod. na plnohodnotný obed , prijatí do 13: 00 na plnohodnotnú večeru. 
 

 

Duchovná služba:

 

Bohoslužby:

UNB  poskytuje rímsko-katolícke bohoslužby vo všetkých nemocniciach.

Nemocnica Ružinov:
- nedeľa o 9:30, kinosála.
 
Nemocnica akad. L. Dérera:
- nedeľa o 11: 00, poslucháreň č. 2.
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: 
- katolícke bohoslužby , utorok a sobota o 16:00, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, prízemie. 
- evanjelické bohoslužby, nedeľa, 9: 00, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, prízemie.
 
Nemocnica Staré Mesto: 
- nedeľa o 10:30 na I. Internej klinike.    
 
ŠGN Podunajské Biskupice : 
- pondelok – sobota  o 16: 00, nedeľa o 10: 30, Kostol Svätého kríža, Rímskokatolícka cirkev, areál nemocnice.
 

Individuálne duchovné služby:

Určené pre ležiacich pacientov, zomierajúcich a pod.
 
Nemocnica Ružinov:
Denná duchovná služba pre pacientov - dostupná na vyžiadanie. Zabezpečuje Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Prievoz.
 
Nemocnica akad. L. Dérera: 
Denná duchovná služba pre pacientov - dostupná na vyžiadanie na telef. čísle: 0908 431 049. Farnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Bratislava, Kramáre. 
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: 
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda na prízemí nemocnice je otvorená počas celého dňa. Správa kaplnky: Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Betliarka 3, Bratislava.
Návšteva chorých na oddeleniach je v utorok a v sobotu od 14: 15 – 15: 45 na vyžiadanie. 
V prípade súrnej potreby je kňaz k dispozícii  v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu na vyžiadanie. 
 
Nemocnica Staré Mesto: 
V nemocnici pôsobia rehoľné sestry, kňaz je k dispozícii aj mimo nedeľnej bohoslužby - na vyžiadanie (kostol Blumentál). 
Návštevu evanjelického farára vie zabezpečiť Evanjelický a. v. farský úrad, Strečnianska 15. Na vyžiadanie. 
 
ŠGN Podunajské Biskupice: 
Denná duchovná služba pre pacientov - dostupná na vyžiadanie. Kostol Svätého kríža, Rímskokatolícka cirkev. Kostol sa nachádza priamo v areáli v nemocnice.
 
 


Sociálna starostlivosť o pacienta 
 

 Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je súčasťou komplexnej liečebno–preventívnej starostlivosti o človeka. Jej cieľom je zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí sami, bez pomoci spoločnosti, nie sú schopní ju riešiť. Vykonáva sa prostredníctvom sociálnych služieb - odbornej a obslužnej činnosti, ktorú vykonávajú sociálne sestry. UNB zamestnáva sociálne sestry v každej z nemocníc. 
 Sociálna sestra navrhuje optimálne sociálne opatrenia, prípadne pomáha pacientom a ich príbuzným realizovať opatrenia, vedie pacientov k aktívnej svojpomoci, navrhuje a realizuje vhodnú sociálnu pomoc. Poskytujú bazálne, odborné poradenstvo osobám, ktoré pomoc potrebujú, osobám, ktoré boli hlásené ošetrujúcim lekárom, respektíve iným kompetentným personálom oddelenia alebo kliniky. Zastupuje v prípade potreby chorého na základe jeho poverenia na úradoch, spolupracuje s úradmi pri riešení sociálnej situácie. Pomáha riešiť pacientove problémy prameniace s nepriaznivého zdravotného stavu, pomáha aj pri riešení sociálnych, ekonomických, psychických, rodinných a spoločenských problémoch. Je v kontakte  alebo vyhľadáva kontakt s rodinnými príslušníkmi pacienta, prípadne je v kontakte s osobami, ktoré pre pacienta predstavujú prirodzené sociálne  prostredie. Pomáha dotvoriť celkový obraz o pacientovi a  jeho rodine a širších sociálnych štruktúrach. Zisťuje a overuje anamnestické údaje, prispieva k dotvoreniu celkovej anamnézy (zdravotná, sociálna, rodinná, pracovná, osobná...) pacienta. Diagnostikuje sociálne problémy, plánuje intervenciu, vykonáva sociálnu terapiu a hodnotenie. Komunikuje s pacientom, pozitívne ho ovplyvňuje a motivuje pri riešení jeho sociálnych problémov.
Spolupracuje  s lekárom, ktorý upozornil na potrebu sociálnej pomoci pre pacienta. Spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, s orgánmi sociálneho zabezpečenia, spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb, s orgánmi činnými v trestnom konaní, s neštátnymi subjektmi, svojpomocnými združeniami, tretím sektorom, charitou a s inými zdravotníckymi zariadeniami. Aktívne spolupracuje s celým tímom zdravotníckych pracovníkov a  iných pracovníkov v zdravotníctve.
 
