Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

„Život je pohyb.“
Obrázok osobnosti: Prof.  MUDr. Peter  Šimko, CSc.Prednosta Kliniky úrazovej chirurgie SZU a UNB, akad. L. Dérera, UNB
Hlavný odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu

 
Osobné údaje
- narodený  2. 2. 1955, Bratislava
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1979   ukončenie  vysokoškolského štúdia LF UK,  Bratislava  s vyznamenaním
1983   atestácia  z chirurgie prvého stupňa
1988   atestácia  v odbore úrazová chirurgia
1990   získaná  vedecká hodnosť kandidáta lekárskych vied v odbore chirurgia, LF UK, Bratislava
1993  habilitovaný   na docenta chirurgie na LF Karlovej univerzity v Prahe
1994  atestácia  z chirurgie druhého stupňa
2001  inaugurovaný  za profesora chirurgie na LF Masarykovej univerzity Brno
2006  špecializačná skúška z manažmentu a financovania v zdravotníctve
 
Profesijné zameranie
- chirurgia
Zamestnanie a odborná činnosť
1979 – 1984  Traumatologická klinika  NsP akad. L. Dérera v Bratislave ako sek. lekár
1984 – doteraz  ILF, IVZ, SPAM, SZU
1984 – 1991  odborný  asistent Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov na Katedre úrazovej chirurgie ILF v Bratislave
1993 – 2001 – docent na Klinike úrazovej chirurgie IVZ, neskôr SPAM
2000 – doteraz  vymenovaný  do funkcie hlavného odborníka MZ SR pre odbor úrazovú chirurgiu
 
2001 – 2004  profesor na Klinike úrazovej chirurgie IVZ
2004 – doteraz  prednosta  Kliniky úrazovej chirurgie  SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB
2005 – doteraz  podpredseda  Akreditačnej komisie MZ SR a predseda pracovnej skupiny pre chirurgické disciplíny
2006 – 2009 prodekan  FZŠŠ SZU pre postgraduálne vzdelávanie
2010 – 2014  prvý  prorektor a prorektor pre ďalšie vzdelávanie SZU
2014 - doteraz rektor SZU

Členstvo        
Slovenská spoločnosť úrazovej chirurgie 
Slovenská chirurgická spoločnosť
Rakúska spoločnosť úrazovej chirurgie 
Nemecká vedecká medzinárodná spoločnosť – Gerhard Küntscher Kreis 
Predseda slovenskej sekcie AO Alumni Slovensko
Čestný člen Českej spoločnosti úrazovej chirurgie 
Člen – národný delegát ESTES – European  Society for Trauma and Emergency Surgery               
 
Iné
Ocenenia
2x Kostlivého cena SLS 
Cena SLS za najlepšiu publikáciu roka
Zahradníčkova cena za najlepšiu prácu publikovanú v roku 2009 (ČR)
V roku 2013 som bol nominovaný a získal najviac hlasov vo výbere TOP lekárov v odbore chirurgia. 
 
Študijné pobyty:
1991 – 1992 – študijno-pracovný pobyt v Aö Unfallkrankenhaus Horn, Rakúsko

PREDNÁŠKOVÁ - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ :
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (13)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (21)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (28)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (4)
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (10)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (15)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií(25)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (8)
CAH Audiovizuálne diela (2)
DAI Kvalifikačné práce (3)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (11)
Počet citačných ohlasov (66)
 
Členstvo v redakčných radách
Lekársky obzor
Acta chirurgiae ortopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca
 
Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk