Zoznam utajovaných skutočností 
 
Utajovaná skutočnosť
V – Vyhradené  D – Dôverné  T – Tajné
 
 
Por.
č.
 
Utajovaná skutočnosť
 
 
 
Stupeň utajenia
Oblasť v zmysle § 1 písm. ... NV SR č. 216/2004 Z. z.  
Odôvodnenie
 
1.
 
Protokoly o výsledkoch kontrol financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonaných NKÚ
 
V
 
e)
 
Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti,
poškodeniu právom chránených záujmov fyzických osôb a chránených osôb, čo by mohlo byť nevýhodné pre záujmy UNB a SR
 
 
2.
 
Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, medzinárodných zmluvách a ich plnenie
 
 
V
 
p)
 
Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov