Fakturačné údaje

názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
adresa: Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
účet: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
BIC/SWIFT:     SPSRSKBA