Oddelenie neinvazívnej kardiológie

Oddelenie neinvazívnej kardiológie (ONK) je poliklinické ambulantné oddelenie. Náplňou práce ONK je neinvazívna kardiologická a respiračná diagnostika a ambulantná liečba ochorení srdca a ciev. ONK má dve základné sféry činnosti:
a) prístrojová neinvazívna a semiinvazívna diagnostika vrodených a získaných ochorení srdca a veľkých ciev,
b) kardiologická ambulantná činnosť (diagnostika, liečebno-preventívna, edukačná a dispenzárna činnosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami).

 
ONK vykonáva spektrum diagnostických výkonov neinvazívnej a semiinvazívnej kardiológie, z ktorých viaceré vykonávajú len ojedinelé pracoviská na Slovensku. Preto tieto výkony robíme aj mimo spádovej oblasti UNB.


Štandardné diagnostické výkony:
• 12-zvodové EKG + rozšírené zvody,
• ergometria,
• transtorakálna echokardiografia,
• ambulantné monitorovanie EKG,
• ambulantné monitorovanie TK,
• test na sklopnom stole („head-up tilt table test“),
• farmakologické testy,
• masáž karotického sínu,
• neskoré komorové potenciály,
• variabilita srdcovej frekvencie,
• disperzia komorovej repolarizácie,
• spirometria,
• ambulantná pulzná oximetria,
• punkcie pod ultrazvukovou kontrolou.

Špeciálne výkony
• transezofagová echokardiografia,
• dobutamínová záťažová echokardiografia
• i.v. kontrastná echokardiografia,
• portabilná („pocket size“) echokardiografia,
• transezofagová diagnostická stimulácia,
• transezofagová terapeutická stimulácia,
• dlhodobé transtelefónne monitorovanie EKG („loop recorder“).

ONK úzko spolupracuje s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v prípade potreby invazívnych diagnostických a terapeutických výkonov.

Oddelenie neinvazívnej kardiológie (ONK) pracuje v Nemocnici sv. Cyril a Metoda od jej založenia. Pôvodný názov pracoviska bol Oddelenie funkčnej diagnostiky. Názov bol neskôr premenovaný, aby jednoznačne vystihoval zameranie oddelenia a aby bol zrozumiteľný pacientom.

Oddelenie neinvazívnej kardiológie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

Kardiologická ambulancia 1: 02/68 672 319
Kardiologická ambulancia 2: 02/68 672 526
objednávanie prístrojových vyšetrení: 02/6867 2558
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.: dubrava@pe.unb.sk
MUDr. Tatiana Rybnikárová: rybnikarova@pe.unb.sk
Mgr. Sylvia Slezáková: t.č. 02/68 672 558, sylvia.slezakova@pe.unbAMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti: 
 
späť