Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU vykonáva svoje činnosti v  Nemocnici Ružinov od roku 2006 v dôsledku organizačných zmien vštruktúre ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste SR po presune Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb z Podunajských Biskupíc do Vyšných Hágov.

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU (KPaFaFD LF SZU) má dve časti reflektujúce primárne zameranie v rámci medicínskej špacializácie pri poskytovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o Pracoviská pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky a Pracoviská klinickej onkológie so zameraním na novotvary pľúc. Tieto dve zložky vedené zástupcami prednostu kliniky úzko spolupracujú. Samostatná časť kliniky špecializovaná na onkologickú problematiku reflektuje skutočnosť, že bronchogénny karcinóm (rakovina pľúc) je stále na prvom mieste vo výskyte všetkých onkologických ochorení u mužov a počet prípadov u žien každým rokom stúpa. Na Pneumologickom oddelení sa realizuje komplexná diagnostika a určenie štádiovosti ochorenia a na Oddelení klinickej onkológie je navrhnutá a podávaná najoptimálnejšia terapia.  

Pracoviská pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky zabezpečujú široké spektrum diagnostických a liečebno-preventívnych výkonov pri respiračných ochoreniach – od respirologickej funkčnej diagnostiky cez somnologické pracovisko, oddelenia zamerané na liebu pacientov s infekčnými aj neinfekčnými ochoreniami dýchacieho systemu (vrátane tuberkulózy) až po pneumologickú jednotku intenzívnej starostlivosti. Špecifikom kliniky je Centrum pre dospelých pacientov s cystickou fibrózou a Centrum predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej starostlivosti. Viaceré pracoviská maju nadregionálnu respektíve celoslovenskú pôsobnosť. Na národnom zozname pracovísk pre zriedkavé choroby v SR, ktorý je vedený Ministerstvom zdravotníctva SR, sú uvedené jednak Špecializovaný úsek zameraný na diagnostiku a liečbu idiopatickej płucnej fibrózy a Centrum pre dospelých pacientov s cystickou fibrózou. Lekári kliniky sa zúčastňujú aj práce na bronchologickom pracovisku nemocnice (Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK Bratislava) vykonávajúcom endoskopické vyšetrenia tracheobronchiálneho stromu.

Lekári (špecialisti alebo v špecializačnej príprave v odboroch pneumológia a ftizeológia respektíve klinická onkológia) poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom na lôžkach a v príslušných ambulanciách, realizujú konziliárne služby pre celú Univerzitnú nemocnicu Bratislava a zúčastňujú sa na pre- aj postgraduálnom vzdelávaní v zdravotníckom povolaní lekár v rámci Lekárskej fakulty SZU. KPaFaFD LF SZU je dlhoročnou výučbovou bázou pre vzdelávanie iných zdravotníckych povolaní -  sestra a zdravotnícky laborant. 

 

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE A UMIESTNENIE PRACOVÍSK KLINIKY:

KPaFaFD LF SZU je súčasťou Nemocnice Ružinov a jej pracoviská sú situované v bloku D:

„Pracoviská pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky“ sa členia na tri ďalšie jednotky: „Lôžkové oddelenia a úseky“, „Ambulantný úsek“ a „Úsek SVaLZ – pneumologická funkčná diagnostika“.

V rámci „Lôžkových oddelení a úsekov“ pracuje „Pneumologické oddelenie“ situované v časti 3A bloku D nemocnice Ružinov (spolu 19 lôžok). Pneumologické oddelenie sa ďalej rozdeľuje a úseky so zameraním na špecifické diagnózy respektíve poskytovanú zdravotnú starostlivosť v našom odbore (Pneumologický úsek – 17 lôžok, Centrum pre dospelých pacientov s cystickou fibrózou - 4 lôžka, Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a potransplantačnú starostlivosť – 2 lôžka). Ďalšími oddeleniami sú „Ftizeologické oddelenie“ (situované v časti 3C bloku D – 10 + 5 lôžok) a „Pneumologická jednotka intenzívnej starostlivosti“ (PJIS; situovaná tiež v časti 3C bloku D – 7 + 2 lôžka). PJIS okrem úseku JIS vykonáva zdravotnú starostlivosť aj na Úseku pre spánkové poruchy dýchania a nefarmakologickú/ventilačnú liečbu chronického respiračného zlyhania.

„Úsek SVaLZ – pneumologická funkčná diagnostika“ je situovaný v časti OC bloku D.

