Čaká ma hospitalizácia

Počet hospitalizácií dosahuje v UNB ročne takmer 100 000. Nemocnica má vyše 2 500 lôžok.  Každý pacient má právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v SR a so súčasným stavom  lekárskej vedy. Lekár/sestra má pri príjme pacienta na kliniku/oddelenie povinnosť informovať ho o jeho právach a povinnostiach.
 

Na hospitalizáciu si prineste:

- doklad totožnosti,
- preukaz poistenca, 
- súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
- odporúčanie na hospitalizáciu,
- doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
- preukaz ZŤP, ak ste držiteľom,
- rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
- hygienické potreby,
- domácu obuv,
- pyžamo, 
- župan,
- uteráky,
- lieky, ktoré toho času užívate, v originálnom balení, zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára).
 
Odporúčame nebrať si so sebou zbytočne vyššiu sumu peňazí ako je nevyhnutne potrebné, ani iné cennosti. V prípade, že ich z nejakého dôvodu máte pri sebe, odporúčame uschovať si ich v nemocničnom trezore. Viac informácií poskytnú sestry na klinike/oddelení.