Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky má dva primariáty – Oddelenie pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky a Oddelenie klinickej onkológie. Tieto dva primariáty úzko spolupracujú a rozčlenenie vzniklo na základe rôznych odborností. Bronchogénny karcinóm (rakovina pľúc) je stále na prvom mieste vo výskyte všetkých onkologických ochorení u mužov a počet prípadov u žien každým rokom stúpa. Na Oddelení pneumológie sa realizuje komplexná diagnostika a určenie štádiovosti ochorenia a na Oddelení klinickej onkológie je navrhnutá najoptimálnejšia terapia. Chemoterapia sa podáva na Oddelení klinickej onkológie, rádioterapiu pacienti absolvujú počas hospitalizácie na Oddelení pneumológie.

 

Oddelenie pneumógie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky

 
Lekári  poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom na lôžkach a v príslušných ambulanciách, realizujú konziliárne služby pre celú Univerzitnú nemocnicu Bratislava a zúčastňujú sa na postgraduálnom doškoľovaní lekárov pred kvalifikačnou atestáciou z odboru Pneumológia a ftizeológia a súčasne realizujú aj výučbu študentov Lekárskej fakulty SZU.
 
Oddelenie pneumológie ako časť Kliniky sa presťahovala v r. 2006 z bývalého Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach do Nemocnice Ružinov a je umiestnené v pavilóne D (za zimným štadiónom). 
Na prvom poschodí sú ambulancie kliniky a na treťom je lôžková časť.
 
 
Lôžková časť pracoviska má 5 úsekov (3. poschodie):
 
 
1. Oddelenie pneumológie (37 lôžok) – prijíma na diagnostiku a liečbu pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami pľúc a priedušiek a komplikáciami týchto ochorení. Pacienti prichádzajú s návrhom od svojho rajónneho pneumológa na hospitalizáciu cestou Pľúcnej konziliárnej ambulancie a Centrálneho prijímacieho oddelenia. Najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú, sú: akútne zápalové ochorenia pľúc a priedušiek, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, rôzne ochorenia pľúcneho interstícia a malígne procesy priedušiek, pľúc, pohrudnice a mediastina.
 
 
2. Oddelenie ftizeológie (tuberkulózy – 5 lôžok) – nachádza sa v špeciálnom izolovanom priestore so špeciálnymi režimovými opatreniami. Päť lôžok slúži pre Bratislavu a bratislavský kraj. Prijíma na diagnostiku a liečbu pacientov s podozrením na pľúcnu a mimopľúcnu tuberkulózu. Po ukončení diagnostiky a zahájení iniciálnej fázy antituberkulóznej liečby odchádzajú pacienti na doliečenie do Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.
 
 
3. Pľúcna jednotka intenzívnej starostlivosti (4 lôžka) – hospitalizuje pacientov s akútnou a chronickou dychovou nedostatočnosťou, ktorí vyžadujú intenzívne monitorovanie a liečbu, resp. podporu dýchania cestou neinvazívnej podpornej pľúcnej ventilácie.
 
 
4. Centrum dospelých pacientov s cystickou fibrózou (8 lôžok) – hospitalizuje pacientov s podozrením na cystickú fibrózu a hlavne pacientov dispenzarizovaných v tomto centre, ktorí vyžadujú hospitalizáciu pre zhoršenie svojho klinického stavu a za účelom preventívneho podávania intravenóznej antibiotickej liečby.
Lekár centra:
MUDr. Branislav Remiš: 02/48 234 488, -697
 
 
5.Centrum predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej starostlivosti (2 lôžka) - hospitalizuje ako jediné Centrum na Slovensku pacientov, ktorí sú odosielaní pneumológmi s diagnózami (chronická obštrukčná choroba pľúc, rôzne ochorenia pľúcneho interstícia, pľúcna artériová hypertenzia, cystická fibróza a iné), ktorí podľa Metodického odporučenia Hlavnej odborníčky MZ SR spĺňajú kritéria na zaradenie a na prezentáciu v AKH Viedeň za účelom transplantácie pľúc. Po zaradení na čakaciu listinu a po úspešnej transplantácii pľúc, sú títo pacienti doživotne kontrolovaní v Centre.
Lekári Centra:
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH: 02/48 234 489, -442, hajkova@unb.sk
MUDr. Andrea Šenková 02/48 234 488, -792

