Rádiologická klinika LF UK a UNB

Pôsobnosť Rádiologickej kliniky je naprieč celou UNB. Poskytuje široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiologických výkonov.

Klinika vznikla 1. 12. 2012 zlúčením I. rádiodiagnostickej kliniky LFUK a UNB Nemocnice Staré Mesto a Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Rádiologického oddelenia UNB Nemocnice Ružinov, Rádiodiagnostickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera a Kliniky rádiodiagnostiky ŠGN Podunajské Biskupice.
Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Poskytuje podmienky pre pregraduálne vzdelávanie domácich a zahraničných študentov medicíny, postraduálne vzdelávanie lekárov a praktickú výučba rádiologických technikov
 
 

Nemocnica akademika L. Dérera: 

Vedúci lekár pracoviska :
MUDr. Anton Šoka, lekár so špecializáciou - rádiológ, odborný garant rádiológie pre Nem. akad. L. Dérera
02 / 5954 2343

Vedúca rádiologická technička:
Bc. Beata Kočišková , dipl. rádiolog. technik – špec., odborný garant a mentor praktickej výučby študentov katedry rádiologickej techniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v BA
02 / 5954 2719

Kontakt na pracoviská :

02 / 5954 2489 – centrálna evidencia pre konvenčnú rádiológiu
02 / 5954 2663 – centrálna evidencia počítačovej tomografie
02 / 5954 2629 – centrálna evidencia magnetickej rezonancie
02 / 5954 2470 – pracovisko ultrasonografie
02 / 5954 2474 – popisovňa RTG snímok  

Popri poskytovaní základnej rádiologickej diagnostiky má pracovisko niekoľko prvenstiev pri zavádzaní moderných zobrazovacích metód do praxe v rámci Slovenska.
- 1976 prvá koronarografia na Slovensku.
- 1982/3 prvé CT na Slovensku (spoločné pracovisko s Výskumným ústavom lekárskej bioniky).
- 1992 prvé MR pracovisko na Slovensku.
Na komunikáciu s inými nemocničnými zariadeniami a na archiváciu RTG vyšetrení využívame moderný elektronický systém PACS v DICOM formáte a komunikačný systém T3C. Obrazovú dokumentáciu vydávame na CD a DVD nosičoch, nakoľko u nás prebehla  digitalizácia a medernizácia  RTG prístrojovej techniky.
Vyšetrenia a diagnostiku vykonávajú  vysokoerudovaní lekári so špecializáciou v rádiológii, rádiologickí technici s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa, so špecializáciou v rádiodiagnostike. Neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu sú sestry – špecialistky, dokumentaristky a sanitárka.I.    Konvenčná rádiológia – poliklinická časť nemocnice
•    digitálna skiagrafia – kompletná diagnostika muskuloskeletárneho  systému
•    skiaskopické kontrastné vyšetrenia gastrointestinálneho traktu
•    skiaskopické vyšetrenia hrudníka, hepatobiliárneho systému / cholangiografia/ a systémov, ktoré vznikli prirodzene alebo následkom ochorenia / fistulografia /
•    skiagrafické  digitálne  vyšetrenia obličiek a močového ústrojenstva
•    skiaskopické digitálne vyšetrenia uropoetického systému v spolupráci s urologickou klinikou
•    peroperačné skiaskopické výkony v spolupráci s klinikou úrazovej chirurgie, klinikou brušnej chirurgie, klinikou neurochirurgie
•    skiagrafické digitálne vyšetrenia pri lôžku pacienta na jednotkách intenzívnej staroslivosti a klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny
•    špeciálne digitálne snímky pri hydrocefale / kontrola zavedenia VP  shunt-u, pri drenáži mozgových komôr, v spolupráci s neurochirurgickou klinikou /
•    skiaskopické vyšetrenia v miniinvazívnej terapii kĺbnych ochorení v spolupráci s klinikou úrazovej chirurgie

II.    Ultrasonografia – poliklinická časť nemocnice
•    kompletné vyšetrenia a diagnostika ultrazvukom, vrátane dopplerovských techník cievneho systému
•    diagnostika a punkcia prsníkov pod USG
•    punkcie patologických tekutín pod USG
•    diagnostika vývoja bedrových kĺbov u kojencov a batoliat
•    CEUS – diagnostické vyšetrenia s použitím nejódovej kontrastnej látky na špecifikáciu patologických ložísk orgánov bez záťaže obličiek pod USG

III.    CT – počítačová tomografia – nemocničná časť +1A posch.
•    celotelová diagnostika vrátane angiografie cievneho systému s 3D rekonštrukciou RTG obrazu
•    CT stereotaxia mozgu
•    HRCT – vysoko rozlišovacia diagnostika pľúcneho tkaniva so softvérovou kvantifikáciou a analýzou
•    virtuálna kolonografia – vyšetrenie hrubého čreva
•    PRT – periradikuloterapia – miniinvazívna liečba koreňových nervov chrbtice pod CT kontrolou
•    punkcie a biopsie pod CT kontrolou
•    CT kardiografia - vyšetrenie srdca za pomoci špeciálneho softvéru 


IV.    MR – magnetická rezonancia – pavilón kliniky geriatrie -1. posch.   
•    celotelová diagnostika vrátane MR angiografie cievneho systému
•    MR spektroskopia
•    kvantitatívne hodnotenia obsahu železa v pečeni
•    BGBT protokoly v spolupráci s neurochirurgickou klinikou, neurologickou klinikou a komisiou pre diagnostiku mozgových tumorov
•    Na MR pracovisku prebehol v septembri 2017 up grade  prístroja a došlo k čiastočnej rekonštrukcii pracoviska, čo umožňuje vykonávať vyšší počet vyšetrení.

Vedenie Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Sekretariát prednostu: 02/57290 412, radiologia@sm.unb.sk
Sekretariát zástupcu prednostu: 02/57290 789, rdgsekretariat@sm.unb.sk

Pre nemocnicu akademika L. Dérera: 
Vedúci lekár pracoviska : MUDr. Anton Šoka, lekár so špecializáciou - rádiológ, odborný garant rádiológie pre Nem. akad. L. Dérera - 02 / 5954 2343

 
Zástupkyňa prednostu a vedúca lekárka pracoviska, lekárka so špecializáciou, odborná garantka pre rádiológiu a mentorka pre výučbu študentov LFUK a SZU:
MUDr. Sofia Malchárková, MBA
02/5954 2416

Vedúca rádiologická technička:
Bc. Beata Kočišková , dipl. rádiolog. technik – špec., odborný garant a mentor praktickej výučby študentov katedry rádiologickej techniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v BA - 02 / 5954 271902 / 5954 2489 – centrálna evidencia pre konvenčnú rádiológiu
02 / 5954 2663 – centrálna evidencia počítačovej tomografie
02 / 5954 2629 – centrálna evidencia magnetickej rezonancie
02 / 5954 2470 – pracovisko ultrasonografie
02 / 5954 2474 – popisovňa RTG snímok
späť