Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB

Klinika hematológie a transfuziológie (KHaT ) poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom s hematologickými a onkohematologickými ochoreniami. Je jedným zo šiestich centier pre komplexnú liečbu vyššie spomenutých ochorení v SR a ako jediné je akreditované na všetky typy transplantácií kmeňových krvotvorných buniek. Klinka zaznamenáva neustále stúpajúci trend v počte liečených i vyliečených pacientov s malígnymi ochoreniami krvotvorby. Z celkového počtu 4 477 dispenzarizovaných chorých je 1 829 s onkohematologickou diagnózou.
Súčasne stúpa počet všetkých typov transplantácií krvotvorných buniek (TKB). Od r. 1989 doteraz bolo transplantovaných 653 chorých, z toho 221 išlo o súrodeneckú transplantácie, v 85 prípadoch o transplantácie od nepríbuzenského darcu (z medzinárodných registrov). V r. 2012 sa spravilo 65 TKB, z toho 31 od nepríbuzenského darcu. Vyhľadávaním darcov sa zaoberá Národný register dobrovoľných darcov krvotvorných buniek pri KHaT, ktorý kooperuje so sieťou registrov v Európe i USA.

Organizačné členenie:
1. Oddelenie klinickej hematológie - pozostáva z lôžkovej časti, transplantačného centra a jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti, z ambulantného úseku a Národného hemofilického centra
2. Laboratórno-diagnostické oddelenie
3. Oddelenie špeciálnej transfuziológie


Oddelenie klinickej hematológie
Výkony vysokošpecializovanej starostlivosti:
- Liečba akútnych a chronických leukémií, lymfómov, zložitých imunohematologických stavov (AIHA, AITP).
- Transplantácie krvotvorných buniek.
- Prevažne ambulantná liečba vrodených a krvácavých ochorení:
- Ambulantná liečba chronických i akútnych leukémií, lymfómov, zložitých pancytopénií, myelodysplastického syndrómu, imunohematologických ochorení ako je autoimúnna trombocytopénia, hemolytické anémie, ambulantné podávanie chemoterapie/imunosupresie a substitučnerj hemoterapie

Laboratórno-diagnostické oddelenie 
Vykonáva klinické a laboratórne hematologické vyšetrenia a monitorovanie pri intenzívnych liečebných postupoch.
• laboratórium rutinnej hematológie,
• laboratórium hemostazeológie rutinnej a špeciálnej,
• laboratórium cytomorfológie rutinnej a špeciálnej,
• laboratórium pre statimové vyšetrenia a pohotovostnú službu,
• laboratórium imunohematologické,
• laboratórium špeciálnej imunohematológie,
• laboratórium imunológie trombocytov a leukocytov,
• laboratórium molekulových vyšetrovacích metód HLA,
• laboratórium tkanivových kultúr,
• úsek kontroly kvality.

Oddelenie špeciálnej transfuziológie 
Ako špičkové koncové pracovisko sa zaoberá sa vysokošpeciálnou problematikou darcov krvotvorných buniek, odbermi a spracovaním štepov krvotvorných buniek, vyšetrovaním kompatibility a racionálnym využitím krvných prípravkov.
• krvná banka: - expedícia,
- laboratórium na vyšetrovanie skúšok kompatibility a pohotovostnú službu,
• úsek aferéz (plazmaferézy, cytaferézy a fotoforézy),
• úsek kryokonzervácie a spracovania štepu krvotvorných buniek,
• úsek skladovania krvných prípravkov,
• úsek kontroly kvality,
• Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene.

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07
02/68673580, -3579 (sekretariát)
Prednosta: 02/68673341, batorova@pe.unb.sk
Zástupca prednostu: 02/6867 2940, skrakova@pe.unb.sk, 02/6867 3580, sopko.ladislav@gmail.com
 

Nadácia


V roku 1992 bola pri KHaT založená Nadácia Leukémie (www.nadacialeukemie.sk), ktorej cieľom je podpora komplexnej liečebnej starostlivosti o chorých s malígnymi ochoreniami krvotvorby a podpora transplantačného programu.
Pri KHaT vznikajú pacientské združenia, ktoré prinášajú psychologický benefit najmä onkohematologickým chorým.

späť