II. Kongres STS SLS

titulná foto Kongres transplantologia
Obrázok ku správe: II. Kongres STS SLS
Slávnostného otvorenia kongresu sa zúčastnil aj generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács, ktorý spolu s prezidentkou Slovenskej transplantologickej spoločnosti a zástupkyňou prednostu pre transplantáciu obličiek na Urologickej klinike LF UK, SZU a UNB v Nemocnici akad. L. Dérera MUDr. Zuzanou Žilinskou, PhD., MHA a prednostom tejto kliniky Dr.h.c. prof. MUDr. Jánom Brezom, DrSc vystúpil s príhovorom.
Na príprave sa spolupodieľala aj Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek. Záštitu nad kongresom prebrala pani ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Anrea Kalavská, PhD., MPH, MHA. Kongresu sa zúčastnilo takmer 250 lekárov, vedeckých pracovníkov a zdravotných sestier zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Holandska, Belgicka, Veľkej Británie, Portugalska a Chorvátska.
Kongres nadväzuje na historickú spoluprácu s českými kolegami – priateľmi a špičkovými odborníkmi v transplantologickej oblasti. Kongres svojim rozsahom dosiahol európsky rámec s participáciou špičkových odborníkov z 8 európskych krajín (Slovensko, Česká republika, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Portugalsko, Chorvátsko a Veľká Británia). Program kongresu zahŕňa široké spektrum tém a problémov, s ktorými sa transplantológia zaoberá a hľadá riešenia. Vytvára priestor pre prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej práce, každodennej medicínskej a výchovno-vzdelávacej práce, ale aj prezentácie jednotlivých pracovísk, ktoré sa problematike transplantácií venujú.
„Slovenská transplantologická spoločnosť zvyšuje povedomie verejnosti o tejto citlivej téme. Darcovstvo a transplantácie sú aj vďaka vašej osvete otvorenejšou a prístupnejšou témou a čo je najdôležitejšie vaše úsilie sa odrazilo aj na zlepšení štatistík  darcovstva a transplantácií na Slovensku. Každý takto zachránený ľudský život je obrovský zázrak a ja verím, že takýchto zázrakov bude stále viac a to aj vďaka vašim záslužným aktivitám, ktoré veľmi rada podporí aj Univerzitná nemocnica Bratislava,“ povedal generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács.
Odborné kongresové bloky sa venovali prezentácii prác, bol vytvorený priestor pre diskusiu v oblasti transplantačnej nefrológie, kardiológie, hepatológie, pneumológie, chirurgie, pediatrie, imunológie, ale aj regeneračnej medicíny a tkanivového bankovníctva.
„Orgánové transplantácie zachraňujú ľudské životy a pomáhajú kvalitatívne zlepšiť život pacientom, pre ktorých neexistuje iná možnosť liečby. Transplantácia je jedinou, najefektívnejšou a život zachraňujúcou metódou liečby pokročilého zlyhávania životne dôležitých orgánov. Jedným z hlavných problémov transplantácií je nedostatok vhodných orgánov. Bez dobre fungujúceho darcovského programu viazne aj program transplantačný. Jeden darca môže darovaním orgánov zachrániť život až siedmim pacientom,“ povedala MUDr. Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.
V rámci slávnostného otváracieho ceremoniálu boli odovzdané ocenenia za rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti a za rozvoj pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti viacerým členom Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Čestnú cenu akademika T.R. Niederlanda získal profesor Dr.h.c. MUDr. Ján Breza, PhDr., MPH, MHA, Plaketu akademika T.R. Niederlanda dostal profesor MUDr. Ján Koller, CSc., Striebornou medailou Pro Merita boli ocenení MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC a MUDr. Daniel Kuba, CSc., Guothovú cenu mladého vedecko-výskumného pracovníka získala doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.


titulná foto Kongres transplantologia

 
II. Kongres 2.


II. Kongres 3.