Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie (KPLaT) sa zameriava na diagnostiku, liečbu, posudzovanie a odškodňovanie poškodení zdravia z práce, posudzovanie vplyvu pracovného prostredia na zdravie s dominantným zameraním na rizikové pracoviská, liečbu akútnych a chronických intoxikácií aj neprofesionálneho pôvodu, diagnostikou a posudkovou činnosťou zvlášť komplikovaných prípadov poškodenia zdravia (súdnoznalecká činnosť, odvolania, posudzovanie spôsobilosti na prácu a pod.) a zisťovanie zdravotného stavu adolescentov pred zaradením do prípravy na budúce povolanie. Poskytuje rozsiahlu pregraduálnu a postgraduálnu výučbu na LF UK a SZU v Bratislave v odbore Pracovné lekárstvo a služby zdravia pri práci. 
Súčasťou kliniky je Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), ktoré poskytuje informácie o diagnostike a liečbe akútnych a chronických intoxikácií s pôsobnosťou v celej SR pre odbornú a laickú verejnosť. Informácie sa poskytujú v nepretržitej 24-hodinovej službe lekármi KPLaT a pracovníkmi NTIC.


Pracovisko pozostáva z:
- lôžkovej časti - 14 lôžok v jedno a dvojlôžkových izbách, v oddelenej časti je vyčlenených 6 lôžok Protichemickej jednotky, 
- ambulancia kliniky,
- laboratórium funkčnej diagnostiky,
- NTIC 

 Univerzitná nemocnica 
 Bratislava
 Nemocnica ak. L. Dérera 
 Limbová 5 
 833 05 Bratislava
 

prednosta kliniky: 02/5954 5237, igor.batora@kr.unb.sk
sekretariát kliniky: 02/5954 5225 , - 6237 (fax)
zástupca prednostu: 02/5954 5163, jana.holcikova@kr.unb.sk
vedúca sestra: 02/5954 5217, magdalena.farkasova@kr.unb.sk 
vyšetrovňa: 02/5954 5212 


objednávanie pacientov na vyšetrenie a na hospitalizáciu: 02/5954 5217, 02/5954 5212
 

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC)
02/5477 4166, 02/5954 5211, 02/5954 5212,
ntic@ntic.sk,  www.ntic.sk

 
 
späť