Činnosť sociálnych sestier v skratke:
- kompletizujú a podávajú žiadosti na jednorazové  príspevky, dávky v hmotnej núdzi,
- poskytujú  poradenstvo v sociálnej oblasti,
-  u osamelých ľudí vybavujú invalidný, starobný dôchodok,
- nahlasujú a vydokladujú začiatok a trvanie dočasnej  pracovnej  neschopnosti,
- zabezpečujú donášky ortopedických pomôcok,
- vybavujú agendu spojenú s adopciou  dieťaťa,
- vybavujú  agendu súvisiacu s utajením pôrodu,
- vybavujú agendu týkajúcu sa týrania, zneužívania a pod.
- vybavujú pohreby zosnulých v nemocnici, ktorých nemá  kto pochovať (osobné odovzdania  OP po zomrelom príslušne mestskej časti),
- vybavujú nové doklady totožnosti,  duplikáty, rodné listy, náhradné karty poistenca,
-u ľudí bez domova riešia ich zložitú situáciu a vybavujú umiestnenie v  útulkoch a nocľahárňach,
- prispievajú  k včasnému prepusteniu pacientov.
 
 
 

Materská a základná škola

 
Materská škola má v UNB triedy na Klinike infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB v Nemocnici akad. L. Dérera  a v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. 
Vykonáva v nich výchovno-vzdelávaciu činnosť s hospitalizovanými deťmi od 2 do 6 rokov. Poskytuje im bohaté stimulačné prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj osobnosti. Plní aj diagnostickú funkciu pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho i fyzického rozvoja detí v úzkej spolupráci s rodičmi, zdravotníckym personálom a klinickým psychológom. 
 
Deti do materskej školy prichádzajú a odchádzajú priebežne počas celého roka. Na zaradenie dieťaťa do materskej školy je potrebná prihláška so súhlasom rodiča a ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorá je založená v chorobopise.
 
Učiteľky materskej školy flexibilne prispôsobujú ponuku aktivít aktuálnemu zloženiu detí v triedach a pravidelnému chodu a dennému režimu nemocnice. Všetky činnosti a aktivity sú organizované tak, aby zohľadňovali zdravotný stav detí, prihliadali na špecifické potreby a možnosti detí, na fyziologické osobitosti jednotlivých vekových skupín a aby utvárali podmienky pre úspešnú liečbu a optimálny psychosomatický vývin detí predškolského veku. Viac informácii o činnosti materskej školy nájdete na stránke www.msdfnsp.sk
Zriaďovateľom materskej školy pri zdravotníckom zariadení je Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva.
 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení v UNB:

Nemocnica Ružinov:
- Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB,
- Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB,
- Oddelenie chirurgie ruky,
- I. ortopedicko-traumatologická klinka LF UK, SZU a UNB,
- Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB (detašované pracovisko, Krajinská 91)
 
Nemocnica akad. L. Dérera:
- Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda:
- Klinika pre deti a Dorast A. Getlíka SZU a UNB

 
Základná škola zabezpečuje žiakom chorým a zdravotne oslabeným kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces, prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti, poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby.
 
Žiak je po prijatí do zdravotníckeho zariadenia zaradený do výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole pri zdravotníckom zariadení na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
 
V základnej škole pri zdravotníckom zariadení sa vzdelávajú žiaci podľa štyroch variantov rámcových učebných plánov pre žiakov chorých a zdravotne oslabených:
 
    variant A – jedna vyučovacia hodina denne, t.j. 5 hodín týždenne,
    variant B – dve vyučovacie hodiny denne, t.j. 10 hodín týždenne,
    variant C – tri vyučovacie hodiny denne, t.j. 15 hodín týždenne,
    variant D – štyri vyučovacie hodiny denne, t.j. 20 hodín týždenne.
 
Viac informácií na http://www.dfnsp.sk/skola/.
 
Zriaďovateľom základnej školy pri zdravotníckom zariadení je Krajský školskú úrad,  Bratislava.