V rámci „Ambulantného úseku“ klinika prevádzkuje špecializované ambulancie v odboroch pneumológia a ftizeológia respektíve klinická imunológia a alergológia, ktoré poskytujú vyšší stupeň expertízy a konziliárnych činností pre zriedkavé choroby a ťažko liečiteľné formy respiračných ochorení: Pneumologická ambulancia so zameraním na dospelých pacientov s cystickou fibrózou, Imunologicko-alergologická ambulancia so zameraním na pacientov s cystickou fibrózou, Pneumologická ambulancia so zameraním na spánkové poruchy dýchania a nefarmakologickú liečbu chronického respiračného zlyhania, Pneumologická ambulancia so zameraním na intersticiálne pľúcne choroby, ťažko liečiteľné obštrukčné choroby pľúc a starostlivosť o pacientov po transplantácii pľúc a Pneumologická ambulancia so zameraním na starostlivosť o pacientov s Post-COVID-19 syndrómom.

„Pracoviská klinickej onkológie so zameraním na novotvary pľúc“ sa členia na „Lôžkové oddelenie“ a „Poliklinické oddelenie klinickej onkológie“. Poliklinické pracoviská združujú dve ambulancie klinickej onkológie a aplikáreň protinádorovej chemoterapie. Ako sme už uviedli, tieto pracoviská neboli objektom našej analýzy v kontexte expozície biologickým faktorom pri práci.

 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NIEKTORÝCH PRACOVÍSK KLINIKY:

1. Pneumologické oddelenie – prijíma na diagnostiku a liečbu pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami pľúc a priedušiek a komplikáciami týchto ochorení. Pacienti prichádzajú s návrhom od svojho ošetrujúceho pneumológa na hospitalizáciu cestou Pľúcnej konziliárnej ambulancie a Centrálneho prijímacieho oddelenia. Najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú, sú: akútne zápalové ochorenia pľúc a priedušiek, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, rôzne ochorenia pľúcneho interstícia a novotvary priedušiek, pľúc, pohrudnice a mediastína. Vedúcou lekárkou oddelenia je MUDr. Elena Korbeľová.

 

2. Ftizeologické oddelenie – nachádza sa v špeciálnom izolovanom priestore so špeciálnymi režimovými hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Päť lôžok je prevádzkovaných v najprísnejšom režime. Oddelenie je jediné v Bratislavskom samosprávnom kraji. Prijíma na diagnostiku a liečbu pacientov s podozrením na pľúcnu a mimopľúcnu tuberkulózu, ako aj iné mykobakteriózy. Po ukončení diagnostiky a zahájení iniciálnej fázy antituberkulóznej liečby odchádzajú niektorí pacienti na ďalšie liečenie na špecializované oddelenie do Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Vedúcou lekárkou oddelenia je MUDr. Hana Magulová.

 

3. Pneumologická  jednotka intenzívnej starostlivosti – jednalo sa o vôbec prvé pracovisko tohto zamerania v SR. PJIS hospitalizuje pacientov s akútnou a akútne progredujúcou chronickou dychovou nedostatočnosťou, ktorí vyžadujú intenzívne monitorovanie a liečbu, resp. vyšší stupeň podpory dýchania (neinvazívna ventilácia, vysokoprietoková ventilácia kyslíkom pomocou nosovej kanyly, invazívna pľúcna ventilácia u bdelých pacientov so zabezpečenými dýchacími cestami a pod.).  Vedúcim lekárom oddelenia je MUDr. Kása Zsolt. 

 

4. Centrum dospelých pacientov s cystickou fibrózou – jedná sa o jedno z troch takto tzameraných pracovísk v SR. Centrum hospitalizuje pacientov nielen s podozrením na cystickú fibrózu, ale hlavne  dospelých cystických fibrotikov, ktorí vyžadujú hospitalizáciu pre zhoršenie svojho klinického stavu alebo aplikácie elektívnej liečby či rehabilitácie. Vedúcou lekárkou centra je Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.   

 

 5. Centrum predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej starostlivosti – jedná sa o jediné oddelenie v SR s celoštátnou pôsobnosťou. Centrum poskytuje ústavnú a ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorí sú odosielaní ošetrujúcimi pneumológmi v pokročilom štúdiu zlyhávania dýchacieho systému v dôsledku rôznych respiračných aj nerespiračých ochorení – napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc, difúzne intersticiálne pľúcne choroby, pľúcna artériová hypertenzia, cystická fibróza a iné.  Pokiaľ pacienti spĺňajú kritériá Metodického odporučenia Hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor PaF, tak sú pripravovaní a predstavení v spolupracujúcom transplantačnom centre v FN Motol, Praha za účelom zváženia transplantácie pľúc. Po zaradení na čakaciu listinu a po úspešnej transplantácii pľúc, sú títo pacienti doživotne kontrolovaní v našom Centre.

Vedúcou lekárkou centra je Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.  

