NÁVŠTEVY PACIENTOV SÚ OPÄŤ POVOLENÉ


NÁVŠTEVY PACIENTOV SÚ OPÄŤ POVOLENÉ ✅

Návštevy sú povolené TRI DNI V TÝŽDNI - V STREDU, SOBOTU A NEDEĽU - V ČASE OD 15:00 HOD. DO 17:00 HOD.
▶️ U pacientov v izolácii alebo v karanténe, vrátane potvrdenej alebo možnej infekcie COVID-19, sú návštevy naďalej povolené len vo výnimočných prípadoch, a to na základe povolenia prednostu/primára.
▶️ Návštevníci musia mať počas celého pobytu vo vnútorných priestoroch Univerzitnej nemocnice Bratislava prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2/N95/FFP3/N100 bez výdychového ventilu v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.
▶️ Hospitalizovaní pacienti musia mať v čase návštevných hodín pri pohybe v interiéroch mimo lôžkovej časti kliniky/oddelenia prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2/N95/FFP3/N100 bez výdychového ventilu. Prekrytie dýchacích ciest sa pacientom odporúča aj pri každom kontakte s návštevníkmi.
Naďalej sú povolené:
▶️ Návšteva u pacienta v paliatívnej starostlivosti a umierajúceho, a to na základe povolenia prednostu/primára, alebo - v prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta v čase ústavnej pohotovostnej služby - na základe povolenia službukonajúceho lekára, a to aj mimo vyššie určených návštevných hodín.
▶️ Návšteva kňaza za účelom vysluhovania sviatostí; kňaz musí byť kompletne očkovaný.
▶️ Prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode; sprevádzajúca osoba musí byť bez klinických príznakov ochorenia COVID-19; v prípade pochybností môže ošetrujúci gynekológ-pôrodník indikovať Ag test na prítomnosť SARS-CoV-2.
▶️ Prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii podľa platných predpisov; nevyhnutnou podmienkou povolenia prítomnosti sprevádzajúcej osoby je jej súhlas s prípadným testovaním na SARS-CoV-2 podľa rozhodnutia ošetrujúceho lekára.
▶️ Prítomnosť rodiča na oddelení patologických novorodencov; podmienky prítomnosti rodičov určuje vedúci pracovník tohto oddelenia.