Rádiologická klinika LF UK a UNB

Vznikla 1.12.2012 zlúčením I. rádiodiagnostickej kliniky LFUK a UNB Nemocnica Staré Mesto a Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Rádiologického oddelenia UNB Nemocnica Ružinov, Rádiodiagnostickej kliniky SZU a UNB Nemocnica akad. L. Dérera a Kliniky rádiodiagnostiky ŠGN Podunajské Biskupice.

Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Prebieha tu pregraduálne vzdelávanie domácich a zahraničných študentov medicíny, postraduálne vzdelávanie lekárov. Prebieha tu praktická výučba rádiologických technikov

Poskytuje široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiologických výkonov

Liečebno-preventívna starostlivosť

V rámci liečebno-preventívnej starostlivosti sa na klinike vykonávajú všetky klasické rutinné rtg vyšetrenia a viaceré špeciálne rtg vyšetrenia. Realizujú sa tu aj výkony, ktoré na Slovensku vykonávajú iba niektoré rádiologické pracoviská. Ide predovšetkým o metódy z oblasti intervenčnej rádiológie – najmä o embolizácie vo všetkých oblastiach ľudského tela, vrátane niektorých procesov v intrakrániu.

Na USG pracoviskách sa vykonávajú všetky vyšetrenia, ktoré táto modalita poskytuje, a tiež invazívne, interinvazívne a intervenčné výkony pod USG kontrolou.

Na CT pracovisku sa okrem diagnostických metód vykonávajú aj metódy diapeutické napr.

drenáže tekutinových kolekcií, biopsie, PRT.

Na angiografickom pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia v oblasti celého tela s výnimkou koronárneho riečiska. Zároveň sa tu vykonávajú intervenčné metódy na cievnom riečisku a hepatobiliárnom trakte.

Prakticky všetky výkony sú na klinike dosiahnuteľné 24 hodín denne

 

Sekretariát kliniky

Mgr. Mariana Martincová

Tel.:  +421-(0)2-57290 789

 e-mail: rdgsekretariat@sm.unb.sk

 

Pracovisko pre Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Vedúci lekár:MUDr. Miroslav Malík, PhD., MHA, 02/6867 3531
Vedúca RDG technička: Bc. Magdaléna Judínyová, 02/6867 2335,  judinyova@pe.unb.sk

Kontakty

Centrálna evidencia:                          02/6867 3517
Skiagrafické pracovisko:                    02/6867 3524

Mamografické pracovisko:                02/6867 3529 - usg.mamografia@pe.unb.sk
USG pracovisko:                               02/6867 3569
Popisovňa:                                         02/6867 3523
Detské USG pracovisko:                   02/6867 2511

zubné rtg pracovisko:                         02/6867 2550
 

 

Diagnostické výkony:

Konvenčná rtg diagnostika (rtg snímkovanie a skiaskopia) pre pacientov dospelého a detského veku:

 • nekontrastné rtg vyšetrenia hrudníka, brucha, skeletu, stitching, cielené rtg snímky  zubov
 • kontrastné rtg vyšetrenia gastrointestinálneho (zažívacieho) traktu  (pažerák, žalúdok, dvanástnik, tenké a hrubé črevo),  uropoetického systému (obličky, močovody, močový mechúr)

Ultrasonografická (ultrazvuková) diagnostika pre pacientov dospelého a detského veku:

 

 • brucha a malej panvy, uropoetického traktu, krku, štítnej žľazy,  muskuloskeletálneho systému /svalstvo, kĺby, bedrové kĺby novorodencov a kojencov/,
  tepnového (arteriálneho) systému -  dopplerovská ultrasonografia mozgových, končatinových,    obličkových tepien, brušnej aorty
 • vyšetrenie žilového (venózneho) systému a  artério-venóznych dialyzačných fistúl
  ultrazvukom navigované biopsie, diagnostické a terapeutické punkcie a drenáže tekutinových kolekcií

 

Rádiologická prevencia a diagnostika ochorení prsníka:

 

 • digitálna mamografia

· ultrasonografia prsníkov

· intervenčné výkony pod ultrasonografickou a mamografickou kontrolou (punkčná aspiračná biopsia, core-cut biopsia, stereotaxia, duktografia, predoperačná lokalizácia ložiskových zmien).