 

6. Pneumologická ambulancia so zameraním na starostlivosť o pacientov s Post-COVID-19 syndrómom. Zriadenie tejto ambulancie reflektuje nenaplnené potreby v starostlivosti o pacientov s dlhodobejšími respiračnými následkami ochorenia COVID-19. Pôsobnosť je v rozsahu III. Bratislavského okresu. Zodpovedný lekár: MUDr. Magdaléna Černá.

 

7. Pracoviská klinickej onkológie so zameraním na novotvary pľúc.

Oddelenie klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie Slovenskej zdravotníckej univerzity bolo vytvorené v roku 1992 na pôvodnom pracovisku (Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach). Dôvodom bol narastajúci počet nádorových ochorení pľúc a pohrudnice a rozvoj onkologickej liečby (najmä infúznej liečby s protinádorovými liekmi) týchto ochorení. Oddelenie je zamerané na kombinovanú liečbu nádorov pľúc, pohrudnice a medzihrudia. , t.j. na aplikáciu infúznej liečby (kombinácie protinádorových liekov), často so súčasným pridaním rádioterapie alebo na prípravnú a zaisťovaciu onkologickú liečbu pred alebo po operácii. Na pracovisku máme možnosti liečby inovatívnymi liekmi, taktiež participujeme v medzinárodných projektoch a na klinických skúšaniach liekov. Liečba pacientov prebieha podľa doporučení Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu ( European Society for Medical Oncology) liekmi registrovanými Európskou agentúrou pre lieky (European Medicines Agency). Na pracovisku je realizované postgraduálne doškoľovanie lekárov pred kvalifikačnou atestáciou z odboru Pneumológia a ftizeológia a lekárov pred postupovou skúškou v príprave na atestácie z jednotlivých odborov internistického kmeňa.

Zástupkyňa prednostu kliniky je MUDr. Milada Veselá.

V RÁMCI KLINIKY ĎALEJ FUNGUJE:

Centrum pre dlhodobú domácu oxygenoterapiu (DDOT).

V rámci Centra DDOT vyšetrujeme pacientov s prejavmi chronickej respiračnej insuficiencie, pretrvávajúcej napriek optimálnej a vyťaženej liečbe chronických pľúcnych ochorení. V prípade spĺňania kritérií podľa Metodického pokynu pre poskytovanie DDOT, vypracovaného Slovenskou pneumologickou a ftizelogickou spoločnosťou, indikujeme pacientov na dlhodobú domácu liečbu kyslíkom pomocou kyslíkového koncentrátora. Spádovou oblasťou je Bratislavský kraj.

Vedúcou lekárkou centra je MUDr. Elena Korbeľová.

 

Spánkové laboratórium a Úsek pre spánkové poruchy dýchania a nefarmakologickú/ventilačnú liečbu chronického respiračného zlyhania.

Spánkové laboratórium je pracovisko zamerané na diagnostiku a liečbu porúch spánku. Vyšetrenie sa realizuje počas krátkej, zvyčajne dvojdňovej hospitalizácie, kedy pacient absolvuje základné vstupné vyšetrenia a následne celonočný monitoring spánku - polysomnografiu. V druhej fáze lekár vyhodnotí polysomnografický záznam a navrhne optimálny liečebný postup. Pri potvrdení spánkové poruchy dýchania je základnou liečebnou modalitou domáci ventilačný prístroj.
Hospitalizácia v spánkovom laboratóriu môže byť indikovaná len na základe predchádzajúceho
vyšetrenia ambulantným pneumológom, neurológom alebo ORL lekárom.  

Popri problematike somnológie sa tím lekárov venuje aj ventilačnej liečbe chronického respiračného zlyhania vrátane pacientov vyžadujúcich zaradenie do programu dlhodobej domácej umelej pľúcnej ventilácie. Týmto pacientom poskytujeme komplexnú starostlivosť vrátane periodických kontrol a manažmentu sprievodných komplikácií. Najväčšou skupinou vyžadujúcou domácu neinvazívnu ventilačnú liečbu sú pacienti s chronickými pokročilými respiračnými chorobami alebo hypoventilačnými syndrómami v rámci zlyhávania dýchania pri komorbiditách – ochoreniach postihujúcich aj iné orgánové systémy (napr. kardiovaskulárny, nervový a pod.).

Vedúcim lekárom úseku a somnologického pracoviska je MUDr. Kása Zsolt.  

 

Úsek SVaLZ – pneumologická funkčná diagnostika.

Pracovisko respirologickej funkčnej diagnostiky je najväčším tohto typu v Bratislavskom kraji. Poskytuje široké spektrum diagnostických modalít v rámci funkčnej diagnostiky kardiorespiračného ústrojenstva (spirometria, bronchomotorické testy, vyšetrenie FE NO, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, odber a analýza artériových krvných plynov, ergometria, 24-hodinový monitoring EKG a TK....). Pracovisko slúži nielen potrebám pneumologických kliník UNB, ale predovšetkým celému ambulantnému sektoru Bratislavského a čiastočne aj Trnavského kraja.

