Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v UNB v súlade s GDPR
 
Pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava je veľmi dôležité aby bolo zabezpečené riadne spracúvanie osobných údajov jej pacientov a klientov a aby bola zabezpečená ich riadna ochrana. Z toho dôvodu by sme Vás radi informovali o tom, za akým účelom a z akých dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
Základné informácie
 
Prevádzkovateľ:  Univerzitná nemocnica Bratislava
Zriadená: Rozhodnutím MZ SR č. M/5694/2/2002, SP/6853/2002/Var zo dňa 18.12.2002 v platnom znení
Adresa: Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO: 31 813 861
DIČ: 2021700549
 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
oou@unb.sk
 
Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk
 
Účel a právny základ spracúvania: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (pacientmi) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
 
Osobné údaje a údaje týkajúce sa zdravia sa spracúvajú  podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona č. 18/2018 Z.z.), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona č. 576/2004 Z.z.), Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov , Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 153/2013 o národnom zdravotníckom systéme a Zákona NR SR č. 395/2002o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
 
Dotknuté osoby sú najmä pacient, klient, zamestnanec, zákonný zástupca a splnomocnenec pacienta, resp. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 
Uchovávanie osobných údajov zdravotníckym zariadením:
Univerzitná nemocnica Bratislava bude uchovávať spracúvané osobné údaje týkajúce sa zdravia v zmysle §22 zákona č. 576/2004 Z.z. 20 rokov po smrti dotknutej osoby, ostatnú dokumentáciu, 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti a v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Ostatné lehoty na uchovávanie osobných údajov sú vymedzené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé informačné systémy. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.
 
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči Univerzitnej nemocnici Bratislava má právo:
  1.  od Univerzitnej nemocnice Bratislava získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Univerzitná nemocnica Bratislava takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od Univerzitnej nemocnice Bratislava opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne Univerzitná nemocnica Bratislava dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
  2. na to, aby Univerzitná nemocnica Bratislava bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. na to, aby Univerzitná nemocnica Bratislava obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Univerzitnej nemocnici Bratislava overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Univerzitná nemocnica Bratislava už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Univerzitnej nemocnici Bratislava prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  1. Právo preniesť osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Univerzitnej nemocnici Bratislava ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  2. Dotknutá osoba môže svoje právo uplatniť písomne na adrese sídla Univerzitnej nemocnice Bratislava alebo na elektronickej adrese zodpovednej osoby oou@unb.sk
Povinnosti dotknutej osoby:
Dotknutej osobe v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vznikajú povinnosti voči Univerzitnej nemocnici Bratislava, a to:
  1. poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu:   meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy.
  2. Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti okrem akútnych stavov.
Odvolanie súhlasu:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a je jednoznačným prejavom vôle a je vydaný za konkrétnym účelom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípadoch uvedených v zákone č. 576/2004 Z.z. sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje a nie je možne ho odvolať.
 
Mlčanlivosť:
Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.