Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

„Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“
Obrázok osobnosti: Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH


 
Primárka Oddelenia dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB

 
Osobné údaje
- narodená  16. 6. 1954, Stupava
- žije v Stupave
- vydatá
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1979 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1984 –  atestácia I. stupňa – vnútorné lekárstvo
1989 – nadstavba – hygiena práce a prac. lekárstvo
1997 – atestácia  II. stupňa – interné lekárstvo
2000 – špecializ. nadstavba v odbore soc. lekárstva a organizácie zdravotníctva
2002 – Nadácia City Univerzity – certifikát – „manažment zdrav. potrieb“
2002 – udelenie vedecko-akademickej hodnosti – PhD.
2003 – SZU – diplom – špecializ. posudkového lekárstva
2005 – menovaná za hosťujúcu docentku v odbore Verejné zdravotníctvo
2007 -  habilitácia docentúry v odbore Verejné zdravotníctvo
2007 -  špecializácia – odborník pre riadenie verejného zdravotníctva
2010 -  špecializácia v odbore služby zdravia pri práci
2013  - špecializácia v odbore geriatria
 
Profesijné zameranie
- interné lekárstvo, geriatria
 
Zamestnanie a odborná činnosť
1979 lekár vo FNsP akad.L.Dérera
1989 – 1999 primárka Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad.L.Dérera
1992 pedagogická činnosť na SZU Bratislava v rámci Subkatedry pracovného lekárstva
1996-doteraz členka Skúšobnej komisie v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo
1997 – 2009 pedagogická aktivita na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
1999 – 2011 námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť FNsP akad.L. Dérera
2003 členka Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2005 vedúca Katedry komunitnej medicíny Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2006 – doteraz  primárka na Oddelení dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB
2007 prodekanka pre vzdelávanie na Fakulte verejného zdravotníctva SZÚ
2010 –doteraz dekanka na Fakulte verejného zdravotníctva SZU
 
Iné
 
Členstvo v redakčných radách
1994 členka redakčnej rady zahraničného časopisu v odbore pracovné lekárstvo – Central European Journal  of Occupational and Enviromental Medicine
 
Jazykové znalosti:
anglický jazyk  – aktívne
nemecký jazyk – pasívne
ruský jazyk  – pasívne