Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB

Klinika úrazovej chirurgie v Bratislave vznikla ako jedna z prvých samostatných traumatologických kliník na Slovensku v roku 1978. Zamestnanci kliniky sa permanentne snažia o aplikáciu novodobých poznatkov traumatológie do každodennej praxe. Od vzniku kliniky boli zavedené mnohé nové operačné postupy pri riešení závažných úrazov vo všetkých anatomických lokalizáciách - hlavne moderný algoritmus starostlivosti o polytraumatizovaných pacientov, riešenie rôznorodých zlomením horného konca stehennej kosti, intramedulárne klincovanie a zaistené klincovanie zlomenín dlhých kostí, zavedenie artroskopie pri riešení poranení v súčasnosti už všetkých kĺbov, operačné riešenie zlomenín chrbtice predným aj zadným prístupom a zlomenín panvy a acetabula.
Klinika je výučbovou základňou úrazovej chirurgie v rámci Lekárskej fakulty SZU. Počas jej existencie tu absolvovalo atestáciu, v súčasnosti špecializačnú skúšku z úrazovej chirurgie množstvo erudovaných chirurgov z celého Slovenska. Klinika sa plne venuje pregraduálnemu vzdelávaniu študentov medicíny LF SZU. Pracovníci kliniky sa zúčastňujú aktívnymi príspevkami mnohých dôležitých odborných kongresov, sympózií na Slovensku i po celom svete. Ich zmyslom aj zmyslom mnohých študijných pobytov je udržanie si konkurencieschopnosti a vysokej erudície pri výkone svojho povolania v súlade s najnovšími poznatkami vedy a evidence based medicine. Pracovníci sú publikačne aktívni.
 
História
 
Klinika úrazovej chirurgie v Bratislave vznikla ako jedna z prvých samostatných traumatologických kliník na Slovensku v roku 1978. Jej prvým prednostom bol prof. MUDr. Pavel Novák. Po jeho tragickej smrti sa stal prednostom Doc. MUDr. Miloš Brix, CSc., a v roku 1990 prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., ktorý má veľkú zásluhu na rozvoji traumatológie na Slovensku. Od roku 2006 je prednostom kliniky prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Od roku 1978 bol prvým primárom kliniky MUDr. Imrich Kamenický, ktorý odišiel do dôchodku v roku 1984. Ďalším primárom na klinike bol v rokoch 1985 do roku 1992 MUDr. Ivan Skalinský. Od roku 1992 je zástupcom prednostu MUDr. Ladislav Veselý, PhD.
 
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05

prednosta kliniky: 02/59544977, peter.simko@kr.unb.sk
sekretariát: 02/59 542602
primár: 02/59 542 560/-2218, ladislav.vesely@kr.unb.sk
vedúca sestra: 02/59542225, anezka.helcmanovska@kr.unb.sk

Poskytované služby:
 

Stabilizácia poranenej chrbtice
Zlomeniny chrbtice patria medzi závažné poranenia, nakoľko sú často spojené s poranením miechy. Klinika úrazovej chirurgie ako prvá na Slovensku sa začala zaoberať touto problematikou a vykonáva všetky druhy stabilizácie a operácie poranenej chrbtice. Degeneratívne a nádorové ochorenia chrbtice nerieši.

Komplexné riešenie zlomenín skeletu
Klinika úrazovej chirurgie stále patrí medzi zástancov vnútrodreňového klincovania zlomenín dlhých kostí, miniinvazívnu osteosyntézu a v istých prípadoch používa dlahovú metódu osteosyntézy pomocou uhlovostabilných dláh pri rôznych lokalitách zlomenín skeletu. Klinika vykonáva pre široké okolie stabilizácie panvy a acetabula. V posledných rokoch pribudli aj špeciálne operácie hornej končatiny – lakťa, nestability a zlomeniny zápästia ako aj zlomeniny prstov najmodernejším metódami.

Artroskopie rôznych kĺbov
Klinika sa dlhodobo zaoberá artroskopiou kolenného kĺbu a to ako priekopník od roku 1982. Robíme všetky druhy artroskopických operačných výkonov nielen v kolennom kĺbe, ale aj na ostatných kĺboch. Druhým najčastejším artroskopickým operovaným kĺbom je rameno pre jeho luxáciu a jeho stabilizáciu ako i operačné výkony v oblasti subacromiálneho priestoru. Na klinike vykonávame aj artroskopiu kĺbov zápästia, bedrá, členka.

Endoprotetika bedrového kĺbu,  endoprotetika kolenného kĺbu, endoprotetika lakťového kĺbu a endoprotetika ramenného kĺbu
V rámci komplexnej liečby bedrového, kolenného, lakťového a ramenného  kĺbu sa klinika zaoberá i touto problematikou a využíva pre implantáciu rôzne druhy bedrových a kolenných endoprotéz. Väčšinou sa operujú posttraumatické artrózy, ale nevyhýbame sa ani primárnym degeneračným postihnutiam bedrového a kolenného kĺbu.


 
späť