 

Pracovisko pediatrickej sonografie Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, prízemie poliklinika, č. dv. 8

Kontakt:        02/ 6867 2511

Ordinačné hodiny:

8:00 - 13:00 hod.

Objednávanie na vyšetrenie:

telefonicky alebo osobne každý pracovný deň v čase 10:30 - 12:30 hod.

Požiadavky na vyšetrenie:

sprievodný list od odosielajúceho lekára a preukaz poistenca

na sonografické vyšetrenie brucha je potrebné byť nalačno (u dojčiat stačia 2-3 hodiny)na sonografické vyšetrenie močového traktu je potrebná dostatočná náplň močového mechúra

 

Kontakt:

Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13

813 69 Bratislava

 

 

 

 

 

Pracovisko pre Nemocnicu Staré Mesto

Vedenie

Vedúci lekár:                               MUDr. Vladimír Javorka, PhD., MHA

Vedúca rádiologická technička:  Mgr. Mariana Bebjaková, MPH                                

Kontakt: 02/57290 541

                mariana.bebjakova@sm.unb.sk

 

Kontakty

Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13

813 69 Bratislava

Tel:      02/57290 179  RTG karta

            02/57290 353 USG

            02/57290 613 CT karta


Diagnostické výkony

 • Kompletné klasické RTG vyšetrenia

· Ultrasonografické vyšetrenia - kompletná paleta vyšetrení a dopplerovské vyšetrenia arteriálneho i venózneho systému horných a dolných končatín, dopllerovské vyšetrenia renálnych artérií, portálneho systému, karotických a vertebrálnych artérií

· CT - Computerová tomografia - diagnostické a intervenčné metódy, CT angiografie, CT mozgové perfúzie, CT koronárografie

· Angiografia - periférna, brušná, hrudná, mozgová

· Bioptické vyšetrenia na cytolológiu, histológiu alebo kultiváciu pod skiaskopickou, USG a CT kontrolou v oblasti hrudníka, abdomenu, retroperitonea, malej panvy, prsníkov, muskuloskeletárneho systému, krku a mäkkých častí a pod.

· Diagnostika v oblasti hepatobiliárneho systému - PTC (perkutánna transhepatálna cholangiografia)

 • Mamografické vyšetrenia - kompletné diagnostické a intervenčné výkony na prsníku

 

Terapeutické výkony

 • Cievny systém

- trombektómie

- rekanalizačné a embolizačné metódy

- angioplastiky
- implantácia stentov
- trombolýza
- aspirácia
- embolizácie nádorov a krvácaní – pseudoaneuryzmy postraumatické

 • Uropoetický systém

- embolizácia varikokély
- embolizačné výkony pri inoperabilných TU obličiek, krvácaní

 • Hepatobiliárny systém

- PTD (perkutánna transhepatálna drenáž pri obštrukčných procesoch)
- drenáž abscesov intrahepatálnych

 • Drenáže kolekcií tekutín v oblasti abdomenu, retroperitonea, malej panvy pod USG, CT kontrolou
 • Chemické sympatektómie pod CT kontrolou

- lumbálna sympatektómia
- coeliakálna sympatektómia

 • Punkcie a drenáže kolekcií tekutiny v oblasti hrudníka

· PRT (periradikulárna terapia)

 • Embolizácie v oblasti a bázy lebky, krku, končatín

- embolizácie vaskularizovaných TU v oblasti bázy lebky, krku
- embolizácie vaskularizovaných TU kostí, mäkkých častí
- embolizácie cievnych malformácií a krvácavých stavov v oblasti tváre

 • Embolizácie intrakraniálnych nádorov

- embolizácie meningeómov

 • Embolizácie v oblasti abdomenu

- pseudoaneuryziem viscerálnych tepien
- cievnych malformácií, angiodysplázií GIT-u


 

Pracovisko pre Nemocnicu akad. L. Dérera

 

Popri poskytovaní základnej rádiologickej diagnostiky má niekoľko prvenstiev pri zavádzaní moderných zobrazovacích metód do praxe v rámci Slovenska.
- 1976 prvá koronárografia na Slovensku.
- 1982/3 prvé CT na Slovensku (spoločné pracovisko s Výskumným ústavom lekárskej bioniky).
- 1992 prvé MR pracovisko na Slovensku.

