Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Výživa je súbor biochemických a fyzikálnych procesov, ktorými organizmus prijíma z vonkajšieho prostredia látky potrebné pre životné funkcie. Z medicínskeho hľadiska je výživa nielen zaobstarávanie rastlinných a živočíšnych produktov, ich kuchynská úprava a konzumácia, ale najmä digescia a absorbcia živín, ich látková premena, utilizácia a exkrécia nepotrebných látok. Výživa predstavuje materiálny základ pre existenciu človeka, pre jeho vývin a rast, pre obnovu tkanív a orgánov.
Výživa, ktorá sa zaoberá fyziologickými potrebami zdravého človeka je fyziologická. Výživa, ktorej cieľom je zlepšiť zdravotný stav chorého človeka, alebo ho vyliečiť, je liečebná výživa.
Nakoľko veľa ochorení má priamy alebo nepriamy vzťah k výžive, liečebná výživa sa aplikuje u väčšiny pacientov v nemocniciach a od fyziologickej výživy sa líši v týchto aspektoch.
1. Mení sa množstvo energie alebo živín v celodennej potrave.
2. Mení sa štruktúra, resp. zloženie živín v potrave.
3. Upravuje sa kuchynské spracovanie potravy.
4. Využívajú sa nové prípravky najmä tekutej enterálnej výživy, často v kombinácii s parenterálnou výživou, ako aj technické možnosti ich aplikácie.
Takáto komplexná výživa – orálna, enterálna a parenterálna, ktorá aj v najzložitejších zdravotných situáciách zabezpečuje dostatok energie, živín a tekutín sa nazýva klinická výživa.
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania zabezpečuje poskytovanie fyziologickej a klinickej výživy pre pacientov v rozsahu požiadaviek jednotlivých oddelení. Zároveň zabezpečuje stravovanie zamestnancov.

Asistentky výživy zabezpečujú prácu po odbornej stránke.
Okrem administratívnej práce, ktorá zahŕňa normovanie stravy pre pacientov a zamestnancov, vyhotovovanie jedálnych lístkov pre pacientov, výpočty energetickej a biologickej hodnoty stravy podávanej pacientom, dohliadajú na správne dodržiavanie technologických postupov pripravovanej stravy v kuchyni.

Hlavnou a nezastupiteľnou činnosťou asistentiek výživy je práca na oddeleniach. Úzko spolupracujú s lekármi pri predpisovaní špeciálnych diét a individuálnych diétnych postupov. Vykonávajú pohovory s pacientmi, podávajú im komplexné informácie o dodržiavaní diétneho režimu počas liečby v nemocnici a po prepustení do domáceho ošetrenia.
Vyhotovujú pre pacientov vzorové jedálne lístky spolu s popisom technologických postupov a vhodným výberom potravín.
Vedúca oddelenia: MUDr. Darina Návratová   02/ 48 234 772
Diétne sestry: 02/48 234 431 (dietne @ ru.unb.sk)

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06
späť