Podmienky pre návštevy pacientov v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Je v našom záujme chrániť všetkých pacientov pred šírením nákazy ochorenia COVID-19, samozrejme je pre nás dôležitá aj psychická pohoda pacientov ku ktorej jednoznačne dopomáhajú aj návštevy príbuzných. Prosíme návštevníkov, aby v záujme bezpečnosti pacientov aj personálu dodržiavali nasledovné opatrenia:

OBMEDZENIE NÁVŠTEV

Podľa rozhodnutia ústavného hygienika sa návštevy musia preukázať:
1. dokladom o kompletnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 (viac ako 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo viac ako 21 dní po prvej dávke jednodávkovej vakcíny, alebo viac ako 14 dní po prvej dávky ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19),

alebo

2. dokladom o o prekonaní ochorenia COVID-19 pred menej ako 180 dňami,

alebo

3. dokladom o negatívnom výsledku testu na COVID-19, a to RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo Ag-testu nie starším ako 24 hodín,

alebo

4. súhlasom prednostu/primára k neodkladnej návšteve pacienta v paliatívnej starostlivosti alebo v terminálnej fáze ochorenia alebo umierajúceho.


U pacientov s ochorením COVID-19 sú návštevy možné len v terminálnej fáze ochorenia a zároveň len so súhlasom ošetrujúceho lekára.


INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRE NÁVŠTEVY

1. Dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu. Dodržiavať návštevné hodiny.
2. Pred vstupom na oddelenie preukázať splnenie podmienky pre návštevy v režime obmedzenia návštev.
3. V prípade príznakov akútneho ochorenia dýchacích ciest alebo teploty nevstupovať na lôžkové oddelenie.
4. Počas pobytu na lôžkovom oddelení si chrániť dýchacie cesty (ústa a nos) respirátorom.
5. Pri vstupe na lôžkové oddelenie ako i pri odchode z lôžkového oddelenia si dezinfikovať ruky.
6. Počas návštevy dodržiavať hygienu rúk, odstupy a respiračnú hygienu (etiketa kýchania a kašľania).
7. V rovnakom čase je prípustná návšteva pacienta maximálne dvoma osobami, pričom celkový počet osôb v pacientskej izbe môže byť maximálne dvojnásobok počtu lôžok na izbe. V prípade zvýšeného záujmu sa musia návštevy na izbe vystriedať v intervaloch aktuálne určených zdravotníckym personálom.