Kvalita a bezpečnosť

Integrovaný manažérsky systém 

Cieľom UNB je zabezpečiť trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému
podľa normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
v podmienkach UNB.

certifika-J
 

Náš tím

 
PhDr. Jolana Gyalogová, PhD.
manažér  integrovaného
manažérskeho systému
kvalita@unb.sk
0915 96 8 117
Mgr. Marta Baričičová
manažér pre bezpečnosť
baricicova@unb.sk

 
 
Rada IMS
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH -  vedúci Oddelenia IMS
PhDr. Jolana Gyalogová, PhD. - manažér IMS UNB
PhDr. Viera Paštrnáková člen
PhDr. Eva Somogyiová, MPH - člen
Mgr. Jarmila Škorcová - člen
PhDr. Renáta Štefankovicsová - člen
Mgr. Ľubomíra Balážiová

 

Ocenenia a certifikáty

Certifikát bezpečnosti a kvality
 
Naša nemocnica ako prvá na Slovensku získala Certifikát bezpečnosti a kvality za aktívny prístup k ochrane pacientov a personálu používaním zdravotníckych prostriedkov s bezpečnostnými prvkami - kanylami.
 
 
bb
 

Etické kódexy

Práva pacienta
 

Bezpečná starostlivosť

- Sledovanie výskytu nemocničných nákaz

- Sledovanie výskytu dekubitov 

- Hlásenia chýb, omylov a nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

- Hygiena rúk  (článok k problematike)

- Bezpečné podávanie intravenóznych liekov 

Projekty 
 

1/  
Implementácia vybraných praktík zvyšujúcich bezpečnosť pacienta (BP) a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v podmienkach UNB
1. Multimodálna intervencia (použitie prostriedkov na báze alkoholu v spojení s propagačnými prvkami) na zvýšenie dodržiavania hygieny rúk
2. Zvýšenie bezpečnosti chirurgických výkonov zavedením kontrolných záznamov(checklist)
 

European Union Network fro Patient Safety and Quality of Care
 
2/ 
Pilotný projekt identifikácie hospitalizovaných pacientov v UNB – ŠGN Podunajské Biskupice
 
Zavedenie identifikácie hospitalizovaných pacientov v UNB pomocou identifikačných náramkov
 
Realizátor aktivít: Univerzitná nemocnica Bratislava (ďalej len ,,UNB“), Pažítková 4, 821 01 Bratislava, úsek ošetrovateľstva.
 
Hlavný koordinátor projektu: PhDr. Eva Somogyiová, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť UNB
 
Koordinátori na jednotivých stupňoch riadenia: 
- Mgr. Marta Baričičová manažérka pre bezpečnosť pacienta – na úrovni UNB
- MUDr. Peter Kuka, PhD. – ÚZS ŠGN
- PhDr. Jolana Gyalogová, PhD. – Úsek ošetrovateľstva ŠGN
 
Cieľ projektu:
zavedením používania identifikačných náramkov pre hospitalizovaných pacientov v ŠGN eliminovať potenciálne riziká ohrozujúce pacientov a vznik mimoriadnych udalostí .
 
 
 

Spokojnosť pacientov

Monitorovanie spokojnosti pacientov - Dotazník na stiahnutie  (PDF)

(Dotazník je momentálne možné vyplniť a odovzdať počas hospitalizácie.)