Vedúcim lekárom je MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH.  

 

Špecializovaný úsek zameraný na diagnostiku a liečbu idiopatickej płucnej fibrózy a na intersticiálne pľúcne choroby.

Tento úsek sa predovšetkým v ambulantnom režime poskytovania zdravotnej starostlivosti zameriava na zriedkavé ochorenia pľúc – progresívne fibrotizujúce difúzne intersticiálne pľúcne choroby v oblasti diagnostiky a liečby s možnosťou indikácie inovatívnej antifibrotickej medikácie po splnení indikačných kritérií. Pôsobnosť je v rozsahu Bratislavského a časti Trnavského kraja. Vedúcim lekárom je MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH.  

 

Pedagogický útvar kliniky – vykonáva celé spektrum školaicich aktivít pre pre- a postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych povolaní lekár, sestra a zdravotnícky laborant v rámci fakúlt SZU Bratislava. Vedúcim útvaru je as. MUDr. Mária Černá, CSc. Do tímu lektorov patria: MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH, MUDr. Zuzana Klimentová, PhD, MUDr. Ivan Čavarga, PhD, MUDr. Zuzana Švecová, MUDr. Marcela Vargová, MUDr. Radka Radecká, PhDr. Zuzana Varjasiová, Mgr. Viera Szíjartová a Mgr. Hajnalka Baracz-Feketevíziová.

 

ČINNOSŤ KLINIKY POČAS PANDÉMIE COVID-19:

 

KPaFaFD LF SZU sa od začiatku pandémie COVID-19 v SR aktívne zúčastňuje na  ústavnej zdravotnej starostlivosti o pacientov s týmto ochorením. Na  lôžka kliniky boli prví pacienti, predovšetkým so závažnými pľúcnymi formami ochorenia, prijatí už v marci 2021. Aktuálne je v prospech starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19 reprofilizované celé ftizeologické oddelenie a pneumologická JIS. Vedúcou lekárkou je MUDr. Zuzana Klimentová, PhD.

 

KONTAKTY:

Prednosta kliniky : MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH, tel. 02/ 48234442, email.: lassan@ ru.unb.sk

Vedúca sestra: PhDr. Zuzana Varjasiová, tel. 02/48234489, email: varjasiova@ru.unb.sk

 

Sekretariát kliniky – pedagogický úsek:

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, 1. poschodie, časť 1B

Odborná inštruktorka: Dagmar Poláková, tel. 02/ 48234767, email: dagmar.polakova@szu.sk

 

Pneumologické oddelenie:

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, 3. poschodie, časť 3A

Vedúca lekárka: MUDr. Elena Korbeľová, tel. 02/ 48234488, email:  korbelova@ru.unb.sk

Úseková sestra:  Monika Zigová, tel. 02 /48234829

 

Ftizeologické oddelenie:

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, 3. poschodie, časť 3C

Vedúca lekárka: MUDr. Hana Magulová, tel. 02/ 48234894, email:  magulova@ru.unb.sk

Úseková sestra:  Ľudmila Kalušová, tel. 02 /48234943

 

Pneumologická JIS:

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, 3. poschodie, časť 3C

Vedúci lekár: MUDr. Kása Zsolt, tel. 02/ 48234858, email:  kasa@ru.unb.sk

Úseková sestra:  Mgr. Viera Szíjartová, tel. 02 /48234943

 

Oddelenie klinickej onkológie

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, 1. poschodie, časť 1A

Zástupkyňa prednostu: MUDr. Milada Veselá, tel. 02/ 48234877, email:  mvesela@ru.unb.sk

Úseková sestra:  Mgr. Zuzana Apalovičová: 02 /48234829

 

Reprofilizované oddelenie COVID-19:

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, 3. poschodie, časť 3C

Vedúca lekárka: MUDr. Zuzana Klimentová, PhD, tel. 02/ 48234888, email: klimentova@ru.unb.sk

Úseková sestra:  Ľudmila Kalušová, tel. 02 /48234943

 

Spánkové laboratórium:

Objednať sa môžete v každý pracovný deň od 12:00 do 14:00 na telefónnom čísle 0903 630 217.
 

Centrum dospelých pacientov s cystickou fibrózou – ambulancia:

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, 1. poschodie, časť 1B

Tel.:  02/ 48234697

 

Úsek SVaLZ – pneumologická funkčná diagnostika.

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

Bratislava

826 06

Blok D, prízemie, časť 0C

Zodpovedný lekár: MUDr. Mária Kušteková, tel. 02/ 48234328

Úseková sestra:  Mgr. Hajnalka Baracz-Feketevíziová, tel. 02 /48234322, email: baracz@ru.unb.sk

 

 

 

 

 

  
späť