Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie je špecializované pracovisko, ktoré vykonáva špecializované a náročné anestéziologické a intenzívnomedicínske činnosti v rámci špecializovaného odboru. Spolupracujeme s klinikami a ďalšími špecializovanými pracoviskami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nadregionálneho charakteru a zabezpečujeme formou cirkulácíi postgraduálnu výchovu lekárov iných odborov. Organizácia poskytovania anestetetickej a intenzívnej starostlivosti na našom oddelení trvale zabezpečuje (i počas ústavných pohotovostných služieb) odbornú úroveň a širokú dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Činnosti OAIM sa delia na:
- Úsek anestetický, ktorého súčasťou je príslušne personálne a technicky vybavená prebúdzacia miestnosť zabezpečujúca nepretržitú starostlivosť o pacientov po operačných výkonoch i počas ústavných pohotovostných služieb.
- Anesteziologická ambulancia zabezpečujúca predanestetické vyšetrenia a predoperačnú prípravu všetkých chodiacich pacientov pred plánovaným a v špecifických prípadoch aj pred akútnym chirurgickým výkonom. Zabezpečuje aj konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestéziologický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach podľa klinického stavu pacienta.
- Úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti (lôžková časť) - základom ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovanie náročnej, najvyššej formy zdravotnej starostlivosti o kriticky chorého pacienta. Vzhľadom na prijatú koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína poskytujeme intenzívnu starostlivosť na samostatnom organizačne aj priestorovo oddelenom oddelení intenzívnej medicíny. Pri menších zdravotníckych zariadeniach do 500 lôžok je možné aj účelné všeobecnú intenzívnu a špecializovanú intenzívnu starostlivosť poskytovanú v príslušných medicínskych odboroch spájať do jedného organizačného celku. K oddeleniu bola pričlenená aj interdisciplinárna jednotka intenzívnej starostlivosti s 20 lôžkami, kde ako vedúci lekár pracuje anestéziológ z nášho oddelenia .
 
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

oddelenie: 02/6867 3347
vedúca sestra: 02/ 6867 3343
primár: hloznik@pe.unb.sk
 

Poskytované služby


Predanestetické vyšetrenie (poučenie o PEDA pre tehotné):
Sa realizuje na anestéziologickej ambulancii so zhodnotením a prípadným doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestetický a operačný výkon. Na anestéziologickej ambulancii sa každý deň medzi 13: 00 – 14: 00 vykonáva „Poučenie o PEDA“ čiže vyšetrenie a poučenie budúcich mamičiek pred plánovaným podaním epidurálnej pôrodníckej analgézie. Podiel pôrodov vedených aj pomocou epridurálnej pôrodníckej analgézie sa každým rokom zvyšuje, rovnako ako absolútny počet pôrodov na ktorých sa podieľa anestéziológ.

Premedikácia a vlastná príprava anestézie:
Za účelom podania premedikácie a bezprostrednej predoperačnej prípravy máme zriadené na každom poschodí KOS samostatné „premedikačné miestnosti“, kde sú pacienti pod trvalým dohľadom anestéziologických sestier. Ide o špecifikum nášho oddelenia, ktoré je umožnené modernou organizačnou štruktúrou komplexu operačných sál sústredených spoločne na dvoch poschodiach. Výnimkou je gynekologické pracovisko so svojimi operačnými sálami, ktoré je v samostatnej budove mimo komplexu operačných sál.

Podanie anestézie a starostlivosť:
O chorého v priebehu anestézie prebieha tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránilo výskytu možných komplikácií a súčasne sa vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Podávame anestézie od bežných výkonov po náročné rozsiahle dvojdutinové výkony s následnou intenzívnou starostlivosťou na oddelení intenzívnej medicíny. ORL výkony u pacientov s nádormi v orofaciálnej oblasti, či intrakraniálne výkony, rozsiahle operácie u polymorbídnych pacientov na Oddelení cievnej chirurgie či Urologickom oddelení. Starostlivosť o týchto pacientov často presahuje bežnú perioperačnú anesteziologickú starostlivosť a nezriedka pokračuje aj v pooperačnom období či už na našom oddelení alebo v rámci konziliárnej činnosti na príslušnom pracovisku (pooperačná analgézia, kyslíková liečba, infúzna liečba, farmakologická podpora obehu, parenterálna výživa, invazívne výkony súvisiace s prístupom do cievneho riečiska....). Cieľom je neustále zvyšovanie predovšetkým bezpečnosti podávaných anestéz, k čomu sa využívajú stále novšie a sofistikovanejšie monitorovacie techniky (napríklad monitorovanie intracerebrálnej saturácie krvi kyslíkom pri operáciách karotíd).

Špecificky poskytujeme nadštandardné služby pri niektorých diagnostických výkonoch (kolonoskopie, gastrofibroskopie), pôrodnícku analgéziu či celkovú anestéziu pri výkonoch jednodňovej chirurgie. Na psychiatrickom pracovisku podávame anestéziu u pacientov podstupujúcich elektrokonvulzívnu terapiu. Najnovšie poskytujeme anestéziologickú starostlivosť na modernom novozriadenom Centre asistovanej reprodukcie pri gynekologicko-pôrodníckej klinike.

Intenzívna starostlivosť:
Je najvyššou formou starostlivosti v systéme diferencovanej starostlivosti. Špecifickou náplňou činnosti nášho úseku intenzívnej medicíny je starostlivosť o kriticky chorých pacientov u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného, alebo viacerých orgánových systémov. Intenzívna starostlivosť je poskytovaná trvale lekárom so špecializáciou v odbore OAIM. Poskytujeme starostlivosť pacientom po rozsiahlych operačných výkonoch (dvojdutinové) alebo u pacientov, ktorým v perioperačnom období hrozí, resp. došlo k zlyhaniu jedného alebo viacerých orgánových systémov. Ďalej sú to akútne príjmy pacientov zo spádovej oblasti. Špecificky zabezpečujeme intenzívnu starostlivosť pre pacientky I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB. Zabezpečujeme konziliárnu činnosť u pacientov na príslušných oddeleniach. Za účelom predovšetkým zlepšenia resuscitačnej starostlivosti je zriadená resuscitačná miestnosť na oddelení urgentnej medicíny, kde sme schopní bez prerušenia poskytovať resuscitačnú starostlivosť u pacientov privezených RLP a následne ich monitorovaných transportovať podľa potreby na naše oddelenie. Od roku 2012 bola pod naše OAIM pričlenená aj interdisciplinárna JIS, kde vyčlenený lekár OAIM v spolupráci s kmeňovými lekármi jednotlivých oddelení (chirurgia, traumatológia, ortopédia, urológia, cievna chirurgia, otorinolaryngológia, gastroeneterológia, interná medicína, psychiatria, neurológia) poskytuje špecializovanú lekársku starostlivosť.
Bez oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny nie je možné poskytovať komplexnú starostlivosť o pacienta v našej, či ktorejkoľvek inej nemocnici. Podieľame sa spolu s operačnými aj neoperačnými odbormi na jeho predoperačnej príprave, zabezpečujeme jeho perioperačnú ako aj následnú starostlivosť.

späť