 

Vedenie

Vedúci lekár:                              MUDr. Sofia Malchárková, MBA

Vedúca rádiologická technička: Bc. Beata Kočišková
Kontakt: 02/5954 2719

                beata.kociskova@kr.unb.sk

                       

Kontakty:

Nemocnica akademika L. Dérera

Limbová 5
833 05 Bratislava

Tel.: +421-(0)2-59 542 663 - CT
         +421-(0)2-59 542 629 - MR
         +421-(0)2-59 542 331 - mamo
         +421-(0)2-59 542 470 - USG
         +421-(0)2-59 542 489 - RTG

         +421-(0)2-59 544 597 - centrálna karta


Diagnostické výkony

 • Kompletné klasické RTG vyšetrenia

· Ultrasonografické vyšetrenia - kompletná paleta vyšetrení a dopplerovské vyšetrenia arteriálneho i venózneho systému horných a dolných končatín, dopllerovské vyšetrenia renálnych artérií, portálneho systému, karotických a vertebrálnych artérií

· Bioptické vyšetrenia na cytolológiu, histológiu alebo kultiváciu pod skiaskopickou, USG a CT kontrolou v oblasti hrudníka, abdomenu, retroperitonea, malej panvy, prsníkov, muskuloskeletárneho systému, krku a mäkkých častí a pod.

· CT - Computerová tomografia - diagnostické a intervenčné metódy, CT angiografie, CT mozgové perfúzie, CT koronárografie

 • MR – magnetická rezonancia – široká paleta vyšetrení

Pracovisko pre Nemocnicu Ružinov

Vedenie

Vedúca lekárka:                                 MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD., MHA

Vedúci rádiologický technik:            Mgr. Vojtech Mikuš, PhD.                            

Kontakt: 02/48 234 417

                vojtech.mikus@ru.unb.sk


Kontakty:
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06Bratislava
1. poschodie monoblok
Tel.:     02/48 234 216 pracovníčka pre zdravotnú dokumentáciu

02/ 48 234 415 centrálna karta
 

Diagnostické výkony

 • Kompletné klasické RTG vyšetrenia

· Ultrasonografické vyšetrenia - kompletná paleta vyšetrení a dopplerovské vyšetrenia arteriálneho i venózneho systému horných a dolných končatín, dopllerovské vyšetrenia renálnych artérií, portálneho systému, karotických a vertebrálnych artérií

· CT - Computerová tomografia - diagnostické a intervenčné metódy, CT angiografie

· Mamografické vyšetrenia - kompletné diagnostické a intervenčné výkony na prsníku

 • Bioptické vyšetrenia na cytolológiu, histológiu alebo kultiváciu pod skiaskopickou, USG a CT kontrolou v oblasti hrudníka, abdomenu, retroperitonea, malej panvy, prsníkov, muskuloskeletárneho systému, krku a mäkkých častí a pod.

Pracovisko pre ŠGN Podunajské Biskupice

Vedenie

Vedúca lekárka: MUDr. Helena Jobbágyová

Vedúca rádiologická technička:    Jana Kršáková

 

Kontakt

Špecializovaná geriatrická nemocnica

Krajinská 99
821 05 Bratislava

 

Výkony
I. Konvenčná rádiodiagnostika

 • skiagrafia,
 • USG

 

I. rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Sekretariát prednostu: 02/57290 412, radiologia@sm.unb.sk
Sekretariát zástupcu prednostu: 02/57290 789, rdgsekretariat@sm.unb.sk
Pracovisko v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Centrálna evidencia: 02/68673517    
Mamografické pracovisko: 02/68673529 - usg.mamografia@pe.unb.sk
USG pracovisko: 02/68673569 
Popisovňa: 02/68673523 
Detské USG pracovisko: 02/68672511
MUDr. Monika Bartalosová: 02/68673529, monika.bartalosova@pe.unb.sk
Bc. Magdaléna Judinyová: 02/68672335, judinyova@pe.unb.sk 
Pracovisko pre Nemocnicu Staré Mesto
02/57290 111
Pracovisko v Nemocnici Ružinov
centrálna karta: 02/48234 415 
Pracovisko pre Nemocnicu akad. L. Dérera
CT: 02/59 542 663
MR: 02/59 542 629
mamo: 02/59 542 331
USG: 02/59 542 470
RTG: 02/59 542 489
centrálna karta: 02/59 544 597
Pracovisko v ŠGN PB
centrálna karta: 0918 379 605

 

 

späť