Zdravotná dokumentácia


Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.  Je súborom údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Vedie sa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.
Nemocnica je povinná uchovávať zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.
Pozn. Súčasťou zdravotnej dokumentácie je napr. aj tehotenská knižka.
 

 

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
 
Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie súdu, ale aj v iných prípadoch (viď zákon 576/2004 Z. z., § 24).
 
 

Podmienky sprístupnenia zdravotnej dokumentácie

 
 
Podmienky upravuje zákona č. 576/2004 Z. z. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby.
Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie je povinná ustanoviť sa osobne a má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie.
 
Ak požadujete sprístupniť zdravotnú dokumentáciu, obráťte sa na konkrétnu nemocnicu a napíšte žiadosť v akom rozsahu a za aké obdobie  žiadate sprístupnenie dokumentácie. Poznamenávame, že zdravotnú dokumentáciu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uchováva maximálne 20 rokov.
 
Odporúčame Vám, aby ste si pred podaním žiadosti overili, či ste osobou oprávnenou na sprístupnenie  zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z.z.  zdravotnú dokumentáciu možno sprístupniť osobe, o ktorej je vedená alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu, manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu, osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva, revíznemu lekárovi... (viac v § 25, ods. 1 cit. zákona). Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie zákonnému zástupcovi a osobám podľa § 25 ods. 1 písm. b) je potrebné preukázať príslušnými úradnými dokladmi ako je rodný list, sobášny list, úmrtný list atď. V prípade sprístupňovania zdravotnej dokumentácie po smrti pacienta plnoletej osobe, ktorá v čase smrti žila s pacientom v spoločnej domácnosti alebo blízkej osobe je tiež potrebné preukázať, že nie je manžel, manželka, dieťa alebo rodič pacienta.
 
Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.