Čestné vyhlásenie pre pacienta osoby alebo sprevádzajúcej osoby

V dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás ako aj ošetrujúceho personálu si Vás dovoľujeme požiadať o vyplninie nasledovného Čestného vyhlásenia pacienta alebo sprevádzajúcej osoby.