Mikrobiologický ústav LF UK a UNB

Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava (MIU LF UK a UNB) je združeným pracoviskom Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice a vykonáva súčasne pedagogickú, vedecko-výskumnú aj diagnostickú činnosť. Zabezpečuje výučbu mikrobiológie, klinickej mikrobiológie a tropickej parazitológie pre študentov všeobecného lekárstva, lekárskej mikrobiológie pre študentov zubného lekárstva a študentov biomedicínskej fyziky. 
Mikrobiologickú diagnostickú a konzultačnú činnosť vykonáva ústav od svojho založenia v r. 1949 pre Nemocnicu Staré Mesto a v obmedzenej miere aj  pre iné zmluvné zariadenia.  Na MIU LF UK a UNB má dlhoročnú tradíciu aj príprava autovakcín pre pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít MIU LF UK a UNB je vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov počas seminárov MIU LF UK a UNB.
Vedecko-výskumné zameranie pracovníkov ústavu je úzko spojené s činnosťou diagnostických laboratórií. Sledujú sa faktory virulencie izolovaných pôvodcov a ich rezistencia na antiinfekčné liečivá, schopnosť mikroorganizmov tvoriť biofilm a skúmajú sa možnosti jeho ovplyvnenie antimikrobiálnymi látkami. Pri sledovaní rezistencie na antibiotiká sa zvýšený dôraz kladie na epidemiologicky dôležité mechanizmy rezistencie (tvorba ESBL a karbapenemáz gramnegatívnymi paličkami, rezistencia stafylokokov na meticilín, enterokokov na vankomycín). Pracovisko sa ďalej zameriava na výskum a diagnostiku Lymskej boreliózy a na výskum v oblasti tropickej parazitológie.    
               
Diagnostická činnosť                                                                       
Základná: priama diagnostika mikrobiálnych agensov z biologických materiálov.                    
Bakteriologická diagnostika aeróbna aj anaeróbna –kultivácia, - mikroskopia v bežnom rutinnom rozsahu. Na požiadanie aj špeciálne vyšetrenia. Identifikácia kauzálnych mikrobiálnych agensov z rôznych biologických materiálov: hemokultúra,  dýchacie cesty, gastrointestinálny trakt, urogenitálny trakt, likvor, klinický chirurgický materiál, infekcie kože, sekčný materiál.        
 
Dôkaz toxínov Clostridium difficile
Dôkaz pneumokokového antigenu v moči
Dôkaz antigénu Helicobacter pylori v stolici

U identifikovaných mikrobiálnych agensov sa stanoví citlivosť na antimikróbne látky – kvalitatívna alebo kvantitatívna (minimálna inhibičná koncentrácia -MIC) podľa okolností.
Sérologická diagnostika vírusových ochorení a vybraných bakteriálnych nákaz. Dôkaz intratekálnej tvorby protilátok u B.burgdorferi.  
Priama mikroskopická diagnostika parazitárnych gastrointestinálnych nákaz.               
Špeciálna diagnostika:  
- leptospíry, legionelly
- diagnostika na  špecializovanom pracovisku s rozsahom pre celú SR
- sledovanie rezistencie  na antimikróbne látky a jej mechanizmov u jednotlivých pôvodcov, interpretácia výsledkov s použitím expertného systému. Dôraz na ESBL produkujúce kmene enterobaktérií, meticilín rezistentné stafylokoky, vankomycín rezistentné enterokoky a počínajúce sa objavovanie kmeňov produkujúcich karbapenemázu.
- monitorovanie epidemiologicky závažných kmeňov z hľadiska nozokomiálnych nákaz  izolovaných od pacientov ako kauzálnych pôvodcov infekcie, ale aj ako nosičských kmeňov na slizniciach ľudského tela 
- odoberanie sterov z prostredia na jednotlivých klinikách, sledovanie účinnosti dezinfekcie
-príprava perorálnych vakcín na odporúčanie klinického imunológa pre pacientov s chronickými a recidivujúcimi infekciami pri zlyhaní bežnej atb terapie
-diagnostika importovaných  črevných parazitárnych nákaz, malárie a ďalších krvných parazitov, kožnej leišmaniózy, kožných myáz.

Na požiadanie pacienta môže ošetrujúci lekár požadovať mikrobiologické vyšetrenia kontrolné, ktoré v danom časovom intervale poisťovňa neuhradí. Ak ich pacient vyžaduje, ide o nadštandardné vyšetrenie mimo bežných algoritmov v klinickej mikrobiológii a hradí si ich podľa platného cenníka.

Kontrola kvality diagnostickej činnosti  

Diagnostická činnosť pracoviska je priebežne kontrolovaná v rámci externej kontroly kvality: 
- Labquality  Helsinki FINLAND -  zabezpečenie externej kontroly  v oblasti bakteriológie, mykológie, parazitológie a sérológie  2-4 x ročne.
- Identifikácia, stanovenie citlivosti,  mechanizmy rezistencie,  interpretácia výsledku.
Certifikáty zasielané 1 x ročne.    
         info@labquality.fi     www.labquality.fi 

- Úrad verejného zdravotníctva SR : Kontrola kvality laboratórneho stanovenia citlivosti na antibiotiká - kruhové vzorky 4 x ročne. Certifikát štvrťročne
- UK NEQAS London  - identifikácia vybraných pôvodcov  EARS –net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) – 1 x ročne.  
www.ukneqas.org.uk 

Pracovný čas laboratórií:
pondelok – piatok 7: 00 – 15: 30
sobota 8: 00 – 15: 30
nedeľa a dni prac. voľna 8: 00 – 12: 00

Mikrobiologický ústav LFUK a UNB

Nemocnica Staré Mesto
Sasinkova 4
Bratislava
811 08


sekretariát: +421 2 9011 9207
bakteriologické laboratórium: +421 2 9011 9315
autovakcíny: +421 2 9011 9442
sérologické a parazitologické laboratórium: +421 2 9011 9385

MUDr. Andrea Longauerová: +421 2 9011 9323 - andrea.longauerova@sm.unb.sk
MUDr. Adriana Krajčíková: +421 2 9011 9323 - adriana.krajcikova@sm.unb.sk
RNDr. Mária Blažeková, PhD.: +421 2 9011 313 - maria.blazekova@sm.unb.sk
Lenka Cichá (vedúca laborantka): +421 2 9011 9323 - lenka.cicha@sm.unb.sk

MUDr. Ján Koreň, PhD.: +421 2 9011 9380 - jan.koren@fmed.uniba.sk
Doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH.: +421 2 9011 206 - adriana.liptakova@fmed.uniba.sk
RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.: +421 2 9011 9586 - livia.slobodnikova@fmed.uniba.sk
RNDr. Magdaléna Záborská, PhD.: +421 2 9011 8904 - magda.zaborska@fmed.uniba.sk
RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.: +421 2 9011 624 - katarina.schwarzova@fmed.uniba.sk

späť