prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

„Krv znamená život, ale životy našich pacientov nemožno zachraňovať bez šľachetnej pomoci darcov krvi.“
Obrázok osobnosti: prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.Prednostka Kliniky hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB
a vedúca Národného hemofilického centra,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB

 
Osobné údaje
- narodená  30. júna 1950
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1974 ukončenie štúdia na LFUK Bratislava
1979 atestácia I. stupňa, vnútorné lekárstvo
1982 atestácia v odbore hematológia a transfuziológia
1992 kandidát vied,  téma dizertácie: Poruchy hemostázy pri akútnych leukémiách
Profesijné zameranie
- hematológia, transfúziológia, vrodené a získané krvácavé ochorenia  a trombofília
2017 profesúra

Zamestnanie a odborná činnosť
1974                  Chirurgické oddelenie OÚNZ Levice 
1974 - doteraz  Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
1992 – doteraz  vedúca Hemofilického centra KHaT  a externá odborná asistentka Katedry hematológie a transfuziológie SZU a LF UK
2013 –doteraz prednostka Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
 
Členstvo                       
Podpredsedníčka Slovenskej hematologicko-transfuziologickej spoločnosti (SHaTS) SLS, predsedníčka Slovenskej hemofilickej pracovnej skupiny SHaTS SLS,  Medicínsky poradca Slovenského hemofilického združenia, 
Pracovná skupina na vypracovanie riešenia súčasnej situácie v SR v odbore transfuziológia MZSR (1999-2000), 
Koordinátor pre centrálny nákup koncentrátov koagulačných faktorov VšZP (1992-2014),  podpredsedníčka Odbornej pracovnej skupiny B pre krv a krvotvorné orgány, odborného poradného  orgánu Kategorizačnej komisie pre lieky MZ-SR (od r.2003),
Európska štandardizačná komisia pre liečbu hemofílie (EHTSB), 
Svetový register vrodeného defektu faktora VII (IRF7), 
Európska hemofilická interdisciplinárna skupina pri  EU Parlamente,  
Medzinárodná spoločnosť pre hemostázu a trombózu (ISTH), 
Americká hematologická spoločnosť (ASH), 
Svetová hemofilická federácia  a  Európske hemofilické konzorcium (EHC).
V r. 2006-2010  členka  Výkonného výboru  WFH a  MAB  (Medical Advisory Board)  WFH,  členka  Medical Advisory Board  EHC.

Iné

Študijné pobyty:
New York Blood Center (jún - november 1992)
 stáže v hemofilických centrách New York (1992)
Tel-Aviv (1991)
Münster (1996)
Brémy (2009).  
V r. 1992-1998 medzinárodná spolupráca Národných hemofilických centier  v Bratislave a Tel Avive v rámci  programu  Svetovej hemofilickej federácie (WFH).
 
Významné pracovné úspechy: 
V r. 1990 iniciácia a plošné zavedenie bezpečnej liečby hemofílie  vírusovo inaktivovanými koncentrátmi faktorov VIII/IX na celom Slovensku.   
Transformácia  slovenského registra hemofílie na  komputerizovaný Národný register, ktorý  ako jeden z prvých  registrov tohto druhu  v Európe už od r. 1993 poskytuje informácie o incidencii, prevalencii,  morbidite a mortalite  a úrovni liečby hemofílie a krvácavých chorôb na Slovensku a vytvoril podklady pre plánovanie koncentrátov koagulačných faktorov. 
Kontinuálna implementácia  pokrokových  metód  do liečby a komplexnej starostlivosti o hemofíliu v celoslovenskom meradle. 
Založenie Slovenskej hemofilickej pracovnej skupiny a vypracovanie Národných štandardných postupov pre liečbu hemofílie a vrodených koagulopatií.
 Vybudovanie Národného hemofilického centra, ktoré  získalo certifikát „Európskeho hemofilického centra komplexnej starostlivosti“. 
Práca vo Výkonnom výbore Svetovej hemofilickej federácie (WFH)  a účasť na tvorbe Európskych princípov liečby hemofílie.
Vedecká, publikačná  a prednášková činnosť:  
Účasť v mnohých  medzinárodných výskumných projektoch v oblasti hemofílie a zriedkavých krvácavých ochorení. Autorka a spoluautorka viac ako 200 publikácií, viacerých  knižných kapitol a učebníc, spoluautorka  medzinárodnej učebnice Haemophilia Textbook, editorka  učebnice Haemophilia, viac ako 600 citácií v zahraničných časopisoch. Viac ako 600 prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach,  120 pozvaných zahraničných  prednášok. Členka redakčnej rady Haemophilia Journal,  recenzentka  domácich a mnohých zahraničných odborných  časopisov, od r. 2007 členka Vedeckých  výborov  Svetového kongresu o trombóze a hemostáze (ISTH)  a Svetového kongresu WFH.

Ocenenia: 
Cena  Svetovej hemofilickej federácie za zásluhy na zlepšení liečby hemofílie na Slovensku (1996),  Cena Európskeho hemofilického konzorcia (2007), 
Cena Henriho Horoszowského za najlepšiu prednášku na XXIII. Svetovom kongrese WFH, Haague 1998, 
Cena za najlepšiu prednášku na 25. Národnom kongrese Španielskej spoločnosti hemostázy a trombózy, Barcelona 2010,  
Cena za najlepší poster (XV. Čs.Hematologický Zjazd, Špindlerov Mlyn 2008 a  XXII. Svetový kongres ISTH, Boston 2010),  
Strieborná medaila SLS (2009), 
Pamätná medaila Spolku slovenských lekárov pri príležitosti 90. výročia SSL (2010).