Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

Vysokošpecializované pracovisko zamerané na liečenie popálenín, poranení a defektov kože a mäkkých tkanív rôzneho pôvodu – vrodených, akútnych aj chronických.  Klinika vykonáva aj rekonštrukčné operácie jaziev po popáleninách, úrazoch, rozsiahlych stratách kože a mäkkých tkanív a rozsiahlych dekubitov indikovaných na operačné liečenie. Klinika disponuje vlastnou jednotkou intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.


Súčasťou kliniky je Centrálna tkanivová banka (CTB) – tkanivové zariadenie, ktoré zabezpečuje odbery, spracovanie, uschovanie, balenie, uskladnenie a distribúciu tkanív a buniek pre účely transplantácie. V banke sa pripravujú transplantáty ľudskej a zvieracej kože, plodových obalov, kostí, šliach, srdcových chlopní a ciev. V banke funguje aj kultivačné laboratórium pre in vitro kultivácie buniek ľudského pôvodu pre účely transplantácie.


Klinika zabezpečuje pregraduálnu výuku študentov lekárskej fakulty UK a postgraduálnu výuku pre lekárov v príprave na špecializáciu z plastickej chirurgie, úrazovej chirurgie a urgentnej medicíny


Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR bolo v roku 2012 na klinike zriadené Národné centrum pre liečenie rán.    

Telefónne čísla:
Nepretržitá služba: 02-48234540
Sekretariát kliniky: od 07.00 do 15.30: 02-48234527
E-mail sekretariát: sekretariat.pop@ru.unb.sk  

Pracovisko sa nachádza na prízemí prístavby nemocnice pred vchodm na centrálny príjem.

Klinická ambulancia sa nachádza v priestoroch bývalej budovy riaditeľstva Nemocnice Ružinov
Popáleninová ambulancia

Poskytované služby:

 

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti:

 
Ústavná starostlivosť:
 
- Rozsiahle popáleniny, omrzliny a poleptania dospelých a detí – resuscitačná a intenzívna liečba, operačné výkony
- Rozsiahle straty kože a mäkkých tkanív vrodené, poúrazové, po infekciáchNehojace sa chronické rany rôzneho pôvodu
- Rozsiahle preležaniny (dekubity) indikované na operačné riešenie
- Rekonštrukčné operácie jaziev po popálení a následkov úrazov so stratami kože a mäkkých tkanív
- Biologická liečba rán a defektov pomocou dočasných biologických náhrad kože a in vitro kultivovaných augológnych buniek
 
 Ambulantná starostlivosť a konziliárna služba:
 
- Ošetrenie a preväzy malých popálenín určených pre ambulantné liečenie z rajónu
- Následná starostlivosť a sledovanie pacientov po rozsiahlych a hlbokých popáleninách s trvalými následkami)
- Sledovanie pacientov s trvalými následkami po úrazoch kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre všetky druhy popálenín a ich trvalé následky
- Konziliárna služba pre trvalé následky iných úrazov kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre chronické a dlhodobo sa nehojace rany rôzneho pôvodu
- Národné centrum pre liečenie rán poskytuje špecializované odborné a konziliárne služby pre akútne a chronické rany rôzneho pôvodu pre celé Slovensko.  
 

Centrálna tkanivová banka

pripravuje a distribuuje pre poskytovateľov nasledujúce produkty:
 
- xenogénne dermoepidermálne transplantáty kože kryokonzervované
- alogénne dermoepidermálne kožné transplantáty kryokonzervované 
- srdcové chlopne (konduity) aortálne a pulmonálne
- krykonzervované alogénne hlavice stehenných kostí
- kryokonzervované amnion na prekrytie defektov kože a pre oftalmológiu
- in vitro kultivácie ľudských buniek pre autológne použitie – keratinocyty, fibroblasty
- in vitro kultivácie autológnych  limbálnych buniek rohovky na biologickom nosiči (amnion)


 
späť