 

V rámci ambulantnej časti ďalej funguje:

 
 
Centrum pre dlhodobú domácu oxygenoterapiu (DDOT)
V rámci Centra DDOT vyšetrujeme pacientov s prejavmi chronickej respiračnej insuficiencie, pretrvávajúcej napriek optimálnej a vyťaženej liečbe chronických pľúcnych ochorení. V prípade spĺňania kritérií podľa Metodického pokynu pre poskytovanie DDOT, vypracovaného Slovenskou pneumoftizelogickou spoločnosťou, indikujeme pacientov na dlhodobú domácu liečbu kyslíkom pomocou kyslíkového koncentrátora. 
Zodpovedný pracovník: MUDr. Elena Korbeľová 
Rajonizácia: Bratislavský kraj a blízke okolie 
Kontakt: 02/ 48 234 488 
 
Spánkové laboratórium 
Spánkové laboratórium je pracovisko zamerané na diagnostiku a liečbu porúch spánku. Vyšetrenie sa realizuje počas dvojdňovej hospitalizácie, kedy pacient absolvuje základné vstupné vyšetrenia a následne celonočný monitoring spánku - polysomnografiu. V druhej fáze lekár  vyhodnotí polysomnografický záznam a navrhne optimálny liečebný postup. Pri potvrdení syndrómu spánkového apnoe, je základnou liečebnou modalitou domáci ventilačný prístroj.
Hospitalizácia v spánkovom laboratóriu môže byť indikovaná len na základe predchádzajúceho
vyšetrenia ambulantným pneumológom, neurológom alebo ORL lekárom. Objednať sa môžete v každý pracovný deň od 12:00 do 14:00 na telefónnom čísle 0903 630 217.
Zodpovední lekári:
MUDr. Zsolt Kása
MUDr. Ester Jenigárová
MUDr. Milan Smieško
MUDr. Zuzana Štrbová


 
 

Oddelenie klinickej onkológie

 
Oddelenie klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie Slovenskej zdravotníckej univerzity bolo vytvorené v roku 1992 na pôvodnom pracovisku (Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach). Dôvodom bol narastajúci počet nádorových ochorení pľúc a pohrudnice a rozvoj onkologickej liečby (najmä infúznej liečby s protinádorovými liekmi) týchto ochorení. Oddelenie je zamerané na kombinovanú liečbu nádorov pľúc, pohrudnice a medzihrudia, t.j. na aplikáciu infúznej liečby (kombinácie protinádorových liekov), často so súčasným pridaním rádioterapie alebo na prípravnú a zaisťovaciu onkologickú liečbu pred alebo po operácii. Na pracovisku je realizované postgraduálne doškoľovanie lekárov pred kvalifikačnou atestáciou z odboru Pneumológia a ftizeológia a lekárov pred postupovou skúškou v príprave na atestácie z jednotlivých odborov internistického kmeňa. Pracovníci oddelenia sú zaradení v paneli odborníkov pre zostavovanie a inovovanie Národných smerníc pre optimálnu diagnostiku a liečbu pľúcneho karcinómu v Slovenskej republike. Úzko spolupracujeme s OZ Druhý dych, ktoré je určené na podporu pacientov s pľúcnymi nádormi.
 

 

Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06

BLOK D, 3. posch., časť C

sekretariát prednostu: 02/48234 767 

Kontakt:
Oddelenie pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky
Pavilón D

Primárka: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH: 02/48 234 489, -442, hajkova@unb.sk

Vedúca sestra: 02/48234 489
 
Oddelenie: 02/48234 488

Ambulancie:
 
 
Kontakt:
Oddelenie klinickej onkológie
Nemocnica Ružinov
Ružinovksá 6
Bratislava
826 06 
Blok D, 1. poschodie, časť A
 
 
Primár oddelenia: 02/ 48234872
Vedúca sestra: 02 /48234877
 
Primár oddelenia: kasan@ru.unb.sk
Vedúca sestra: szaszova@ru.unb.sk
 
Ambulancia klinickej onkológie 1
Ambulancia klinickej onkológie 2

 

 

 

 

 

  
späť