Zákaz návštev v UNB

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a ochrany všetkých pacientov pred šírením nákazy ochorenia COVID-19 od dnešného dňa (05.11.2021) pristupujeme k zákazu návštev na všetkých lôžkových oddeleniach Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorý bude platný do odvolania.

 Z tohto zákazu návštev platia  nasledujúce výnimky:

 1) Návšteva u pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich. Pre návštevníkov v takomto prípade platí režim OTP. O tom, či ide o paliatívnu starostlivosť alebo umierajúceho pacienta rozhoduje prednosta/primár danej kliniky/oddelenia, alebo v prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta v čase ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár. Návšteva môže trvať maximálne 15 minút a súčasne je v izbe možná prítomnosť pri paliatívnej návšteve jednej osoby, pri návšteve umierajúceho dvoch osôb. Paliatívnu návštevu si musia príbuzní dohodnúť vopred telefonicky v pracovnej dobe.

2) Návšteva kňaza za účelom vysluhovania sviatosti svätého prijímania alebo pomazania pre ťažko chorých a umierajúcich . Kňaz musí byť zaočkovaný.

 

Okrem uvedených výnimiek pre návštevy počas tohto zákazu návštev sú povolené:

1. Prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode: sprevádzajúca osoba musí byť

           - plne zaočkovaná a preukázať sa negatívnym Ag testom nie starším ako 24 hodín, alebo

           - sa preukáže negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín.

2. Prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa: pri plánovanej hospitalizácii sa musí sprevádzajúca osoba preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín, pri akútnej hospitalizácii o možnosti rozhodne ošetrujúci lekár dieťaťa za dodržania pravidiel ako pre ostatných hospitalizovaných pacientov; nevyhnutnou podmienkou povolenia prítomnosti sprevádzajúcej osoby je jej súhlas s ďalším testovaním na SARS CoV-2 podľa rozhodnutia ošetrujúceho lekára.

3. Prítomnosť rodiča na oddelení patologických novorodencov, pričom vedúci pracovník určí podmienky  ako počet osôb, dĺžku prítomnosti, časový harmonogram  aby nedochádzalo k neprimeranej kumulácii osôb a pod. Rodič musí byť:

           - plne zaočkovaný a preukázať sa negatívnym Ag testom nie starším ako 24 hodín, ktorý sa pri opakovaných návštevách opakuje každé 3 dni, alebo

           - sa preukáže negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín, ktorý sa pri opakovaných návštevách opakuje každé 3 dni.

4. Aktivity občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors, pričom aktivisti musia byť zaočkovaní a dodržiavať určené hygienicko-epidemické opatrenia.

 Každá osoba vstupujúca na kliniku/oddelenie na základe výnimky alebo povolenia v zmysle tohto príkazu riaditeľa musí zároveň vyplniť Čestné vyhlásenie pre pacienta ambulancie urgentného príjmu, sprevádzajúcej osoby alebo sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

 

Ďakujem za pochopenie.