Mikrobiologický ústav LF UK a UNB

Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava (MIU LF UK a UNB) je združeným pracoviskom Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice a vykonáva súčasne pedagogickú, vedecko-výskumnú aj diagnostickú činnosť. Zabezpečuje výučbu mikrobiológie, klinickej mikrobiológie a tropickej parazitológie pre študentov všeobecného lekárstva, lekárskej mikrobiológie pre študentov zubného lekárstva a študentov biomedicínskej fyziky.

Mikrobiologickú diagnostickú a konzultačnú činnosť vykonáva ústav od svojho založenia v r. 1949 pre Nemocnicu Staré Mesto a v obmedzenej miere aj  pre iné zmluvné zariadenia.  Na MIU LF UK a UNB má dlhoročnú tradíciu aj príprava autovakcín pre pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít MIU LF UK a UNB je vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov počas seminárov MIU LF UK a UNB.

Vedecko-výskumné zameranie pracovníkov ústavu je úzko spojené s činnosťou diagnostických laboratórií. Sledujú sa faktory virulencie izolovaných pôvodcov a ich rezistencia na antiinfekčné liečivá, schopnosť mikroorganizmov tvoriť biofilm a skúmajú sa možnosti jeho ovplyvnenia antimikrobiálnymi látkami. Pri sledovaní rezistencie na antibiotiká sa zvýšený dôraz kladie na epidemiologicky dôležité mechanizmy rezistencie (tvorba ESBL a karbapenemáz gramnegatívnymi paličkami, rezistencia stafylokokov na meticilín, enterokokov na vankomycín).


               
Diagnostická činnosť                                                                       

Základná: priama diagnostika mikrobiálnych agensov z biologických materiálov.                    

Bakteriologická diagnostika aeróbna aj anaeróbna –kultivácia, - mikroskopia v bežnom rutinnom rozsahu. Na požiadanie aj špeciálne vyšetrenia. Identifikácia kauzálnych mikrobiálnych agensov z rôznych biologických materiálov: hemokultúra,  dýchacie cesty, gastrointestinálny trakt, urogenitálny trakt, likvor, klinický chirurgický materiál, infekcie kože, sekčný materiál.       

Dôkaz toxínov Clostridium difficile

Dôkaz pneumokokového antigenu v moči

Dôkaz antigénu Helicobacter pylori v stolici

U identifikovaných mikrobiálnych agensov sa stanoví citlivosť na antimikrobiálne látky – kvalitatívna alebo kvantitatívna (minimálna inhibičná koncentrácia -MIC) podľa okolností.

Sérologická diagnostika vírusových ochorení a vybraných bakteriálnych nákaz.

Priama mikroskopická diagnostika parazitárnych gastrointestinálnych nákaz.    


Špeciálna diagnostika:  

- leptospíry, legionelly

- diagnostika na  špecializovanom pracovisku s rozsahom pre celú SR

- sledovanie rezistencie  na antimikróbne látky a jej mechanizmov u jednotlivých pôvodcov, interpretácia výsledkov s použitím expertného systému. Dôraz na ESBL produkujúce kmene enterobaktérií, meticilín rezistentné stafylokoky, vankomycín rezistentné enterokoky a kmene produkujúce karbapenemázu.

- monitorovanie epidemiologicky závažných kmeňov z hľadiska nozokomiálnych nákaz  izolovaných od pacientov ako kauzálnych pôvodcov infekcie, ale aj ako nosičských kmeňov na slizniciach ľudského tela

- odoberanie sterov z prostredia na jednotlivých klinikách, sledovanie účinnosti dezinfekcie -príprava perorálnych vakcín na odporúčanie klinického imunológa pre pacientov s chronickými a recidivujúcimi infekciami pri zlyhaní bežnej atb terapie.Na požiadanie pacienta môže ošetrujúci lekár požadovať mikrobiologické vyšetrenia kontrolné, ktoré v danom časovom intervale poisťovňa neuhradí. Ak ich pacient vyžaduje, ide o nadštandardné vyšetrenie mimo bežných algoritmov v klinickej mikrobiológii a hradí si ich podľa platného cenníka.

Kontrola kvality diagnostickej činnosti 

Diagnostická činnosť pracoviska je priebežne kontrolovaná v rámci externej kontroly kvality:

- Labquality  Helsinki FINLAND -  zabezpečenie externej kontroly  v oblasti bakteriológie, mykológie, parazitológie a sérológie  2-4 x ročne.

- Identifikácia, stanovenie citlivosti,  mechanizmy rezistencie,  interpretácia výsledku.

Certifikáty zasielané 1 x ročne.   

info@labquality.fi     www.labquality.fi

 

- Úrad verejného zdravotníctva SR : Kontrola kvality laboratórneho stanovenia citlivosti na antibiotiká - kruhové vzorky 4 x ročne. Certifikát štvrťročne

- EARS-Net EQA Denmark, identifikácia vybraných pôvodcov EARS -net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) - 1 x ročne.  https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/

 

Pracovný čas laboratórií:

pondelok – piatok 7: 00 – 15: 30

sobota 8: 00 – 15: 30

nedeľa a dni prac. voľna 8: 00 – 12: 00

Mikrobiologický ústav LFUK a UNB

Nemocnica Staré Mesto
Sasinkova 4
Bratislava
811 08


sekretariát: +421 2 9011 9207
bakteriologické laboratórium: +421 2 9011 9315
autovakcíny: +421 2 9011 9442
sérologické a parazitologické laboratórium: +421 2 9011 9385

MUDr. Andrea Longauerová: +421 2 9011 9323 - andrea.longauerova@sm.unb.sk
MUDr. Adriana Krajčíková: +421 2 9011 9323 - adriana.krajcikova@sm.unb.sk
RNDr. Katarína Schwarzová, PhD., : +421 2 9011 385
Lenka Cichá (vedúca laborantka): +421 2 9011 9323 - lenka.cicha@sm.unb.sk

MUDr. Ján Koreň, PhD.: +421 2 9011 9380 - jan.koren@fmed.uniba.sk
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH.: +421 2 9011 206 - adriana.liptakova@fmed.uniba.sk
RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.: +421 2 9011 9586 - livia.slobodnikova@fmed.uniba.sk
RNDr. Magdaléna Záborská, PhD.: +421 2 9011 8904 - magda.zaborska@fmed.uniba.sk
 

späť